Bærekraftig forvaltning:

Ørnebestanden må reguleres

TRUSSEL: – At rovdyr kan være en trussel mot husdyr og dyr som beiter i utmark er kjent, men det siste året har det stadig økende bestanden av ørner i de nordligste fylkene utgjort en trussel, skriver Nina Frantzen og Elin Byberg.   Foto: Ole-Tommy Pedersen / NTB

debatt

På årsmøtet til Troms og Finnmark Høyre 17, og 18. april løftet Senja Høyre frem en uttalelse om at ørnebestanden må reguleres. Bakgrunnen for uttalelsen er at det i de nordligste fylkene har vært en ukontrollert utvikling de siste årene av kongeørn og havørn.

Bruken av utmarksressurser i skog og fjell til beitende dyr er en viktig del av norsk matproduksjon. At rovdyr kan være en trussel mot husdyr og dyr som beiter i utmark er kjent, men det siste året har det stadig økende bestanden av ørner i de nordligste fylkene utgjort en trussel for blant annet sjøfugler langs kysten, og det rapporteres ofte om angrep på husdyr i bebygde områder.

Kongeørn, gaupe, jerv, ulv og bjørn er rovvilt. Norge har forpliktet seg til å ta vare på disse artene i henhold til naturmangfoldloven og internasjonale avtaler, som Bernkonvensjonen. I juni 2011 ble alle partiene på Stortinget enige om rovviltpolitikken — det såkalte rovviltforliket. Rovviltforliket av 2011 bygger på den politikken Stortinget bestemte i 2004. Naturen og artene i seg selv har en egenverdi.


«Mia» angrepet av to havørner: – Det var et salig slagsmål

Søndag formiddag holdt UNN-professor, Ørjan Olsvik, og kona på å oppleve enhver hundefamiles verste mareritt da to havørner angrep en av familiens to hunder. Men en intens kamplyst sørget for at hunden holdt seg i live, og nå er i god behold. 


Natur og dyreliv er sentralt for å tiltrekke seg turister, og havørn og kongeørn er blitt viktige for flere reiselivsbedrifter i nord. Før koronapandemien inntraff var det stor sysselsetting innen reiselivsnæringen og en sterk vekst i det naturbaserte reiselivet. Havørn og kongeørn er viktige symbolarter for Norge som reiselivsdestinasjon.

Forvaltning av kongeørn og havørn er noe som jevnlig blir debattert, og det er ulike syn på hvordan forvaltningen skal være. Økosystemene er svært kompliserte, hvor påvirkninger på enkelte deler av systemet gir direkte og indirekte effekter i øvrige deler. Når store rovdyrarter forsvinner fra områder, påvirkes mange andre deler av økosystemet. Det samme vil skje dersom en art utvikler seg ukontrollert og uten regulering.

Senja Høyre mener at alle arter må underlegges en bærekraftig forvaltning der en veksler mellom fredning og regulering, i takt med den enkelte arts utvikling og påvirkning på økosystemet. I motsatt fall kan en oppleve et økosystem i ubalanse.


Tar havørna i forsvar etter hunde-episode:

– Ser ut som typisk kongeørn-angrep

Kongeørn-ekspert i Norsk Ornitologisk Forening, Alv Ottar Folkestad, mener det må ha ha vært kongeørn som angrep hunden på Senja forrige helg, og ikke havørn.


Senja Høyre mener at ørnebestanden nå har nådd et nivå der regulering bør vurderes, og vi ønsker nå at det iverksettes en kartlegging av bestanden for kongeørn og havørn. Senja Høyre fikk et enstemmig årsmøte til å stille seg bak følgende forslag:

• Det må igangsettes et arbeid for å kartlegge bestanden av kongeørn og havørn.

• På bakgrunn av kartleggingen gjennomgås bestandsmål for både kongeørn og havørn, og sikre en god og enhetlig forvaltning av ørnebestanden.

• I de områder der bestand av kongeørn og havørn er vesentlig høyere enn de vedtatte bestandsmål og skadepotensialet størst, skal det vurderes tiltak for regulering av ørnebestanden for å hindre/redusere skade på beitedyr og husdyr.

Senja Høyre vil også fremme denne uttalelsen ovenfor kommunestyret i Senja kommune og håper at kommunestyret i Senja vil stille seg bak en uttalelse som kan oversendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.