Sp vil ha et reelt nærpoliti

NÆRPOLITI: – Effektivisering av politi- og lensmannsetaten må ikke gå på bekostning av kvalitet og tilstedeværelse, skriver Marlene Berntsen Bråthen og Irene Lange Nordahl.  Foto: Heiko Junge / NTB

debatt

Sp mener at alle, uansett bosted, skal være trygge på at deres sikkerhet blir godt ivaretatt av et tilstedeværende og synlig politi.

Nærpolitireformen har vært en katastrofe. Ikke bare har politiet forlatt store deler av Norge, men også i byene har det blitt mindre synlig politi og flere byråkrater. Vi vil kutte i antall politibyråkrater og bruke pengene på å ha politi som er nær folk i hele Norge, både før det skjer noe og ikke minst når det haster. Det lokale politiet må kjenne lokalsamfunnet og kunne jobbe forebyggende i samarbeid med andre.


Per Willy Amundsen (Frp) med gigantisk valgløfte: Tre politihelikoptre til Troms

Tre fullt oppsatte politihelikoptre og et beredskapssenter i Nord-Norge til en årlig prislapp i hundremillionersklassen. – Dette er ikke valgflesk, sier Frps listetopp i Troms, Per Willy Amundsen.


Sp vil ha et reelt nærpoliti. Derfor må politikraften økes i tråd med bemanningsmålet på to tjenestemenn per 1000 innbyggere. Dette målet må gjelde alle politidistrikt. Økningen i antall politifolk må komme lokalsamfunn i hele landet til gode. I de store byene kan det være for lite patruljerende politi selv om bemanningsmålet er nådd. Dette må det tas hensyn til, slik at byene også har tilstrekkelig bemanning til å ha synlig politi i bydelene.

Det er en styrke ved den norske politi- og lensmannsetaten at den både har sivile og uniformerte oppgaver og har bred kompetanse. Vi er tilhengere av et politi med et bredt spekter av oppgaver, fra etterforskning og ordenstjeneste til utstedelse av pass og ulike tillatelser. Effektivisering av politi- og lensmannsetaten må ikke gå på bekostning av kvalitet og tilstedeværelse. Bruk av ny teknologi vil redusere avstandsulempene og danne grunnlag for å desentralisere flere av politiets oppgaver og ressurser. Senterpartiet går inn for at politiets ressurser brukes på polititjenester, ikke på økt byråkrati.

Sp vil blant annet:

* Sikre et reelt nærpoliti ved å styrke lensmannskontor og politistasjoner i hele landet.

* Styrke politiets forebyggende virksomhet. Det viktigste politiarbeidet er å sørge for at kriminalitet ikke skjer.

* Opprette lensmannskontor og politiposter gjennom en fireårig «opptrappingsplan for mer tilstedeværende nærpoliti». Planen iverksettes fra 2022 og skal i løpet av en fireårsperiode etablere et antall nye tjenesteenheter etter dialog mellom politimester og kommunene. Hvor mange nye enheter som opprettes, avgjøres årlig.


Politileder: – Vi vil ikke tilbake

Politiinspektør Snorre Haugdahl advarer mot å forkaste politireformen etter valget. Statsminister Erna Solberg (H) lover mer penger til politi i felt.


* Stille krav til hvilke funksjoner og tjenester et lensmannskontor skal ha for å sikre innholdet i tjenesten.

* Sikre at kravene til responstid oppfylles i hvert enkelt politidistrikt.

* Bevilge midler til en omfattende opprustning av politiets tjenestebiler og utstyr ved lokale lensmannskontor, inkludert IKT-systemer.

* Legge ned politidirektoratet og overføre oppgavene til politidistriktene, særorganene og justisdepartementet.

Årets valg er et valg om hvilket Norge vi vil ha. Sp går til valg for å sikre folk tjenester nær der de bor, sikre folk trygghet i hverdagen og vi vil ta hele Norge i bruk. Godt valg!