Sammen er vi sterkere!

Desentralisert høyere utdanning virker i Midt-Troms

KRONIKK

NYE TILBUD: - Vi har gode forhåpninger om at det vil komme flere tilbud. Vi vil jobbe hardt for å få forutsigbare tilbud om flere profesjonsstudier og tilbud om etter- og videreutdanning tilpasset behovene i offentlig virksomhet og lokalt næringsliv, skriver Arnfinn Andersen og Vidar Gunnberg. Bildet er fra en forelesning i Kunnskapsparken på Finnsnes.   Foto: Endre Myrdal Olsen

Det er avgjørende for regionen at flere får tilgang til høyere utdanning

debatt

Også innen høyere utdanning ser vi sentralisering og sammenslåinger til større og færre institusjoner. Tilgangen på høyere utdanning og videre- og etterutdanning er like viktig for distrikts-Norge som for mer sentrale strøk.

Desentralisert høyere utdanning er kommet på den politiske dagorden, ikke minst i nord. Debatten er derfor også en del av den store diskusjonen om sentralisering-desentralisering og sentrum-periferi. I Midt-Troms har vi over tid fått på plass gode strukturer for tilrettelegging av desentralisert høyere utdanning, som virker og som er klar for flere studietilbud.

Studiesenteret Finnsnes ble etablert i 1996 etter et lokalt initiativ, og med støtte fra sentrale personer ved UiT. Fra 2013 har Studiesenteret holdt til i moderne lokaler i Kunnskapsparken på Finnsnes, samlokalisert med Lenvik folkebibliotek. Lokalene i Kunnskapsparken er nå utvidet med moderne infrastruktur tilpasset fremtidige behov.

For å styrke tilstedeværelsen i hele regionen er det med støtte fra Troms fylkeskommune og Målselv kommune etablert et nytt studiested på Bardufoss. Her har vi også moderne utstyrte undervisnings- og studierom tilrettelagt for fjernundervisning tilgjengelig for studenter hele døgnet. Vi ønsker også å fylle hullet etter at Forsvarets Studiesenter på Rustadhøgda som ble nedlagt og være et studiesenter for hele regionen. Studiesenteret har en sentral plass i Midt-Troms-regionenes næringsplan, og har fra 2018 endret navn til Studiesenteret Midt-Troms.

For å styrke mulighetene til å studere desentralisert vil vi kartlegge mulighetene for å supplere tilbudet med lokale studierom i hver kommune. Målet er å etablere et nettverk av studierom for å optimalisere mulighetene for å være student og ta høyere utdanning uten å måtte flytte til en by med universitet eller høgskole.

Samlokaliseringen av Studiesenteret og Lenvik folkebibliotek har styrket tilbudet og nyskapningen studiebibliotek er en realitet. Lenvik folkebibliotek har inngått et samarbeid med Universitetsbibliotekene ved UiT Norges arktiske universitet og Universitetet Sørøst-Norge. Dette gir studentene ved Studiesenteret gode bibliotektjenetester på distanse. Vi påstår at forholdene aldri har vært bedre for studenter som ønsker å studere i Midt-Troms.

De siste ti årene har det vært om lag 300 studenter innom Studiesenteret hvert år. Dette er studenter som tar hele profesjonsstudier, årsstudier eller bare enkeltemner. For tiden tilbys desentralisert sykepleierutdanning i regi av UiT, Tromsø, vernepleierutdanning i regi av UiT, Harstad, grunnskolelærerutdanning 1.-7. i regi av Universitetet i Sørøst Norge, samt årsstudium og enkeltemner i bedriftsøkonomi og ledelse i regi av Handelshøgskolen UiT, Alta og enkeltemner i idrettsvitenskap i regi av Idrettshøgskolen UiT, Alta.

Søkningen til de desentraliserte studiene ved Studiesenteret Midt-Troms er meget god. Til vernepleierstudiet var det for eksempel 300 søkere til 50 studieplasser. Til siste opptak til desentralisert sykepleierutdanning var det 140 søkere til 30 studieplasser. Dette er gjerne studenter som er 25 år eller mer, som har etablert seg med familie, og som på grunn av sin livssituasjon ikke kan flytte til byer med universitet eller høgskoler. Dette viser også at det er en betydelig reserve av studenter i distriktene som samfunnet bør nyttiggjøre seg bedre av.

