Oppsigelser i Senja kommune:

Hva med jobbgarantien?

GYLDIGHET: – Spørsmålet blir deretter for hvor lang tid en slik garanti har gyldighet, skriver Arnold Nilsen.   Foto: Mathias Brobakk Nordgård

debatt

Ordføreren har redegjort for at det skal gjennomføres omfattende oppsigelser av ansatte i Senja kommune.

At antallet ansatte må ned er det ingen tvil om — men hvor kurant er det å gjennomføre oppsigelser nå?

Det er i utgangspunktet ikke tvil om at en kommune har anledning til å si opp overtallige ansatte som en konsekvens av kommunesammenslåing.

Derimot er jeg ikke sikker på at det i vårt tilfelle blir helt enkelt. I den versjonen av «intensjonsavtalen» jeg har tilgang til er det utformet en jobbgaranti for de ansatte, hvor det formuleres at ingen ansatte skal sies opp i forbindelse med etableringen av ny kommune. Og overtallighet skal løses gjennom frivillig omplassering til stilling den enkelte er kvalifisert for.

Har forfatterne av intensjonsavtalen kommet i skade for å gi ansatte et sterke stillingsvern enn arbeidsmiljølovens krav, og har det vært tilsiktet?

Jeg har skjønt det slik at det er mangt og meget man politisk kan løpe fra i intensjonsavtalen, men en jobbgaranti kan fort være adskillig mer juridisk forpliktende. Man kan jo også tenke seg at en slik garanti har hatt betydning for de ansattes motivasjon til å medvirke positivt ved etableringen av en ny organisasjon.

Slik jeg ser det er det utformet en garanti. Spørsmålet blir deretter for hvor lang tid en slik garanti har gyldighet. Rent konkret burde dette ha vært mye tydeligere uttalt i intensjonsavtalen. På den ene siden kan garantien forstås å gjelde fram til kommunesammenslåing. Men, kan det også forstås slik at de ansatte tar garantien med seg inn i den nye kommunen? Og hvis så, for hvor lang tid framover?

Den snart ett år gamle Senja kommune sliter. Kommunen har hittil i år kvittet seg med 35 årsverk. For å få 2021-budsjettet i balanse, varsler ordfører Tom-Rune Eliseussen (Sp) at ytterligere 55-100 årsverk må kuttes i løpet av 2021.