Fortjeneste før fiskevelferd

VELFERD: – Næringen er allerede ute av kontroll. Den enorme veksten har ført til elendig dyrevelferd, utallige rømminger, forurensning og miljøskader, skriver Marie Henriksen Bogstad.   Foto: Privat

debatt

«Du kan fleipe litt å si en død fisk har det ikke vondt», sier Jan Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge til Andreas Wahl i NRKs Folkeopplysningen. De snakker om fiskevelferd. Det er vanskelig å måle hvorvidt fisken i norsk oppdrettsnæring har det bra, sier Grøttum. Han synes likevel ikke at dødelighet sier så mye om fiskevelferden i merdene, selv om 100 millioner laks og «rensefisk» dør i produksjonen årlig. En død fisk har det jo ikke vondt. Den er tydeligvis bare heldig som slipper å leve.

Ifølge lovverket skal fisk som alle andre dyr «behandles godt og beskyttes mot fare og unødige påkjenninger». De har en egenverdi uavhengig av nytteverdien de måtte ha for mennesker. Fisk kan føle smerte, stress og frykt. I én merd er det ca. 200.000 individer, og dette er en påkjenning i form av begrenset bevegelsesfrihet, sosialt stress og smittepress, blant annet. Fisken holdes på en måte som gjør at sykdom og lus ikke er til å unngå, og hvor behandlingen av disse forårsaker ytterligere lidelse. Termisk avlusing, den mest brukte metoden for avlusing i oppdrettsnæringen, er dyrevelferdsmessig uforsvarlig ifølge nye undersøkelser.

Årlig slakter Norge nesten 300 millioner oppdrettslaks til mat. I tillegg dør 50 millioner laks av sykdom og avlusing før slakt. Til sammen brukes drøyt 50 millioner «rensefisk», leppefisk og rognkjeks, til avlusing. Mellom 5-15 rensefisk settes ut per lakseindivid i merdene. Alle disse dør eller forsvinner. Ifølge Trygve Poppe, professor emeritus og ekspertrådgiver på fiskehelse, kan bruk av rensefisk i lusebehandling karakteriseres «ikke bare som en dyretragedie, men en massakre», og er et klart brudd på dyrevelferdsloven. Næringen selv innrømmer at «uten rensefisken kunne man ikke produsert den mengden laks som man gjør i dag». Beleilig nok kan ikke Jan Arne Grøttum i Sjømat Norge si for sikkert om oppdrettsnæringen bryter loven eller ikke, det må de «finne måter å finne ut av». Da kan de enn så lenge rettferdiggjøre rensefisken som en «uheldig» konsekvens av økt produksjon.

Norge er nå verdens største produsent av atlantisk laks og står for om lag halvparten av verdens produksjon ifølge SSB. Siden 2009 har verdien av lakseeksporten tredoblet seg, og i 2019 var den på over 72,5 milliarder kroner. Det er et politisk mål at Norge skal satse på laks. «Fortsatt vekst er viktig for norsk økonomi», sa Erna Solberg under åpningen av The Salmon i 2019. Også forskningen skal legge til rette for økt fortjeneste: Det overordnede målet til fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansieringer er «næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst». Selv akvakulturlovens formål er å «fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft». Alt skal altså tilrettelegges for at oppdrettsnæringen skal vokse. Da må de etiske hensynene vike for de økonomiske.

Men næringen er allerede ute av kontroll. Den enorme veksten har ført til elendig dyrevelferd, utallige rømminger, forurensning, miljøskade, og så videre. Intrafish kunne nylig melde at fra 2010 til 2020 har det rømt rundt 2,1 millioner laks fra norske oppdrettsmerder, og tallet er sannsynligvis også mye høyere på grunn av manglende rapporteringer. Dette har alvorlige konsekvenser for villaksen, og offisielle rømmingstall tilsvarer hvert år ca. to tredjedeler av Norges villaksstammer. Også fangst og flytting av leppefisk har genetiske konsekvenser for de ville bestandene. De siste årene har det vært en kraftig økning i antallet mekaniske og termiske lusebehandlinger, særlig på grunn av økende resistensutvikling mot lusebekjempende legemidler, ifølge Veterinærinstituttet.

I tillegg kommer miljøbelastninger fra næringa som utslipp av kobber, spillfôr, medikamenter og fiskeavføring, samt fôrproduksjon og soyaimport. Næringen har med myndighetenes tillatelse tatt loven, miljøet og fisken som gissel. Løsepengene betales i form av milliarder på bok og status som verdens ledende sjømatnasjon. «En død fisk har det ikke vondt» sa direktør for havbruk i Sjømat Norge. Men bare på fleip. Så da er det bare å le hele veien til banken.