De siste ti årene har 164 studenter med tilhørighet til Midt-Troms fullført desentralisert sykepleierutdanning med base ved Studiesenteret. Undersøkelser (Skaalvik 2004) viser at mer enn 80 prosent av de som gjennomførte desentralisert sykepleierutdanning startet å arbeide i kommunehelsetjenesten i den region de bodde. Undersøkelsen viste også at mer enn 80 prosent av de som var utdannet i denne modellen var i arbeid som sykepleiere i kommunehelsetjenesten i regionen ti år etter endt utdanning. Dette må være en overbevisende dokumentasjon på at desentralisert utdanning i høy grad bidrar til å gi kommunene stabile arbeidstakere i sektorer med stadig økende behov for kompetanse.

I år har også 49 studenter fullført desentralisert barnevernspedagogutdanning i regi av UiT Harstad. 53 studenter startet studiene og hele 49 studenter har altså fullført på normert studietid med meget gode resultater. Både ledelsen av studiet og studentene gir svært gode tilbakemeldinger på studiet og måten det ble tilrettelagt for studentene i Midt-Troms.

Høsten 2018 startet vi opp med desentralisert grunnskolelærerutdanning 1.-7. i regi av Universitetet i Sørøst Norge. Vi hadde hele 37 kvalifiserte søkere til 24 studieplasser. 31 studenter fikk tilbud om studieplass og 26 studenter har gjennomført første studieår, også de med meget gode resultater. Studentene understreker at dette er den eneste muligheten de har for å kunne gjennomføre et slikt studium på grunn av bosted eller livssituasjon.

I samarbeid med Idrettshøgskolen UiT Alta er det tilrettelagt for å ta enkeltemner av Årsstudiet idrettsvitenskap med samlinger på Bardufoss. Det er stor interesse for et slikt tilbud lokalisert til Indre Troms, og potensiale for å rekruttere søkere fra Forsvaret vurderes som stort. Her har det vært utfordringer med å kunne tilrettelegg studiet til aktivitetene i Forsvaret. Vi jobber med å finne en optimal måte å tilrettelegge idrettsstudiet ved Bardufoss også for sivile studenter.

Studiesenteret har også i samarbeid med Fiskerihøgskolen UiT Tromsø tilbudt enkeltemner til sjømatnæringen som er godt mottatt i regionen. Fire studenter har fått tilrettelagt ingeniørstudier i regi av UiT, Narvik med base på Studiesenteret, og med samlinger i Narvik. Tre av disse studentene har så langt fullført sin bachelorgrad også de med svært gode resultater. Vi mener det ligger godt til rette for flere slike studenter ved Studiesenteret og ikke minst sett i forhold til mangelen på ingeniører i regionen.

Studiesenteret har også formidlet kontakt mellom bachelor – og masterstudenter ved UiT og regionalt næringsliv. Vi har også flere studenter fra andre institusjoner som benytter mulighetene ved Studiesenteret for å studere og gjennomføre eksamener.

Vi mener at universiteter og høyskoler kan bli enda flinkere å tilby studier som er nettbasert, samlingsbasert eller på deltid, og som kan tilrettelegges desentralisert uten at man må flytte til en universitets- eller høyskoleby. Regjeringen setter nå av øremerkede midler (30 millioner kroner) for å styrke slike tilbud. Høyere utdanningsminister Iselin Nybø (Venstre) uttaler at målet er at pengene skal bidra til at høyere utdanning skal være mer tilgjengelig for studenter som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved et campus.

Å studere desentralisert er utfordrende, og studiesenteret jobber sammen med de som tilbyr studiene om å legge forholdene best mulig til rette slik at flest mulige studenter fullfører studiene. Vi mener vi har svært positive tall for studentene tilknyttet Studiesenteret, og vil starte et arbeid for å dokumentere nærmere hvordan gjennomstrømmingen av studenter er sammenlignet med heltidsstudentene på campus. Vi vil sammen med våre desentraliserte studenter kartlegge hva som er avgjørende for at de følger studieprogresjonen og fullfører studiene.

Det er avgjørende for regionen at flere får tilgang til høyere utdanning, og at man i en tid med lavere ungdomskull utnytter det potensiale som ligger i den voksne delen av befolkningen. Studiesenteret vil arbeide hardt for å videreføre tilbudene vi har i regionen, og for å få flere nye studietilbud. Vi er i dialog med UiT om flere konkrete tilbud, og er glad for at vi fra neste år kan tilby desentralisert barnehagelærerutdanning i Midt- Troms.

Vi har gode forhåpninger om at det vil komme flere tilbud. Vi vil jobbe hardt for å få forutsigbare tilbud om flere profesjonsstudier og tilbud om etter- og videreutdanning tilpasset behovene i offentlig virksomhet og lokalt næringsliv. Vi tar gjerne imot studieønsker eller andre innspill om hvordan vi kan tilrettelegge for kompetanseutvikling i regionen

Vi setter stor pris på den støtte og oppmerksomhet som vi får fra både offentlig og privat sektor, Sammen er vi sterkere!