Flere vassdrag står i fare for å ødelegges:

Er Salaks sitt ansvar bevisst?

KRONIKK

SVIK: – For utviklingen går dessverre mot at man i nær fremtid må slite for å få fisk i både fjord og vassdrag i området. Det er et svik mot den lokale kultur- og naturarven! skriver Fred Jørgensen. Her fra Salaks-lokaliteten på Kvantoneset i Lavangen.   Foto: Ulf Antonsen

Det blir latterlig å bruke begrepet bærekraftig hvis den anadrome villfiskstammen ødelegges

Fred Jørgensen
debatt

Viser til artikkel i Harstad Tidende lørdag den 17.08.19. Artikkelen tar for seg registrering og uttak av pukkellaks i Løksebotn og Salangsvassdraget, men legger også fram en deprimerende beskrivelse av lakselusmengden på sjøørreten i vassdragene. Kort sagt beskrives de registrerte mengdene på liten sjøørret som dødelige.

Dette er noe vi som fisker i disse vassdragene har varslet om i flere år. Når du tar på land ørret mellom 0,3 og 0,6 kg med 30-40 lakselus på kroppen, er det noe som er riv ruskende galt.

Det interkommunale kystsoneutvalget for Sør-Troms (minus Salangen og Lavangen), begrunnet sine anbefalinger i forslag til Kystplan 2 om nye oppdrettslokaliteter ved Rogla ved Harstad og Langeberg ved Sandstrand med at næringen trengte avlastningslokaliteter, blant annet fordi lakselusmengden i indre Astafjord var svært stor.

Problemet er altså velkjent, men dessverre er det vanskelig å finne politikere, grunneierlag og journalister i lokalmiljøet som virkelig fokuserer på problematikken og påpeker ansvarsforhold og krever forbedringer. Det virker som om forholdet mellom oppdrettsnæringen og kommunen er så tett, at man rett og slett ikke tør kalle en spade for en spade. For det er havbruksoperatørene i Astafjord som har skylden for at de nevnte vassdragene står i fare for å ødelegges, og Salaks må tilkjennes mesteparten av ansvaret.

Undertegnede kommer nettopp fra fiske i Beiarelva. Hvis man i det hele tatt fant ei lus på sjøørreten, var det unntaksvis. Det er null oppdrettsaktivitet i Beiarfjorden. Situasjonen er den samme i Målselva: Tilnærmet 0 lus pr fisk og en oppdrettsfri Malangen. I Saltdalselva derimot er det en begynnende konflikt mellom opprettsnæring og elveeierlag/sportsfiskere pga reduserte mengder laks og ørret. Årsak: Mye lakselus i fjorden og på fisken. Ansvarlig?: Oppdrettsnæringen i Saltenfjorden. Problemene i Astafjord er et forvarsel på hvordan det kan bli i Renså- og Tennevikvassdraget dersom det kommer ny, åpen lokalitet ved Langeberg i Skånland.

Selv har jeg denne sommeren diskutert forholdene i elva og havet mye med folk i Salangen, og det er forunderlig hvor lite engasjement som vises og hvor lite kunnskap folk flest har om de negative konsekvensene ved næringen. Fordi Salaks bidrar med arbeidsplasser og penger til lokalsamfunnet, virker det som om kritikk av bedriften er bannlyst. Når nå Naturtjenester i nord AS ved Rune Muladal legger fram sine observasjoner, håper jeg folk i Salangen våkner. For utviklingen går dessverre mot at man i nær fremtid må slite for å få fisk i både fjord og vassdrag i området. Det er et svik mot den lokale kultur- og naturarven! Det ble i år fanget fire sjøørreter under Millionfisken. Hva med fremtiden for dette arrangementet?

Salaks venter i disse dager på konsesjon for et nytt merd-konsept kalt Fjordmax. Etter å ha studert all informasjon jeg kan komme over om denne teknologien, er konklusjonen at det eneste denne plattformen forbedrer av miljøutfordringer, er utslipp av spillfôr og fiskeavføring. Hensikten med nyetableringen er derimot å øke produksjonsmengden pr lokalitet; arealeffektivisering. Såvidt jeg kan bedømme, har Fjordmax ingen forbedring/løsning på lakselusproblematikken. Dette er alvorlig med tanke på den eksisterende situasjonen i indre Astafjord! Det blir latterlig å bruke begrepet bærekraftig hvis den anadrome villfiskstammen ødelegges.

Hvor er det politiske og folkelige engasjementet i Salangen? Er det ikke på tide å stille større krav til næringen? Jeg oppfordrer grunneierlag og folk flest til å kreve at lokalpolitikerne forteller hvordan partiene deres ser for seg fremtiden for vassdragene i Løksebotn og Salangen. Still krav om miljøvennlig teknologi i sjøbaserte, lukkede anlegg! Det finnes et godt eksempel i Brønnøysund.Fjordmax er et blindspor og har produksjonsøkning som viktigste agenda.

I Narvik er havbruksnæringen blitt et av de viktigste temaene i årets valgkamp. Det er å håpe at det samme skjer i Salangen og i Harstad.