Forvaltning av statsgrunn i Troms og Nordland:

På tide at folk får bestemme mer

BESTEMME SELV: – Det er ingen grunn til at vi ikke selv skal få være med å ta beslutninger om bruk av områder vi omgis med og ferdes i hver dag, skriver Benjamin Furuly.   Foto: Privat

debatt

Siden fjelloven ble innført i Norge har Troms og Nordland vært unntatt muligheten til å bestemme over staten sin grunn i våre områder. I stedet er det Statskog som har rollen som grunneier og forvalter av statsgrunn. Dette gir de makten til å ta beslutninger om jakt, fiske, beite og seterdrift i disse områdene. Nå er det på tide at denne makten flyttes nærmere folk og at det blir mer lokal forvaltning.

I resten av landet er det lokale fjellstyrer, oppnevnt av de enkelte kommunestyrene som forvalter statsgrunnen og får inntektene fra den. Lokal forvaltning har vært det bærende prinsippet ettersom dette er områder som lokalbefolkning har både god kjennskap til, og et nært forhold til bruk av. Det finnes få grunner for at vi ikke bør innføre det samme lovverket for oss i Troms og Nordland.

Inntekter fra forvaltningen kan brukes for å legge til rette for bærekraftig bruk av utmarka og næringsutvikling. Slik kan vi også skape flere arbeidsplasser og sørge for at vi får mer igjen av de lokale ressursene. I dag sendes inntektene sørover, og lite blir igjen lokalt. Det er verken rettferdig eller riktig.


Har tatt ut søksmål mot staten – vil ha likhet for loven

Bardu kommune tok fredag, sammen med Beiarn kommune, ut søksmål mot staten for å få en lokal, demokratisk og mer helhetlig forvaltning av utmarksressursene på statens grunn i sine kommuner.


To kommuner i Troms og Nordland har nå tatt steget med å saksøke staten for å få innført fjelloven. Det mener jeg er et uklokt valg. Denne saken finner best sin løsning i det politiske systemet, gjennom at storting og regjering beslutter hvordan vi skal sikre lokal forvaltning og inntekter. Senterpartiets politikere i Bardu burde heller brukt tiden sin på å sørge for at deres parti er med i kampen for nettopp det. I verste fall kan år i rettssystemet føre til en langvarig forsinkelse, og at vi må vente enda lengre på en bedre forvaltning.

Høyre har i sitt stortingsvalgprogram vedtatt at det skal innføres lokal forvaltning av statsgrunn i Troms og Nordland, og at forvaltningen skal sikre lokalsamfunnene større innflytelse og verdiskapning. Samtidig skal vi sikre de samiske interessene, som er spesielt viktige i vår del av landet. Vi er stolte av vår samiske tradisjon, og har store områder som brukes av reindrifta. Derfor bør det også være selvsagt at man sikrer god samisk representasjon i fjellstyrene, for eksempel gjennom en fast plass i styret.

Leder av lovutvalget for Ny fjellov (NOU 2018: 11), Karl Arne Utgård har påpekt at forslaget til ny fjellov er godt egnet for bruk også i Troms og Nordland. Det bør være utgangspunktet når vi skal diskutere hvordan vi kan innføre et bedre system for forvaltning av statsgrunnen.

Beslutninger tas best nærmest mulig folk, og av de som blir mest berørt av dem. Det er grunntanken i hvordan vi har bygd opp vårt lokaldemokrati. Det bør også være det gjeldende prinsippet for forvaltning av statsgrunn i Troms og Nordland. Det er ingen grunn til at vi ikke selv skal få være med å ta beslutninger om bruk av områder vi omgis med og ferdes i hver dag. Det er på tide at folk får bestemme mer selv, også i Troms og Nordland.