Med Torgeir Knag Fylkesnes ved roret:

«En grønn havbrukspolitikk»

HELDIG: - I Troms er vi så heldige at vi har Torgeir Knag Fylkesnes som førstekandidat for SV. Med Torgeir ved roret er vi sikre på at vi kan bevege oss trygt i leia, skriver Gunn Knörr og Kay Erling Ludvigsen.   Foto: Privat

debatt

I Senja kommune opplever vi at politikere bruker store og flotte ord om havbruksnæringen i vår region. Det er riktig at vi har nytt godt av denne næringen, men det kommer dessverre ikke uten konsekvenser.

Oppdrettsnæringen i Troms er ikke bærekraftig slik den er i dag. Problemer som sykdom, lus, rømming og avlusningsmetoder som går på akkord med fiskevelferd og øvrig marint liv — krever en vesentlig endring i politikk og regelverk. De er alle negative aspekt ved næringen i dag som må tas på største alvor.

Ved å stille strengere miljøkrav og kraftig redusere prisen på tillatelser for vekst, vil næringen kunne frigjøre midler til å gjøre større investeringer i miljøteknologi og nye løsninger.

Oppdrettsanleggene bør vise solid dokumentasjon på at teknologien oppfyller miljøkravene, for å kunne få tillatelse. Samtidig må det bli lavere terskel for at staten kan stanse produksjon som skader miljøet eller baserer seg på en uakseptabel dyrevelferd.

Oppdrettsanleggene i Troms slipper i dag ut store mengder slam og annet avfall. Dette kan være grunnlag for nye ressurser, dersom avfallet hentes opp og brukes på ny, for eksempel til biogass eller gjødsel. Dette kan bidra til å redusere klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser. Vi tror potensialet for dette er enormt for oss i Senja-regionen. Tenk på alle de nye arbeidsplassene dette kunne gitt oss!

Senja kommune er i stor grad avhengig av inntektene fra oppdrettsnæringen. I dag er det sånn at Senja får mer inntekter ved å åpne nye områder for havbruk. Dette er ikke en bærekraftig løsning. Inntekter fra oppdrettsnæringen bør heller komme fra vanlig produksjon, ikke fra åpning av nye områder. Det vil gi mindre press for å åpne større områder til en næring som stadig har utfordringer, samtidig som det vil gi kommunen vår mer forutsigbare inntekter.

Vi må tenke oss nøye om når vi skal diskutere Senja kommune sin havbrukspolitikk. Vi må ikke la oss blende av kortsiktig inntekt, vi må tørre å planlegge langsiktig slik at vi kan leve av rikdommen i havet i lang, lang tid. SV er en pådriver for en fornuftig og bærekraftig havbrukspolitikk. Vi ønsker å satse på alle aspektene ved denne næringen. Også bruken av avfallet havbruk genererer.

Dette er en del av SVs grønne skifte. Vi mener landet vårt trenger SV i regjering om vi ønsker en renere havbruksnæring, en mer fremtidsrettet næring som skaper nye arbeidsplasser. Det trengs en politikk som sørger for at kommunene får noe igjen for å legge til rette for produksjon — uten at man stadig må åpne nye områder for havbruk i en evig jakt etter å skaffe kommunen ekstra inntekter.

Vi må tørre å diskutere dette i lokalpolitikken. I dag er det forbausende stille i havbruksdebatten i sjømatkommunen Senja. Hvorfor er det slik? Er vi redde for reaksjonene fra de store aktørene i næringen? Vi ønsker å oppfordre alle lokalpolitikere i Senja til å føre en åpen og konstruktiv debatt om havbruket her hos oss. Det er en myte at vi i SV ikke er «snakkende til» i denne debatten. Vi ønsker dialog med våre kolleger i lokalpolitikken — og med næringen selv.

Vi er imidlertid sikker på at vi trenger ny politikk for å sikre både miljøet, nye arbeidsplasser og næringen selv i framtiden. Da trenger vi politikere og parti i Stortinget som faktisk vil jobbe for å nå disse målene. I Troms er vi så heldige at vi har Torgeir Knag Fylkesnes som førstekandidat for SV. Med Torgeir ved roret er vi sikre på at vi kan bevege oss trygt i leia, og sikre oss et rettferdig grønt skifte. Det kan være en tanke å ta med seg inn i valglokalet.