Åpent brev til Senja kommune:

Gruvedrift — uten grunneieres samtykke

KONSEKVENSER: – En utvidelse av gruvedriften til de omtalte områdene vil føre til en rekke negative konsekvenser for friluftsliv i urørt natur både i Bukkedalen, fjellområdet Bukken (bildet), Geita, Tuva, Sjøvannet og i hele området langs Lysbotnvassdraget, skriver innsenderne.  Foto: Line M. Skum

debatt

Geitvannet og omegn utmarkslag/Sjyvannet grunneierlag/Stønesbotn utmarkslag/Gnr. 90/1 og 4 i Bukkemoen sameie

Gjennom media har grunneiere i Bukken og omkringliggende områder på Nord-Senja blitt gjort kjent med at Senja kommune i 2020 inngikk en avtale med Skaland Graphite AS om gruvedrift på kommunens eiendom Fjellheim og omkringliggende områder.


Skaland Graphite får nye områder å lete etter grafitt

Selskapet skal nå få lete etter grafittforekomster på eiendommen Fjellheim ved fjellet «Bukken» og omkringliggende arealer.


Grafittverket på Skaland ble kjøpt opp av det australske gruveselskapet Mineral Commodities Ltd. i 2019. Administrerende direktør Peter Davis uttalte angivelige i media i forbindelse med avtaleinngåelsen med Senja kommune at avtalen ville gi selskapet forutsigbarhet i uoverskuelig framtid dersom grafittforekomstene viser seg å være drivverdige.

Senja kommune eier bare en del av de områdene som er markert som interessante utvinningsområder for grafitt i Bukken og omkringliggende områder. Det er svært underlig og høyst kritikkverdig at ingen grunneiere på noe tidspunkt er blitt involvert i prosessen med den omtalte avtalen, verken i forkant eller i etterkant av avtaleinngåelsen.

Senja kommunes eiendom, Fjellheim, ligger dessuten i et sameie med to andre eiendommer. Sameiet omfatter blant annet jakt, fangst, fiske, fornødne veier og beiterett i utmark. Ingen av grunneierne i sameiet ble involvert i avtaleprosessen, og det er heller ikke avgitt samtykke til avtalen av sameiets flertall.

Vi har via omveier fått kjennskap til at Skaland Graphite AS skal foreta prøvetaking av grunnen i Bukkenområdet sommeren 2021 — også dette uten at en eneste grunneier er kontaktet formelt i saken. Vi stiller spørsmål ved lovligheten av denne framferden uten samtykke fra berørte grunneiere.


Drifta påvirkes lite av korona – nå er ny direktør på plass

Skaland Graphite AS holder koken i disse krevende tider, og har nå ansatt ny administrerende direktør.


En utvidelse av gruvedriften til de omtalte områdene vil føre til en rekke negative konsekvenser for friluftsliv i urørt natur både i Bukkedalen, fjellområdet Bukken, Geita, Tuva, Sjøvannet og i hele området langs Lysbotnvassdraget. Bare på Geita har det de siste fem årene være nærmere 1.200 registrerte turgåere.

Det vil også medføre store negative konsekvenser for oppholds- og trekkveier for elg og rein, for viktige jaktområder for elg og rype, for vassdraget Lyselva/Lysvannet med laks, sjørøye og sjøbørting, for grunnvann og drikkevannskilder, for bær- og soppsanking m.m.

Gruvedrift mange andre steder har vist seg å ha negative konsekvenser både mht. luft-, støy- og vannforurensning og endring av artsmangfold i gruveområdet. Urørte naturområder blir stadig mindre. Nettopp derfor må slike områder beskyttes for naturinngrep og ikke ofres til fordel for å øke profitten til utenlandske mineralselskaper.

Vi krever fullt innsyn i hva innholdet i avtalen går ut på, og ber om et snarlig møte med Senja kommune i denne saken!