Senjapakken:

Bør vurdere ny forbindelse fra Gibostad til Aspelund

NY FORBINDELSE: – En forbindelse mellom Gibostad (bildet) og Bjorelvnes direkte til Aspelund vil føre til at trafikken gjennom Finnsnes sentrum blir betydelig redusert, skriver Brynjulf Edvardsen. På bildet passerer hurtigruta «Midnatsol» Gibostad.   Foto: Frode Olsen

Som landets største sjømatkommune bør vi få bevilgninger til infrastruktur i forhold til hva vi leverer og betydningen dette har for det norske samfunn

Brynjulf Edvardsen

PLAN: Slik ser Brynjulf Edvardsen for seg hvordan en ny forbindelse mellom Gibostad og Aspelund kan bli.  Foto: Privat (Illustrasjon)

debatt
For en tid tilbake lanserte ordføreren i Senja kommune Senjapakken. Hensikten er å bedre situasjonen for trafikantene på og langs (sjømat)veiene i kommunen.

For å få tiltakene gjennomført er løsningen å innføre bompenger. Det skal i utgangspunktet ikke være nødvendig at vi i et av verdens rikeste land, skal være nødt til å betale ekstra for å få opprettholdt en brukbar infrastruktur. Det offentlige har i mange (ti)år bevilget mye mindre penger til bygging og vedlikehold av veier enn det man har tatt inn i skatter og avgifter fra brukere av veiene.

Blir bompenger en realitet, må det samtidig innføres en ekstra avgift på salg/kjøp av drivstoff innenfor bompengeringen. Dette for å få en mer rettferdig fordeling av utgiftene.

Utfra de tiltak ordføreren listet opp kan en i første omgang endre navn til «Sentrumspakken — Senja kommune» da de fleste tiltak omhandler de sentrumsnære områdene. Ordførerens innspill bærer preg av mangel på å se behovene i alle deler av kommunen og trafikkutfordringene vi møter på kort og lang sikt.

Det er ikke slik at trafikken over brua stanser ved brufoten på Silsand. Spesielt tungtrafikken fortsetter til steder som Botnhamn, Husøy, Senjahopen, Torsken og Flakstadvåg. For de som bor langs deler av veiene til disse stedene er trafikken like stor som sør og nord for Silsand.


Tror på stemning for bompenger for å løse veiutfordringer

Senja kommune ønsker et spleiselag med stat og fylke for å løse akutte utfordringer innen vei og samferdsel. Kommunen ønsker også å ha brukerne med på å betale regninga — les bompenger.


Folk på Grasmyr har allerede signalisert sine behov. Om vi flytter oss nordover til Gibostad finner vi også her behov for tiltak. Skole, barnehage og samfunnshus er plassert på «feil» side av veien. Det betyr at alle brukere som bor på Gibostad må krysse den sterkt trafikkerte veien for å benytte skolebygningens fasiliteter (basseng, gymsal, bibliotek, barnehage osv). At det ikke har skjedd alvorlige ulykker på denne bakketoppen er nærmest et mirakel. En sikker krysning av denne veien bør være med i en slik pakke. På sikt vil behovet for en tryggere løsning også melde seg ved Trollvik skole. Mange av beboerne på hybelhusene til Senja videregående skole besøker bensinstasjonen på Gibostadhalsen. En gang- og sykkelvei på denne strekningen er absolutt påkrevet.

Det mest kritiske momentet for en sikker transport til/fra Senja er utelatt i ordførerens ideutkast — en ny forbindelse mellom Senja og fastlandet. Her peker Gibostad-Bjorelvnes seg ut som et av de beste alternativene. Selv om Statens Vegvesen hevder at Gisundbrua er sikker i uoverskuelig framtid og er dimensjonert for betraktelig mer trafikk enn det vi har i dag, er det årlige reparasjoner som hindrer flyt i trafikken. Etter hvert som trafikken øker og brua blir eldre øker også sjansen for at den kan bli stengt i perioder.

Om en bygger tunnel for å lede trafikken utenom Finnsnes sentrum, gangveier, fortauer (langs veiene og på brua), vil det ikke avlaste trafikken over brua. Spørsmålet er: Hva skjer dersom brua må stenge i kortere eller lengre perioder? Hvilke alternativer finnes? Løsningene på disse spørsmålene bør jo absolutt være med i en Senjapakke.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) av sjømatbiler passerte 50 enheter i 2020. Sjømatklynge Senja har over tid sett en årlig økning på syv-åtte prosent. Noe som vil føre til en ÅDT på 100 sjømatbiler i 2030. I tillegg kommer 72 biler (en hvert 20. minutt) fra SalMars anlegg på Klubben. Altså over en tredobling fra 2019. Det er beregnet at sjømatnæringa vil femdobles fra 2012 til 2050. Noe som vil øke trafikken av sjømatbiler tilsvarende.


– Vi er en bitteliten fjertplass sett opp mot dem vi sammenligner oss med.

Senja-politikerne er splittet i synet på om delvis bompengefinansiering er veien å gå for å løse samferdselsutfordringene i kommunen.


I mai 2019 var det et godt besøkt folkemøte på Gibostad, hvor behovet for en ny forbindelse mellom Senja og fastlandet ble belyst. Her deltok også politikere og ordførere. Etter to år med «venting» ser det nå ut til at det fra politisk hold er vilje til å gjøre noe med problemstillingen.

I 2020 passerte 18.250 sjømatbiler Gisundbrua. Av disse kom 10.220 kjøretøy (56 prosent) fra Nord-Senja. Trafikken fra Kårvikhamn var 1.850 sjømatbiler. Tallene er ikke kvalitetssikret, men gir en god indikasjon på besparelser for strekningen Gibostad-Aspelund:

Forutsetninger:

* Redusert kjøreavstand: 38 km (tur/retur).

* Kjøretid: 45 min.

* Drivstofforbruk: 6 l/mil.

* CO2-utslipp: 0,917 kg pr km.

* Redusert kjørelengde 457.710 km. * Redusert kjøretid: 12.045 timer = 6,5 årsverk.

* Redusert drivstoff-forbruk: 274.626 liter.

* Redusert CO2 utslipp: 419.720 kg.

I en tid hvor effektivitet og miljø har sterkt fokus er dette viktige momenter. En forbindelse mellom Gibostad og Bjorelvnes direkte til Aspelund vil føre til at trafikken gjennom Finnsnes sentrum blir betydelig redusert. All gjennomgangstrafikk fra Nord-Senja og vestre del av Lenvikhalvøya som skal til E6 får et kortere alternativ. Det reduserer trafikken og behovet for trafikktiltak i sentrumsnære områder.Forbindelsen vil i tillegg ha mange andre positive effekter på begge sider av sundet innenfor blant annet næring, idrett, kultur og offentlige tjenester. Å flikke på Sollidalsveien er et blindspor, her må det bygges nytt.

Andre momenter som bør tas inn i en Senjapakke er for eksempel: Erstatte veien over Torskenskaret med tunnel gjennom fjellet, ny tunnel Huselvdalen-Husøya, tunnel Mefjordbotn-Mefjordeidet og oppgradering av veistrekningen fra Finnsnes til Kårvikhamn. Om brua blir stengt kan trafikken fra Flakstadvåg og Torsken benytte alternativet nord i Gisundet. Det betyr at veien gjennom Grasmyrskogen må oppgraderes til å tåle belastningen av tungtrafikken.

Som landets største sjømatkommune bør vi få bevilgninger til infrastruktur i forhold til hva vi leverer og betydningen dette har for det norske samfunn.