Større ambisjoner og en politikk nærmere folk

LOKALT: – Nordområdene er viktig for Norge. Men en ny nordområdepolitikk kan ikke være kun nasjonal og geopolitisk, den må i større grad handle om det lokale, skriver Jonas Gahr Støre og Martin Henriksen.  Foto: Pressefoto

debatt

Arbeiderpartiet vil gjøre 2020-årene til nordområdenes tiår. Etter sju år med lave ambisjoner og økt sentralisering fra høyreregjeringen er det behov for nye initiativ i nordområdene.

I august la Arbeiderpartiets nordområdeutvalg fram vår nye strategi «Større, nærmere og grønnere»: En nordområdepolitikk med større ambisjoner, som er nærmere folks hverdag. Vi vil snu sentraliseringa, heve kvaliteten i skolen, bygge nye kompetansemiljøer og gjøre nord til sentrum for det grønne skiftet og til vårt viktigste fredsprosjekt. Denne uken kommer regjeringen med sin nordområdemelding. Det er bra meldingen kommer, men vi frykter en melding som gir en grundig analyse av situasjonen i nord, men svikter når det gjelder nye tiltak og konkret politikk.

Nordområdene er viktig for Norge. Men en ny nordområdepolitikk kan ikke være kun nasjonal og geopolitisk, den må i større grad handle om det lokale. Nord-Norge opplever befolkningsnedgang, og for lite av verdiene som skapes, blir igjen i lokalsamfunnene. Samtidig ser flere av verdens land igjen nordover og vil satse her. For innbyggerne betyr tomme ord uten tydelig retning ingenting. Derfor holder det ikke å gjøre som høyreregjeringen har gjort tidligere; Å bruke stiftemaskina og sette sammen alt av tidligere små og store tiltak som kan kalles «nordområdetiltak».


– De svikter Nord-Norge nok en gang

Fredag la regjeringen fram en nordområdemelding med overskriften mennesker, muligheter og norske interesser i nord. Senterpartiets Sandra Borch mener meldinga ikke svarer på noen av landsdelens utfordringer.


Dette er noen av de offensive satsingene Ap mener må gjennomføres i nord de neste årene: Snu sentraliseringa — gi oss en stat som er tilstede: De siste årene har mange lokalsamfunn mistet statlige arbeidsplasser og kompetanse. Langt på vei har dette vært en villet politikk fra regjeringen. Nedlegging av høgskolen på Nesna er et eksempel. Ap vil styre annerledes; vi vil innføre nærhetsprinsipper som skal sørge for å bygge kompetanse lokalt framfor å sentralisere, flere nærtjenestesentre, og ha en regel om distriktspolitisk konsekvensanalyse av alle reformer. «Staten har forlatt oss» har blitt et omkved i nord. Sentralisering må snus til satsing.

Mer lokal verdiskaping fra våre felles ressurser: I mange lokalsamfunn merker man lite til at deres hjemsted er rikt på naturressurser. Vi har et «arktisk ressursparadoks» som må løses. Vi vil stille klare krav om lokale ringvirkninger: om arbeidsplasser og oppbygging av lokal leverandørindustri når man får ta i bruk naturressursene i nord. Ap vil også ha en egen industriplan for Norskehavet og Barentshavet. Naturressursene skal ikke bare gi inntekter til selskapene eller nasjonen, de må gi mer verdiskaping og flere jobber lokalt.

Bygge kunnskap og kompetansemiljøer: Kunnskap har vært driveren for mye av det positive som har skjedd i nord, og vil være det i årene framover. Bedriftene skriker etter fagarbeidere og folk med riktig utdanning. Når det skal bygges batterifabrikk i Mo i Rana, eller havbruksnæringa og leverandørindustri vokser, må vi sørge for at det finnes utdanninger som matcher behovet – slik at ungdommen vil flytte tilbake. Å få elevene gjennom videregående og sørge for at de kan ta utdanning i egen region er avgjørende. Vi vil ha offensive planer for nye kompetansemiljøer i nord og for hvordan Universitetet i Tromsø og Nord universitet kan få nye nasjonale oppgaver, blant annet om en mer desentralisert utdanning, slik at vi dekker behovet for lærere, sykepleiere og andre velferdsyrker.


Nordområdemeldinga lanseres i dag:

Må satse på den arktiske regionen


Det er i nord vi ser klimaendringene sterkest, men det er også her vi kan levere løsninger og skape jobber av å redde klimaet. Vi vil bruke Arktis som utviklingsarena for ny teknologi og opprette eget nordnorsk katapultprogram for grønn innovasjon. Vi vil ha en «el-bilpakke» for lufta slik at el-fly kommer på plass i nord først, og vi har foreslått å etablere et program for sameksistens i kystsonen slik at arealkonflikter løses på en bedre måte. La oss også få en klimapolitikk som passer distriktene gjennom et pilotprosjekt for smarte bygder, med smart energistyring, småskala kraftproduksjon og gi bygdene mer forutsigbar strømforsyning.

Det er avgjørende for vår egen aktivitet at nordområdene er basert på lav spenning og fred. Ambisjonene må heves gjennom å definere nord som vårt viktigste fredsprosjekt, og dette må få konkrete resultater i form av støtte til det som er fredsbyggende, som Arktis 2030, Barentssekretariatet, Arctic Frontiers og økt sikkerhetspolitisk kompetanse i nord. Samarbeidet med statene i Arktis, og særlig med de nordiske og Russland, må bli tettere. Folk-til-folk-samarbeidet må styrkes, og urfolks posisjon og interesser må ivaretas.

Vårt mål er en nordområdepolitikk med større ambisjoner for utvikling, og som betyr noe i folks hverdag. Det er god økonomi for Norge at det bor folk i nord, og det gir flere sjansen til å leve gode liv her. Derfor trengs det nye initiativer og ny giv.