Åpent brev til ordfører, rådmann og politikere i Senja:

Må utredes og behandles grundig politisk

KRONIKK

NEGATIVT: – Vi mener kommunens politikere bør vurdere (sette tall på) den verdiforringelsen det vil komme til å medføre for boliger, eiendommer og rekreasjonsmuligheter med denne høyspentlinjen i luftstrekk framfor sjøkabel som vil være uten disse negativiteter, skriver Torbjørn Winther.   Foto: Trond Sandnes

Konsekvensutreding og behandling i kommunestyret!

Torbjørn Winther
debatt
Saken gjelder den planlagte strømforsyningen mellom Finnfjord AS og Silsand. Vi viser til oppslag i Folkebladet 8. januar 2020 samt flere kronikker fra ulike berørte. Saken skulle dermed være godt omtalt overfor folkevalgte og innbyggere.

Folkets strålevern mener at forskningen er klar. Sitat: «Tusenvis av forskningsrapporter har påvist skader fra elektromagnetisk stråling. Folkets Strålevern mener at nåværende forskning er bevis nok til å iverksette føre-var-tiltak og nok til å senke tillatte grenseverdier. Flere og flere stiller spørsmål ved myndighetenes pressemeldinger som skråsikkert konstaterer at alt er trygt samtidig som andre kilder rapporterer om usikkerhet og påviste skadevirkninger. Næringen selv, forsikringsselskaper og deler av forvaltningen, sitter på kunnskaper som holdes skjult for befolkningen og flere samfunnsaktører har allerede begynt å sikre seg mot framtidige erstatningssøksmål». Sitat slutt.

Med fare for å gjenta seg selv fra tidligere avisinnlegg må vi på det sterkeste presisere at: «En får ikke helsa tilbake gjennom rettsaker.» Tenk over det! Det bør bekymre politikerne at den planlagte kraftledningen i luftstrekk så nær Finnsnes nærområde ikke er konsekvensutredet.

På strekningen Nygård-Finnfjord, er det mellom ni og 12 boligfelt i tillegg til en fortettet bebyggelse langs den gamle innfartsveien og ovenfor Finnsnes. Det bor ca. 3.000 mennesker i området. Det planlegges ytterligere to boligfelt i Skogen (nær Mellomlia) med ca 120 boligtomter, samt at det er flere boliger som kan bygges mellom den gamle og den nye innfartsveien Finnfjordbotn-Finnsnes. Når disse er utbygd om noen få år, kan folketallet i nevnte område komme opp imot 4.000-4.500 mennesker.

Her er det gode grunner til både konsekvensutreding og benyttelse av føre-var-alternativer i forholde til framtidige helseskader v/elektromagnetisk stråling.Enhver ordfører, rådmann eller kommunepolitiker, burde ikke ha særlige vanskeligheter med å skjønne at en konsekvensutredning er tvingende nødvendig her. At saken er «forsøkt kjørt igjennom» utenfor det offentlige rom, er helt forkastelig og helt uakseptabelt. De i Lenvik kommune som har sittet nærmest Troms Kraft Nett i planleggingen av kraftledningen og kjente til planene i flere år, burde ha skjønt at saken trengte en helt annen dimensjon i behandlingen. Dette er blitt til en skamplett som administrasjonen i tidligere Lenvik kommune må ta ansvaret for.

Vi mener at Senja kommune må ta tak i saken, få høringsfristen ytterligere utsatt, konsekvensutrede og bringe saken opp til behandling i Senja kommunestyre. Det holder ikke mål at administrasjon og en undergruppe i kommunen bestemmer innholdet i en høringsuttalelse som er fattet uten en konsekvensutreding i bunnen. Det holder heller ikke mål at mange kommunestyrerepresentanter fram til utgangen av 2019 sier å ikke ha kjent til planene med kraftlinjen i luftstrekk. Det er jo direkte skremmende!

Hva forventer vi at de folkevalgte må vurdere og ta stilling til i etterkant av en konsekvens-utreding. Faren for skadelig elektromagnetisk stråling på befolkningen, og om det heller vil være klokt å bruke føre-var-alternativ her: Vi mener politikerne bør handle på et vis som ivaretar forebyggende tiltak og som retter seg inn mot framtidige skjerpende regler som er like om hjørnet når det gjelder sikkerhetsmarginer (bygge-avstander til en slik kraftledning) og tettere oppfølging av helsekontroller vedrørende elektromagnetisk stråling. Kommunens politikere må ta med i beregningen at når en slik etat som Arbeidstilsynet foreslår skjerpende regler, så er det fordi en nå, med sikkerhet, har fastslått at elektromagnetisk stråling kan gi alvorlige helseskader på befolkningen.

Vurdering av forringelse av natur og bomiljø ved en stygg kraftlinje i luftstrekk så nær bebyggelse flere plasser på strekningen Finnfjordbotn-Nygård: Vi mener kommunens politikere bør vurdere (sette tall på) den verdiforringelsen det vil komme til å medføre for boliger, eiendommer og rekreasjonsmuligheter med denne høyspentlinjen i luftstrekk framfor sjøkabel som vil være uten disse negativiteter.

Vurdering av konsekvensene med at kraftlinjen vil sette stopper for framtidig utvidelse av byggegrensen på strekningen Finnfjordbotn-Nygård: Det er spesielt i område ovenfor Mellomlia og de to planlagte boligfeltene i Skogen det allerede nå ligger godt til rette for en heving av byggegrensen. Det er her traseen ligger nærmest eksisterende bebyggelse. Vi mener at det hører inn under god planlegging å vurdere hva det vil koste kommunen på sikt å tape mulighetene til å heve byggegrensene i nevnte område for all ettertid. Hele stekningen fra Finnsnes til Finnfjordbotn ligger sørvendt og vil være svært attraktivt for videre boligbygging og i gangavstand til Finnsnes sentrum.

