NRS og etableringen i Øyfjorden på Senja:

Geir-Inge Sivertsen, en ordfører for alle?

HENSIKT: - Ordfører Geir-Inge Sivertsen har kun hatt èn hensikt fra dag èn, og det har vært at NRS skal få etablere anlegget sitt i våre fiskefelt. Han har aldri lyttet til oss fiskere, skriver Tommy Larsen. Lokaliteten NRS har søkt om ligger yterst i Øyfjorden.   Foto: Norway Royal Salmon

Resultatet er at kommunens egne innbyggere mister sine fiskefelt. Er det slik det skal være?

Tommy Larsen

SKRIBENT: Tommy Larsen. 

debatt

Nordre-Senja Fiskarlag ser at kommunestyrerepresentant Rolf-Bjørnar Tøllefsen ble erklært inhabil i en sak han prøver å fronte for oss fiskere, med begrunnelse av at han har relasjon til Br.Karlsen.

NRS er etablert i Øyfjorden med to anlegg, og Flakstadvåg Laks med ett. At nå NRS prøver å etablere et tredje anlegg i fjorden, midt i våre fiskefelt, har da ingenting med hans habilitet å gjøre — annet enn han, på lik linje med oss andre fiskere, taper fiskefelt. Det har med at vi kjemper en innbitt kamp for at vi skal få beholde våre viktige fiskefelt på Øyfjorden, men vi kjemper mot enorme krefter fra oppdrettsindustrien som bruker alle midler for å bekjempe oss.

Sannheten er at det satt flere i kommunestyresalen torsdag som leverer varer og tjenester til NRS, og vi vet også at enkeltpersoner i kommunestyret utenom ordføreren har vært i møter med NRS. Disse er klart inhabil, og burde sagt fra i dette uredelige spillet!

Den som kanskje er inhabil i denne saken, er ordfører Geir-Inge Sivertsen. I fredagens utgave av Folkebladet står det at Kystverket har snudd i saken etter at Ålesund-kontoret hadde fått sett på den. Vi vet hvordan det gikk til etter å ha lest referatene til Kystverket. Kystverket Troms og Finnmark hadde til behandling saken, og innstilte negativt pga. av seilingsmønsteret inn fjorden. NRS anket, og på nytt fikk de avslag. NRS anket ennå en gang, og da ble saken sendt til Ålesund.

Da ber NRS om et møte i forkant av en ny avgjørelse. I sakspapirene vi har lest, sender Kystverket ut til NRS hvem de stiller med av personer, med spørsmål til NRS hvem de stiller med. NRS svarer at de stiller med diverse folk fra konsernet og med blant andre ordfører Geir-Inge Sivertsen.

I framlegget NRS legger frem, har de hyrt inn et ekstern firma, som har sett på saken, og da selvfølgelig i deres lys. Rapporten inneholder masse faktafeil, og bruk av ugyldige dokumentasjon, som blant annet er hentet fra Nordre-Senja Fiskarlag. I tillegg står det i referatet til Kystverket at ordfører Geir-Inge Sivertsen redegjorde for kommunens syn. Der sier ordfører at «det er uforståelig at Kystverket gir avslag, og at det i neste rullering, vil aktuell lokalitet fortsatt være akvakultur».

Dette til tross for at kommunestyret 22. november 2018 gjør følgende vedtak; «Lenvik kommune er kjent med at det er gjort nye vurderinger av lokaliteten Ytre-Øyfjord som viktig område for fiskerinæringen. Dette vil bli vurdert i forbindelse med rulleringen, og det anføres at det er svært sannsynlig at denne lokaliteten vil bli fjernet som akvakulturområde iht. de innsigelsene som er kommet inn fra fiskeriorganisasjonene i ny Kystsoneplan. Lenvik kommunestyre anmoder Troms fylkeskommune om å ta dette med i de vurderinger som gjøres når saken behandles etter Laksetildelingsforskriften av 22.12.04».

Videre har ordfører også sendt brev fra kommunen etter avgjørelsen i Honningsvåg til Ålesund. Der skriver ordfører blant annet: «Kommunen stiller seg kritisk til Kystverket Troms og Finnmark sin vurdering av saken, og viser blant annet til at det synes som om Kystverket lar andre faktorer enn sine faglige vurderinger i forhold til fremkommelighet på sjø påvirke saksbehandlingen».

Dette er ikke kommunen og kommunestyrets mening, men ordførers private mening som han fronter med ordførerkjedet på. Kommunestyrets mening er fortsatt uttalelsen som ble gitt 22.11.18! Ordfører Sivertsen nevner heller ikke at det er kommet uttalelse fra Fiskeridirektoratet 17.06.19, altså to måneder før han drar ned, at de fraråder sterkt at akvakulturområde videreføres i den nye plan. De kom med følgende uttalelse sendt kommunen:

«Fiskeridirektoratet region Nord fraråder til videreføring av areal for akvakultur i Ytre Øyfjorden. Vi mener fiskeriinteressene er viktige i dette området og ber om at aktuelt areal forbeholdes fiskeriinteressene. Fiskeridirektoratet region Nord ber om at innsigelse tas til følge og at de tilrådingene vi her kommer med etterfølges. Samlet sett vil sjømatinteressene likevel være godt ivaretatt i planen. Viktige områder for fiskeriinteressene er ivaretatt, samtidig som det gis rom for en betydelig vekst for akvakulturinteressene i planområdet, i et planmessig tidsperspektiv. Innsigelsen og frarådingene er fremmet med bakgrunn i Fiskeridirektoratet region Nord sitt forvaltningsansvar for de viltlevende marine ressursene og fiskerinæringen i området, og direktoratets oppdrag fra regjeringen om å ivareta disse interessene i den kommunale planleggingen.»

Tvert imot, Ordfører Sivertsen sier som nevnt tidligere (i referatet), at «det i neste rullering, vil aktuell lokalitet fortsatt være akvakultur». Ordfører har absolutt ingen hensikt å få dette fjernet, til tross for at han stemte for dette i kommunestyret 22.11.18. Hadde dette vært en fair behandling av saken, hadde alle fiskeriorganisasjonene, Nordre Senja Fiskarlag, Fiskarlaget Nord, Kystfiskarlaget, Fiskebåt og Norges Fiskarlag som alle har innsigelser i saken, fått mulighet å besvare NRS og ordførers syn på saken.

I kommunestyret 22.11.18 hadde kommunestyret mulighet å legge ned midlertidig forbud inntil den nye kystsoneplan var vedtatt, men da truet ordfører med at kommunen kunne bli saksøkt, og det skremte de fleste fra å stemme for dette. Nordre Senja Fiskarlag har fått bekreftet fra fiskeriadvokater at det er umulig å bli saksøkt i slike prosesser.

Ordfører Geir-Inge Sivertsen har kun hatt èn hensikt fra dag èn, og det har vært at NRS skal få etablere anlegget sitt i våre fiskefelt. Han har aldri lyttet til oss fiskere, aldri prøvd å få til et møte med oss for å løse saken, men tvert imot prøvd å undergrave fiskeriene på Nord-Senja med det løpet han har kjørt mot oss fiskere hele tiden fra denne prosessen startet.

Vi syntes det er trist hvis vi har et kommunestyre som aksepterer at ordfører kan dra på tur med et av de største laksekonsernene i Norge, som ikke en gang tilhører vår landsdel, og lar han fronte sine personlige meninger som om det er kommunens, med det resultat at kommunens egne innbyggere mister sine fiskefelt. Er det slik det skal være?