Beiteprioriterte soner må sikres mot bjørn

ROVDYR

TAP: – Beitebrukerne i Bardu over flere år har hatt store tap av sau hvor bjørn er skadevolder. I 2017 ble det iverksatt skadeforebyggende uttak av bjørn før beitesesongen startet, noe som resulterte i svært lave tap dette året., skriver Lars Petter Bartnes og Sigrid Hjørnegård. På bildet sauebonde Laila-Merethe Myrhaug.   Foto: Ulf Antonsen

debatt

Norges Bondelag ber statsministeren sørge for at det blir iverksatt felling av bjørn i beiteprioritert sone i Bardu kommune slik at beitebruken sikres mot rovdyrangrep. Alternativt ber vi om at bjørn bedøves og transporteres ut av området. Det er viktig at nødvendige tiltak iverksettes raskt slik at dyrelidelser og belastningen for beitebrukerne blir minst mulig.

Vi viser til at statssekretærene Widar Skogan (LMD) og Maren Hersleth Holsen (KMD) var på besøk hos beitebrukerne Laila-Merethe Myrhaug og Jim Fosshaug i Bardu mandag 6. juli. Fylkesmannen i Troms og Finnmark, ordfører i Bardu kommune, Mattilsynet og Statens naturoppsyn var også til stede. Bakgrunnen er at beitebrukerne i Bardu over flere år har hatt store tap av sau hvor bjørn er skadevolder. I 2017 ble det iverksatt skadeforebyggende uttak av bjørn før beitesesongen startet, noe som resulterte i svært lave tap dette året.

Bardu kommune har søkt om skadefelling av bjørn, men dette er avslått av Miljødirektoratet med begrunnelse i at bestandsmålet for bjørn ikke er nådd. Vi mener dette er i strid med rovviltforliket av 2011, Representantforslag 163 S (2010–2011), som blant annet har følgende ordlyd om bjørnesone og bestandsmål:

• Pkt. 2.2.14: «Det legges til grunn at virkeliggjøring av bestandsnivå for bjørn ikke vil kreve areal ut over omfanget av dagens yngleområder»

• Pkt. 2.1.3: «Forlikspartene er enige om at bestandsmålet for ynglende bjørn er 13. Der bestandsmålet ikke er nådd skal oppbyggingstakten ta hensyn til nødvendig tid for tilpasninger for beitebrukerne og lokalsamfunnene generelt.»

• Pkt. 2.2.19: «Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. Soneinndelingen må forvaltes tydelig. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slikt uttak, uavhengig av om bestandsmålet er nådd.»

Soner og arealdifferensiert forvaltning er et av de mest sentrale virkemidlene i rovviltpolitikken. I rovdyrsoner skal beitebruken skje på en slik måte at bestandsmålet for antall ynglinger blir nådd. I beiteprioriterte soner skal rovdyr ikke utgjøre et skadepotensial. Vi viser til at formålet med soner nettopp er å skape forutsigbarhet og redusere konflikten i rovviltpolitikken. Når rovviltmyndighetene setter soneregelverket til side og lar bjørner drepe og skade sau på arealer som er prioritert for beitebruk, øker konflikten og tilliten til myndighetene svekkes. En slik praksis fjerner den viktigste tryggheten beitebrukerne har for å ha beitedyr på utmarksbeite.

Rovviltnemndene har i hver enkelt region fastsatt bjørnesoner med bakgrunn i faglige anbefalinger fra rovviltforskningen. Størrelsen på bjørnesonene er derfor store nok til at bestandsmålet for bjørn kan nås innenfor sonene. Slik representantforslag 163 S (2010–2011) pkt. 2.1.3, beskriver, skal oppbyggingstakten ta hensyn til nødvendig tid for tilpasninger for beitebrukerne og lokalsamfunnene der bestandsmålet ikke er nådd.

Norges Bondelag krever at rovdyrforvaltningens praksis med å avstå fra skadefelling når bjørn dreper og skader sau i beiteprioriterte soner, må stanse. Vi viser at Bardu kommune i brev av 25.03.2020, ba Miljødirektoratet om å iverksette sporing og avliving/flytting av bjørn som befinner beiteprioritert sone som et skadeforebyggende tiltak foran beitesesongen 2020. Vi viser videre til at Miljødirektoratet i sitt svar av 31.03.2020, skriver at; «Direktoratet vil likevel følge situasjonen, og gjør fortløpende vurderinger utover våren mot beiteslipp».

Vi er positive til at Klima- og miljødepartementet nå har gitt tillatelse til skadefelling av to bjørner i Grong, Høylandet og Namsskogan kommuner. Bjørneangrepene i beiteområdene i Bardu er nå i full gang. Norges Bondelag ber om at det også gis tillatelse til skadefelling av bjørn i Bardu kommune.