25.000 ambulansearbeider går ut i ny streik i Storbritannia

foto