Ny skole i Gryllefjord og på Finnsnes:

Senja kommune må ha en økonomi i balanse

LAVTERSKEL: – Vi vil også unngå krevende og usosiale kutt i lavterskeltilbud til sårbare grupper, slik som brukerne av Dagsenteret (bildet), Kafe Pluss og Støa, noe vi allerede har funnet inndekning for i vårt budsjettforslag, skriver gruppelederne (fra venstre) Per-Inge Søreng, Line Miriam Haugan, Bjørn-Richard Pedersen og Nina Frantzen.  Foto: Stein Wilhelmsen

Det er altså ingen grunn til å miste troen på Senja kommune

Bjørn-Richard Pedersen, Nina Frantzen, Line Miriam Haugan og Per-Inge Søreng
debatt

Rådmannen i Senja kommune presenterte i slutten av oktober budsjett og økonomiplan for Senja kommune for perioden 2021-2024. For de aller fleste er dette dyster lesning, men samtidig er det ingen stor overraskelse for oss som folkevalgte i Senja kommune. Dette selv om de økonomiske utfordringene ble betydelig større enn vi hadde antatt.

Det er de folkevalgte, deriblant oss, som nå har ansvaret for å gjennomføre den krevende prosessen med å få budsjett og økonomiplan i balanse. Dette skal vi gjøre selv om den lokale presse og kommentariatet på sosiale medier for lengst har erklært falitt og dystre framtider for den nye kommunen som ennå ikke har rukket å fylle ett år siden sammenslåing sist nyttårsaften.

Sammenslåingen av kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy er en offentlig virksomhetsoverdragelse noe som medfører at alle ansatte, alle eiendeler, gjeld, passiva og aktiva i de fire kommunene skal ivaretas inn i nye Senja kommune.

Samtlige folkevalgte i disse fire kommunene var derfor helt innforstått med at vi gikk inn i en ny kommune med for høy drift, for mange årsverk, ambisiøse investeringsbudsjett og en innebygget ubalanse i driften i de fire kommunene. Dette er også hovedgrunnen til at sammenslåingskommuner får beholde sine tidligere inndelingstilskudd i 15 år, nettopp for å kunne få tid til å gjøre nødvendig omstilling av organisasjonen. I tillegg har nedgang i befolkningen, reduksjon i integreringstilskudd til flyktninger og koronapandemien bidratt til enda mer krevende handlingsrom i økonomien.

Fra posisjonspartiene sin side er vi imidlertid utålmodig etter å komme raskt i gang med omstilling av Senja kommune, både administrativt og politisk. Dette betyr at vi allerede i budsjettforslaget for 2021 vil planlegge for en bemanningsreduksjon i den administrative strukturen. Det er allerede i 2020 gjennomført omstillinger der det er kuttet om lag 36 årsverk i tillegg til ti årsverk som er borte etter naturlig avgang.


Investerer millioner i skoler på tross av elendig økonomi:

– Selv om kommuneøkonomien er stram er vi nødt til å ta oss råd

Onsdag ble Folkebladet presentert for nyheten om at Senja kommune ønsker å framskynde realiseringen av Finnsnes barneskole og Gryllefjord skole. Ifølge planene står Gryllefjord skole først for tur.


I vårt budsjett legger vi opp til ytterligere kutt på i størrelsesorden 30 årsverk. Disse kommer i tillegg til det rådmannen allerede har lagt til grunn i sitt forslag. I disse prosessene må det sees på helheten og ikke enkeltdeler i organisasjonen. Prosessene må gjennomføres på en ordentlig måte med ivaretakelse av de som blir berørt.

Flere peker på intensjonsavtalen som årsaken til at skuta er på feil kurs. Den slår fast at ingen skal ned i lønn og ingen skal miste jobben på grunn av kommunesammenslåing. For oss er dette en selvfølge og i tråd med norsk praksis for ivaretakelse av arbeidstakeres rettigheter. Organisasjonen må derfor endres og tilpasses de oppgavene den nye kommunen skal løse i framtida, og med det antall årsverk som er nødvendig for å få dette til.

Intensjonsavtalen sier også at ingen strukturelle grep skal gjøres, og at det politiske nivået skal dimensjoneres med 45 representanter i kommunestyret. Dette er ikke hensiktsmessig og må nedjusteres, og vi legger derfor opp til en prosess som skal redusere det politiske nivået fram mot neste kommunevalg i 2023.

Når det gjelder struktur, så er det relativt lite å hente på skole og barnehager. Her har alle de fire kommunene strukturert godt før sammenslåingen. Det vil imidlertid være nødvendig å gjøre nye investeringer på skolesektoren, der ny skole i Gryllefjord er prioritert, og der vi også i budsjettet vil signalisere en plan for ny Finnsnes barneskole i økonomiplanperioden.

Helse- og omsorgssektoren er det området som har størst merforbruk, noe det også var i de fire tidligere kommunene. Det vil bli nødvendig å vurdere strukturelle helhetlige grep på dette området, men dette må løses ved en planmessig gjennomgang av framtidig behov og hvordan vi best kan utnytte de seks sykehjemmene vi har til fortsatt å kunne gi gode og tilpassede tilbud til innbyggerne nærmest mulig der folk bor.

De fire posisjonspartiene vil derfor legge fram et budsjett som setter i gang en betydelig omstilling av den administrative strukturen og reduksjon av årsverk allerede fra 2021. Vi vil også sette i gang en prosess med å trimme den politiske strukturen fram mot neste valg.

Vi vil også unngå krevende og usosiale kutt i lavterskeltilbud til sårbare grupper, slik som brukerne av Dagsenteret, Kafe Pluss og Støa, noe vi allerede har funnet inndekning for i vårt budsjettforslag. Dette vil bidra til å redusere driftsnivået og dermed gi større handlingsrom til nye og nødvendige investeringer og tiltak for å være en framoverlent og ambisiøs samfunnsutvikler med fokus på nye arbeidsplasser, sysselsetting, bosetting og tjenester nærmest mulig der folk bor.

Det er altså ingen grunn til å miste troen på Senja kommune. Sammenslåingen er i det lengre perspektivet et riktig grep og vil bidra til at Senja kommune blir en slagkraftig og betydningsfull kommune med gode tjenester til innbyggerne, der det er attraktivt å etablere seg, interessant for næringslivet å investere i, og godt for oss alle å bo i.

Ingenting kommer av seg sjøl, heller ikke effektene av en kommunesammenslåing. Det nytter ikke å bare slå sammen fire kommuner til en ny, uten at man samtidig også effektiviserer og rasjonaliserer driften til et bærekraftig nivå. Det arbeidet starter vi nå, og vi vil synliggjøre retningen i vårt forslag til budsjett- og økonomiplan. Senja kommune har alle forutsetninger for å være en kommune med et hav av muligheter, slik det så vakkert heter i kommunens vedtatte visjon.