Nord-Norgebanen er en utopi!

FREMKOMMELIG: – Etter min mening ville det vært bedre om disse milliardene ble brukt til å gjøre veiene, både de statlige, fylkeskommunale og kommunale, bedre og mer fremkommelige enn i dag, skriver Jan Skogheim.   Foto: Linda Pedersen

debatt

20.04.21 vedtok et flertall (56 for og 30 imot) på Stortinget følgende; «Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen». Vedtaket ble fremmet av SV, Sp og Frp og fikk støtte av Ap, Rødt og MDG. Et intetsigende, og lite forpliktende, vedtak uten annen verdi enn å kapre noen skarve nordnorske stemmer før høstens stortingsvalg.

Det var Aps stemmer som sikret flertall for vedtaket. Et parti som tidligere har stemt imot et lignende vedtak, men som snudde 180 grader etter helgens landsmøte. Dette er intet annet enn valgflesk. Partiets nestleder og mangeårig leder for Nordland Ap, Bjørnar Skjæran, går neppe imot sitt eget fylkeslag. Nordland Ap har nemlig ganske nylig fattet vedtak om at dobbeltspor på Ofotbanen skal prioriteres før en utvidelse av tognettet nordover fra Fauske. Det er dessuten all grunn til å være skeptisk til at Ap virkelig vil dette. Ap har nemlig siden de kom i opposisjon for snart åtte år siden fulgt en «ansvarlighetslinje» hvor de i (altfor) stor grad har vært et støtteparti for regjeringen. At de nå plutselig totalt forlater denne linjen fremstår som særdeles underlig.


Full jubel på perrongen til Hilde: – Jeg løp ut og heiste opp flagget

Flere har frydet seg over stortingsflertallet som tirsdag ba regjeringen om å sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen. Størst jubel kom det kanskje fra Hilde Sagland.


Uten at det settes av penger til formålet har vedtaket null verdi. Det er pr. i dag ingen som aner hva en slik bane vil koste. I 2019 gjorde Jernbanedirektoratet en utredning på kostnadene basert på forlengelse fra Fauske til Tromsø og med et sidespor til Harstad. De beregnet den da til å ville koste over 130 milliarder, samtidig med at samfunnsnytten ville være meget begrenset. Disse utgiftene ville måtte spise av landets felles samferdselsbudsjett. Noe jeg dessverre tror resten av landet neppe vil gå med på. Direktoratet beregnet for øvrig at samfunnet kunne komme til å tape 109 milliarder på å bygge banen.

Trasevalget den gang, med unntak av sidesporet til Harstad, var i stor grad basert på at en fulgte E6. Et jernbanespor vil imidlertid båndlegge adskillig større areal enn en vei vil. En enkeltsporet jernbane uten gangbane vil båndlegge syv meter på hver side av sporet. En minstebredde på 14 meter. I tillegg kommer plass til sporskulder, snørydding etc. Dobbelt så mye som nevnte E6. Dette vil kreve mye areal og skape utfordringer for all fauna, våtmarksområder, bebyggelse etc. Særlig vil utfordringene bli store for reindriften jamfør det en ser på Nordlandsbanen i dag. Og som om ikke det er nok vil en få store utfordringer knyttet til topografien og været. Og da særlig topografien, da en må krysse flere dype fjorder og høye fjell.


Hareide om «historisk» jernbanevedtak: − Null verdi

Alle partier på Stortinget vil utrede Nord-Norgebanen. Tirsdag ettermiddag går flertallet på Stortinget enda lengre og ber regjeringen «sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen».


Men la oss si at pengene virkelig blir lagt på bordet slik at arbeidet med å realisere banen kommer i gang. La oss også si at prosjektet ikke strander pga. innsigelser fra de som har interesser langs banen og at alles interesser blir ivaretatt. Og la oss si at trasevalget ikke trekker ut i tid jamfør ny trase for E8 gjennom Ramfjorden (det tok 30 år). Og la oss si at arbeidet holder budsjettet, og at dette ikke går ut over bevilgningene til øvrig samferdsel i nord. Da vil en slik bane kunne bli en velsignelse for oss alle her i nord.

Med unntak av kanskje miljøet. Bygging av jernbane vil nemlig føre til store utslipp i byggeperioden. Den vil også føre til mer trafikk av vogntog og privatbiler i og med at den blir tilgjengelig. Den vil båndlegge mye natur og øke antall drepte rein og elg betydelig. I tillegg er det jo litt merkelig at en anser tog som miljøvennlig all den tid miljøtallene for tog er laget utfra elektrisk drift med norsk vannkraft og ikke diesel. Utslippet fra tog er nemlig beregnet til 41 gram pr. passasjer mot 30 gram om en bruker metanol. Og enda mindre blir forbruket om en kjører elbil.


Jubler etter flertall for Nord-Norgebanen:

– Uten korona hadde det blitt kakefest

Det var mange som var fornøyde etter at det ble flertall i Stortinget tirsdag for å be regjeringa igangsette arbeidet med å realisere jernbanen i Nord-Norge. Blant dem Sps Sandra Borch og Aps Nils Foshaug.


Etter min mening ville det vært bedre om disse milliardene ble brukt til å gjøre veiene, både de statlige, fylkeskommunale og kommunale, bedre og mer fremkommelige enn i dag. De ville også kommet godt med for hurtigbåt- og fergetrafikken her i nord. Da kunne en kanskje til og med fått en samfunnsøkonomisk gevinst for disse. Og kanskje til og med bremset fraflytting fra distriktene samtidig. Det vil vært noe som gagnet Nord-Norge. For vi må vel uansett være i stand til å komme oss til jernbanen, eller?