Utilstrekkelig brannberedskap i Senja kommune

RESPONSTID: – Responstid må stå i samsvar med den tiden vi lever i og fremtidig utvikling, skriver Per Henriksen  Foto: Carina Hansen

debatt

Det er strålende at dette temaet får fokus igjen! Jeg har påpekt at Senja brannvesen allerede i 2019 ikke hadde tilstrekkelig praktisk responstid:

«I en by i utvikling er det viktig at fundamentale HMS-tiltak følger utviklingen. Derfor er det viktig å få på plass en profesjonell døgnkasernert brann- og redningstjeneste. Den nye stasjonen er dimensjonert for dette. Nå er den som keiserens nye klær; Det ser fint ut, men mangler adekvat substans!

Sammenligner vi oss prosentvis med våre naboer i Tromsø, Harstad og Narvik, ligger vi etter. Det er viktig at beredskapen er på plass når uhellet er ute, og ikke bygges opp som en konsekvens av en uønsket hendelse.



Der er per 2017 ifølge SSB totalt over 11500 innbyggere i Lenvik kommune. 4568 bor i sentrum og 7112 innbyggere i definert byområde som da er dekningsområde for beredskap ut fra hovedbrannstasjon på Finnsnes. Dagens vaktordning er dimensjonert til 8000 innbyggere. Jfr. https://lovdata.no/forskrift/2002-06-26-729/%C2%A75-3

Da er ikke ny industri eksempelvis på Klubben eller transport på land og vann inkludert.

EU-domstolen kom cirka 2018 fram til at en hjemmevakt var å anse som arbeidstid fullt ut som følge av krav om kort responstid. En følge av dette er at utgifter til lønn for deltidsmannskaper vil øke radikalt. Dermed blir kostnadsforskjellen på døgnkasernering kontra dagens tilfeldigheter og flaks pluss hjemmevakt, ikke stor. Pålitelige kilder hevder merutgifter blir bare 2 millioner kroner for dette.

Med andre ord så ligger alt til rette for oppgradering. De ekstra utgiftene kan dekkes av store bedrifter som i dag er under etablering i nærområdet og må ha bedre beredskap enn det vi har i dag. De største bedriftene skal ha et forskriftsmessig industrivern. Det vil si ikke livreddende kompetanse eller utstyr.

Med døgnkasernering vil kvaliteten på beredskap (profesjonelle mannskaper) øke radikalt i tillegg til at responstid vil bli en brøkdel av hva det er nå. Når alarm går i dag på dagtid, er det «første mann til mølla» som gjelder. Dersom da eksempelvis røykdykker er trafikkfast på Silsand er katastrofen et faktum og umulig å snakke seg ut av! På natt sover nå mannskapene hjemme. På dagtid er de spredt ut på sine respektive jobber rundt i hele kommunen. Forskjellen er 2 millioner kroner!



Brann og eksplosjonsvernloven §1; Loven har som formål å̊ verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

Jeg har som brannmann i mange år hatt en klar profil til miljø og trygghet for oss som bor her! Jeg ser brann- og redningsetaten i kommunen som den viktigste og mest kompetente spydspiss og førstehjelper for å̊redde liv og miljø dersom skadelige hendelser og miljøutslipp skulle skje.

Realistiske scenario i tillegg til brann vil være: Veltet tankbil med ammoniakk i rundkjøring ved kjøpesenteret, brann, oljesøl eller grunnstøting av cruisebåter og tankbåter og så videre. Der er alltid sterk strøm i sundet og olje vil raskt spre seg.

Døgnkasernering betyr profesjonelle mannskaper som rykker ut fra stasjon døgnet rundt med MYE lavere responstid. Responstid må stå i samsvar med den tiden vi lever i og fremtidig utvikling.

I dag er beredskapen enda dårligere. Røykdykkerinnsats må ha tankvogn med vann med ut i første linje for at videre røykdykkerinnsats (10 min) skal skje etter første innsats. Denne bilen er ikke med i dag for å spare penger! Dersom noen har anledning sånn reint tilfeldigvis, kan den komme tuslende etter hvert!


Var på stedet omtrent 20 minutter etter alarmen gikk: – Mye kunne skjedd på den tiden

Da det brøt ut brann i Elkjøp sine lokaler på Finnsnes fredag var ansatte fra nabobedriften Teknisk Bureau snarrådige. De knuste ruta til Elkjøp og fikk slukket brannen før brannvesenet kom til stedet om lag 20 minutter senere.


Nå i det siste har vi sett hva som kan skje, og vi har hatt «griseflaks». Hva om dette hadde skjedd på Silsand for noen uker siden da brua mellom brannbil og Silsand var blokkert av trailer på tvers grunnet glatt føre flere timer?

Det er ingen grunn for at rådmann og ordfører ifølge Folkebladet trenger å «evaluere igjen» All info er der allerede! En dag tar flaksen slutt og liv vil gå tapt.