Oppskrift som sikrer og skaper arbeidsplasser

KRISE: – I krisen har det blitt tydeligere enn noen gang: Et samfunn kan ikke stå seg over tid uten private bedrifter, skriver Målfrid Baik.   Foto: Ronald Johansen

debatt

Bedrifter i Troms og Finnmark ønsker å bruke penger i egen bedrift for å bevare arbeidsplasser. Selskapene har ofte store verdier i bygninger, maskiner og varelager. Når inntektene blir kraftig redusert på grunn av korona må likevel formuesskatten betales, selv om bedriften går med underskudd. Det er urimelig. Regjeringens forslag om redusert formuesskatt på arbeidende kapital er derfor et skritt i riktig retning.

Det er viktigere enn noen gang å beholde midlene som finnes i de private bedriftene. Pengene må brukes til å investere i bedriften for å kunne bevare og skape flere arbeidsplasser. Regjeringspartiene og Frp må bruke forhandlingene i Stortinget til å fjerne formuesskatten — i hvert fall midlertidig for 2020 og 2021.


Pilot for digital jobbmesse — først ute i Nord-Norge

Som de første i Nord-Norge skal alle Nav-kontorene i Midt-Troms arrangere et pilotprosjekt om kalles digital jobbmesse. Debuten skjer i neste uke.


I de fleste private bedriftene må eierne ta ut utbytte for å betale formueskatten. Det er midler bedriftene sårt trenger for å unngå permittering og konkurs. Formueskatten er en særnorsk skatt. En utenlandsk eier slipper å betale formueskatt, mens den norske bedriftseieren må betale den. Dette gir den utenlandske eieren et konkurransefortrinn, de må ikke ta av egen kapitalen for å betale skatten. Nå trenger vi politikk som bidrar til å skape og bevare private arbeidsplasser. Det er forsøket verdt å ta bort skatt på arbeidende kapital i hvert fall nå under krisen, for å sikre at folk har en jobb å gå til.

Bedrifter i Troms og Finnmark ønsker heller å bruke pengene til å drive utvikling og styrke lokalsamfunn, enn at det skal gå til formueskatten. Formueskatten straffer norske bedrifter som trenger utstyr til å drive sin virksomhet og tapper bedriftene for midler, er meldinga fra næringslivet i nord.

I dag jobber 61 prosent av alle ansatte i næringslivet i privateide bedrifter, store og små. De største bedriftene er viktige lokomotiv for jobb- og verdiskaping, men de aller fleste bedriftene i Norge er små og mellomstore (SMB) med under 100 ansatte. En femtedel av verdiskapingen i Norge skjer i bedrifter med færre enn 20 ansatte. De små og mellomstore bedriftene er en viktig del av grunnmuren i norsk økonomi, og er essensielle underleverandører og samarbeidspartnere for større bedrifter og offentlig virksomhet. Samspillet mellom ulike bedrifter er fundamentet vi bygger fremtidens verdiskaping på.


Oljepakke vil utløse 115 milliarder til nye investeringer

Forliket om midlertidige endringer i oljebransjens skattesystem vil frigjøre anslagsvis 115 milliarder kroner til nye investeringer i år og neste år.


Bak disse bedriftene står private eiere som bidrar med langsiktig og risikovillig kapital. De spiller en særlig viktig rolle for lokal verdiskaping og utvikling av Distrikts-Norge, og kjennetegnes ofte ved eiere som er dypt engasjert i bedriften og de ansatte. Det gir trygghet, samhold og tilhørighet. De har bidratt til jobber og levende lokalsamfunn i generasjoner. I enkelte kommuner er opp mot hundre prosent av næringslivet eid av private. Disse bedriftene utgjør forskjellen mellom levende og fraflyttede bygder.

Men bedrifter med større kostnader enn inntekter, vil før eller siden bukke under. Jo flere bedrifter som ryker, jo færre vil ha en jobb å vende tilbake til når pandemien er over. Permitteringer vil bli til oppsigelser, og etter hvert vil folk skyves helt ut av arbeidsstyrken. Ni av ti permitterte er permittert fra jobber i privat sektor. De må tilbake i jobb i private bedrifter. Vi får ikke til gjenoppbyggingen av Norge uten private bedrifter; privat kapital og eiere som vil satse.

I krisen har det blitt tydeligere enn noen gang: Et samfunn kan ikke stå seg over tid uten private bedrifter. Dette er en krise vi kun kommer gjennom ved å bevare og skape nye private arbeidsplasser. Da må vi la eierne beholde den arbeidende kapitalen i bedriftene. Av Målfrid Baik regiondirektør NHO Arktis