Nord-Norgebanen — nærmere målet enn på 60 år:

Få Nord-Norge på skinner!

STORT: - Alle vet at dette er en stor sak, ingen kommer unna kravet om moderne utslippsfri transport i hele landet, også i nord, skriver Irenre Dahl og Morten Skandfer.   Foto: Gorm Kallestad, NTB/Scanpix

ARTIKKELFORFATTERE: Irene Dahl og Morten Skandfer. 

Vi trenger et moderne, effektivt, sikkert og utslippsfritt transportalternativ

MORTEN SKANDFER OG IRENE DAHL
debatt

I disse tider blir vi minnet på at samfunnet kan være sårbart. Det vi har tatt for gitt kan rokkes og man må tenke nytt. Vi må rigge samfunnet for å tåle de store utfordringene. Utfordringer kan komme raskt og uventet. Andre kan forutsies.

Vi vet at klimakrisen er reell og at klimagassutslippene må ned. Transport står for en tredjedel av utslippene i Norge. Vi må over på nye nullutslippsløsninger. Og mye skjer. Elbiler og ny teknologi til ferger og hurtigbåter blir viktig, og denne regjeringen satser stort på dette. Men vi trenger mye mer. I Nord-Norge er vi nesten helt avhengige av fossil energi med klimagassutslipp for gods- og persontransport. Det er en enorm sårbarhet fremfor de kravene som vi vet vil stilles. Det er avgjørende at det endres. Jernbane i nord er en del av løsningen.

Venstre har vært en pådriver for Nord-Norgebanen i denne regjeringen og status er at vi har kommet mye nærmere målet enn på 60 år. Alle vet at dette er en stor sak, ingen kommer unna kravet om moderne utslippsfri transport i hele landet, også i nord. Argumentene er styrket: Klima, miljø og økt verdiskapning som forutsetter grønn transport over store avstander.

Økningen i sjømateksport kan vanskelig transporteres på vegnettet. Alternativet til ikke å satse på jernbane er å bygge mer veg. Mye mer veg. Det er også kostbart og har mange uheldige konsekvenser, ikke minst med tanke på trafikksikkerhet. Nord-Norge med sine store eksportvolum men langt til markedene er som skapt for jernbane.

Venstre vil fortsatt være tydelig på disse argumentene for en økt satsing på jernbane i nord. Vi må satse både de eksisterende og nye baner. Etterslepet er stort. Inntektene fra Norges mest lønnsomme jernbane, Ofotbanen, er ikke akkurat pløyd tilbake til utvikling av jernbane i nord. Den banen må utbedres til mye høyere kapasitet og styrke Narvik som logistikkknutepunkt i nord.

Nordlandsbanen må også rustes opp og elektrifiseres, i dag går den på diesel. En etappevis utbygging fremstår som det mest realistiske. I vårt område kunne banen knyttet sammen Harstad-Narvik-Tromsø og omlandet til en sterkere region med 150.000 innbyggere og høy økonomisk aktivitet, tre universitetsbyer, sykehus og økende turisme. Dette har Venstre i Tromsø og Troms og Finnmark spilt inn til Stortingets Transportkomite.

Sporet frem til oppstartsvedtak for Nord-Norge-banen går gjennom en konseptvalgutredning (KVU) i neste periode for Nasjonal Transportplan (NTP). Det må til, den siste utredningen hadde mange svakheter. Både traseer, sammenhengen med øvrig transportnett, teknologiske løsninger, lokale konsekvenser, kostnader og forholdet til reindrifta er tema som utredes grundig for å gå videre.

Jernbanevisjonen må sees i en sammenheng der vi må tenke hele Nord-Norge. Kan dette være det store grepet som vi kan forenes om i nord:

Nordlandsbanen fornyes og elektrifiseres, Ofotbanen får økt kapasitet med mer dobbeltspor og banen forlenges nordover til Tromsø og vestover mot Harstad. I Nordkjosbotn vil banen kobles til E6 og E8 videre nord- og østover. Det knytter sjømateksportområdene Skjervøy, Senja, Vesterålen og Lofoten tettere til jernbane. Det styrker også bo- og arbeidsmarkedsregionene. Målet må være å fullføre strekningen mellom Narvik og Fauske så landet knyttes sammen med jernbane nord-sør.

Vi trenger et moderne, effektivt, sikkert og utslippsfritt transportalternativ fra kaikant til marked. Det vil gjøre landsdelen mindre sårbar på transportområdet og bedre rustet til en fremtid som vil bli ganske forskjellig fra hva vi er vant med. Derfor: Ja til fremtiden! Få Nord-Norge på skinner!