Vurdering om administrasjonen i tidligere Lenvik kommune har vært nok framtenkt når det gjelder mulighetene for heving av byggegrensen: Her holder det ikke med å vise til eksisterende arealplan som administrasjon i tidligere Lenvik har vist til i sitt saksframlegg. Her bør en tenke minst 50 år fram i tid når en skal analysere kommunens behov for arealtilgang og utviklingsmuligheter i nærheten av Finnenes sentrum.Høyspent-traseen, der den er planlagt, vil sette en effektiv stopper for all framtidig heving av byggegrense. Er det dette politikerne egentlig vil?

Vurdere faktiske sikkerhets-avtander fra linjen og hva dette innebærer i kostnader for utbygger og kostnader her for utbygger: Utbygger kan jo ikke forvente at grunneierne skal gi bort grunn med sikkerhetssoner for småpenger. Her kan det også komme andre erstatningskrav også p.g.a. den behandlingen saken har fått i Lenvik kommune. Politikerne bør ha en formening om hva det koster TKN og eierne her å belegge nevnte område.

Utrede konsekvensene for Kvittinden Alpin og Fritid og Kvittinden Utmarkslag og utvikling av sports og rekreasjonstilbud, dersom en høyspentlinje i luftstrekk blir realisert: Her snakker vi om både visuelle konsekvenser og økonomiske konsekvenser samt tap av framtidig satsing på blant annet vintersport i Midt-Troms.Kvittind Holding har allerede brukt mange penger på å bringe fram prosjektet dit det er kommet i dag.(Klar til regulering).

Prosjektet innbefatter flere eiendommer på gr.nr. 46 som nå vil få linjen som nærmeste nabo. Vi, grunneierne, har vært svært positiv til prosjektet da vi ser at det vil medføre en reell aktivitetsvekst i lokalmiljøet og føre med seg en satsing innen sport og rekreasjon både sommer og vinter som vil lokke til seg utøvere og turister fra fjern og nær, og på sikt bringe penger til kommunekassen. Prosjektet vil, garantert, skape positive ringvirkninger — når planene blir realisert. Kommunens representanter var svært positive til prosjektet og signaliserte at «de ville spille på lag» — noe som gjorde det lettere for oss grunneiere å ha en positiv holdning til prosjektet.

Men det er nå dessverre slik at en høyspent i luftstrekk vil ha så stor negativ innvirkning på prosjektet som helhet, at en må ta en ny vurdering. Vi vil at politikerne nå må sette seg inn i hva Senja kommune med sin befolkning vil vinne med at prosjektet blir realisert og like ens vil tape ved at prosjektet blir ødelagt av en stygg og skjemmende kraftledning i luftstrekk. Det er en ting som er sikkert — det blir ingen som vil bygge og bo med en kraftlinje som nabo, og det er følgelig heller ingen som vil bygge hytter der utsikten blir skjemmet av en stygg kraftlinje i luftstrekk med opptil 25 meters høye stolper. I tillegg snakker vi her om naturskjemmende metallstolper som vil ruve i terrenget fra alle innfallsvinkler.

Vi har gjennom flere avisinnlegg avdekket at tidligere Lenvik kommune som kommunal myndighet og grunneier har visst om planene med kraftledningen i luftstrekk i flere år før grunneiere og befolkning fikk kjennskap til planene. Vi vet også at det har vært møtevirksomhet mellom TKN og Lenvik i anledning strømforsyning til Senja. For oss er det da nokså klart at denne virksomheten ikke har vært gitt offentlighetens lys på en god og redelig måte. Etter de opplysningen som vi har fått etter orienteringsmøtet virker det slik at Lenvik kommune, i praksis, har fungert som en samarbeidspartner til TKN og ikke bare en høringspart i saken. Planene synes å være «holdt under radaren» med viten og vilje.

Dersom Senja kommune nå vil benytte anledningen til å rette opp i den mistillit som vi har fått til både TKNs måte (å gå fram på med jernskodd hel) overfor befolkningen og til den måten administrasjonen i tidligere LK har behandlet denne saken på, så er det nå anledning til «å sette på bremsene».

Vi er overbevist om at en konsekvensutreding og behandling i kommunestyre vil: Avdekke de faktiske forhold rundt ulemper og skadevirkninger. Føre til klokere valg for Senja kommune og folket ved å benytte andre alternativer for føring av strøm til Senja. (Sjøkabel eller jordkabel). Gi bedre oversikt over faktiske samfunnsmessige tap og kostnader for lokalsamfunnet med en kraftlinje i luftstrekk. Gi muligheten til å bygge opp den manglende tilliten fra befolkningen som for tiden er nokså tynnslitt av flere årsaker og som den nye Senja kommune trenger.

Å drive en kommune uten å ha tillit hos befolkningen, er en nesten umulig oppgave. Tillit er noe som må opparbeides, den kommer ikke rekende på en fjøl. Vi ber ordfører, rådmann og de folkevalgte i Senja kommune om å ta grep her — som gjenspeiler demokratiske og renslige arbeidsmetoder, synliggjør at dere jobber for, og bryr dere om de som har valgt dere inn i styr og stell. Konsekvensutreding og behandling i kommunestyret!