Senja kommune er på rett vei

FANTASTISK INNSATS: – Som ordfører mener jeg bestemt at det er gjort et betydelig arbeid og det er levert en fantastisk innsats av ansatte, tillitsvalgte og rådmannen for å løse utfordringene som nærmest sto i kø gjennom hele fjoråret, skriver Tom-Rune Eliseussen.  Foto: Ulf Antonsen

debatt

Nestlederen i Senja SV, Kay Erling Ludvigsen, har kommet med påstander og beskyldninger i et leserinnlegg i folkebladet rettet mot meg som ordfører i Senja kommune. Det ønsker jeg å besvare.

Senja kommune har avlagt sitt første årsregnskap. Årsregnskapet viser et lite mindreforbruk pålydende 6 mill. kr. for regnskapsåret 2020. Netto driftsresultat er positivt med 31,1 mill. kr., inklusive 67,6 mill. kr. i tilskudd til havbruksfondet. I tillegg ble det brukt 21 mill. kr. fra disposisjonsfondet for å dekke et merforbruk innen helse og omsorg, og samfunnsutvikling. Budsjettreguleringen ble vedtatt av kommunestyret i desember.Å levere et regnskap med positivt resultat til tross for de utfordringene kommunen har gjennomgått i 2020 er veldig positivt. Spesielt for en helt ny kommune som på lik linje med andre sammenslåtte kommuner i Norge opplevde fjoråret som svært krevende. Kommuneøkonomi, nye IT- og saksbehandlingssystemer, organisatoriske endringer og bygging av en ny kultur er noen av de utfordringene vi har jobbet med fra 1. januar 2020. I tillegg har nedgang i befolkningen, reduksjon i integreringstilskuddet til flyktninger og koronapandemien bidratt til enda mer krevende handlingsrom i økonomien.

Senja kommune har mottatt reformstøtte i 2020 og i tillegg fikk vi et kjærkomment tilskudd til havbruksfondet. Dette tilskuddet blir redusert til 34 mill. kr. i 2021 og til en fast årlig utbetaling på ca. 17 mill. kr. fra og med 2022. Takk og pris for at vi har en stor havbruksnæring i Senja kommune som bidrar til mange arbeidsplasser, verdiskaping og til utvikling av våre lokalsamfunn. Innbetalingen til havbruksfondet bidrar til å styrke kommuneøkonomien og bidrar til at vi kan opprettholde gode kommunale tjenester i kommunen. Senja SV er som kjent veldig kritisk til at havbruksnæringen skal få utvikle seg videre i kommunen. Det er veldig synd, spesielt når man ser bidraget fra næringen både i forhold til økonomi og ringvirkninger. Norges største sjømatkommune kan ikke se bort fra vesentlige innbetalinger til havbruksfondet når vi skal utarbeide budsjettet og sluttføre årsregnskapet for kommunen. Selv ikke Senja SV klarer å få budsjettene til å gå i hop uten å ta i bruk havbruksfondet.

I tillegg til alle de ekstraordinære oppgavene har vi også jobbet med omstilling i 2020, selv om det kan se ut som at nestlederen i SV ikke har fått dette med seg. Allerede i desember 2019 foreslo rådmannen i sitt forslag til budsjett for 2020 at det måtte iverksettes et omstillingsprosjekt for å skaffe større handlingsrom og handlekraft for omstilling og utvikling av kommunen. Dette ble vedtatt av kommunestyret hvor formannskapet ble nedsatt som styringsgruppe for prosjektet. Gjennom hele 2020 har det pågått et betydelig omstillingsarbeid i kommunen med reduksjon i årsverk og kostnadskutt. Som ordfører mener jeg bestemt at det er gjort et betydelig arbeid og det er levert en fantastisk innsats av ansatte, tillitsvalgte og rådmannen for å løse utfordringene som nærmest sto i kø gjennom hele fjoråret. Jeg er kjempestolt av de ansatte og det de har prestert, selv om Ludvigsen i Senja SV mener dette ikke er en prestasjon.


Flere millioner i overskudd i fjor — men i år blir det langt tøffere:

– På riktig vei, men langt fra friskmeldt

På grunn av at Senja kommune i 2020 sparte nesten 21 millioner på oppvekst og kultur, og hentet ut 21 millioner fra eget disposisjonsfond, endte kommunen opp med et positivt årsresultat i 2020. – Vi er fornøyde, sier ordføreren og rådmannen.


Det er nesten ikke til å tro at Ludvigsen, som nestleder i Senja SV, faktisk mener at alt arbeid og innsats som ansatte, administrasjonen og folkevalgte i 2020 har lagt ned for å bygge den nye kommunen ikke har hatt påvirkninger på årsresultatet for 2020. Eller som han selv sier, «dette er en real bløff». Ludvigsen burde vite bedre hva som påvirker kommuneøkonomien. Ludvigsen har vært politisk aktiv i flere ulike parti, og nå er han i SV. Jeg tolker innlegg til nestlederen i SV som urimelig og håper at dette er en personlig glipp og ikke en uttalelse på vegne av Senja SV, som jeg har et godt samarbeid med som ordfører.

Senja kommune står overfor en krevende økonomisk situasjon. Arbeidet er i gang med å tilpasse driftsnivået for budsjett- og økonomiplanperioden 2021-2024. Dette er en krevende omstilling med store kostnadskutt, omorganisering og nedbemanning. Det er de folkevalgte politikerne som nå har ansvaret for å gjennomføre den krevende prosessen. Vi er godt i gang med arbeidet og jeg er sikker på at vi er på rett vei.