Finnsnes barneskole — byggestart i 2021/22?

FORSERING: – Senja Arbeiderparti ønsker å se på muligheten for å forsere realiseringen av allerede vedtatte byggeprosjekter, deriblant Finnsnes barneskole, skriver Marit Stubberud Hanssen, Jan Harald Jansen og Tommy Sarnes.  Foto: Carina Hansen

debatt

Senja Arbeiderparti har stort fokus på oppvekstvilkår for barn og unge i Senja kommune. Ny skole i Gryllefjord, ny barnehage i Senjahopen, og Dansesletta barnehage i Vangsvik ligger i budsjettet for Senja kommune for 2021, mens renovering/nybygg av Finnsnes barneskole ligger inne i langtidsbudsjettet til realisering i 2024/25.

Senja kommune vil ha innspill til hvordan Finnsnes sentrum skal være, i forbindelse med revisjon av sentrumsplanen. Et attraktivt sentrum trenger en attraktiv barneskole. Dagens skole er trangbodd, benytter brakker/moduler og gir dermed ikke tilfredsstillende vilkår skolens 400 elever og 70 ansatte.

Ungene i Finnsnes sentrum fortjener derfor at vi ser på mulighetene for å framskynde renovering/nybygg av Finnsnes barneskole, og Senja Arbeiderparti ønsker derfor å løfte fram saken i forbindelse med revidering av sentrumsplanen, og vi ønsker å se på mulighetene for å framskynde planlegging og byggestart til 2021/2022.

På grunn av koronapandemien er vi er nå inne i en meget spesiell og krevende situasjon både for kommune og næringsliv. De negative effektene for næringslivet er på langt nær over, og vi kan forvente en betydelig nedgang innen sysselsettingen spesielt i bygge-/entreprenør-bransjen og reiseliv. Det vil dermed være behov for offentlige tiltak for å dempe de negative konsekvensene.

Også for Senja kommune medfører denne situasjonen betydelige utfordringer, men også flere muligheter har oppstått. Det er spesielt disse mulighetene til å hurtig kunne realisere nødvendige investeringsprosjekt innenfor gunstige økonomiske rammer, Senja Arbeiderparti vil fokusere på:

* Den kommende lavkonjunkturen innen bygge-/entreprenørbransjen muliggjør byggeprosjekter med betydelig lavere investeringskostnader.

* Planlegging, utredning og anbudsarbeid kan også kunne gjennomføres med gunstige kostnader grunnet lavkonjunkturen.

* Kapitalkostnader er på et historisk lavt nivå med rekordlav rente og muligheter for svært lave faste langsiktige renter.

* En forsert investeringstakt vil ikke bare bidra til å stabilisere bygge-/entreprenørbransjen, men også bedre sysselsettingen innen elektro, VVS, transport og de fleste andre bransjer i Senja kommune.

* Etableringen av SalMars slakteri- og foredlingsanlegg på Klubben medfører behov for en betydelig rekruttering av kompetent arbeidskraft. En ny barneskole på Finnsnes vil være et viktig kommunalt bidrag til denne rekrutteringsprosessen.

Senja Arbeiderparti ønsker å se på muligheten for å forsere realiseringen av allerede vedtatte byggeprosjekter, deriblant Finnsnes barneskole. I sum vil det være gunstig for Senja kommunes økonomi, kommunens innbyggere, et samlet næringsliv i regionen og barnebyen Finnsnes.