NVE-vedtak ble omgjort – vannkraftverk må droppes etter klage fra reinbeitedistrikt