Egen forpliktende miljøplan:

Vi ønsker fokus på miljø i Sørreisa

KRONIKK

PLAST: – Forsøpling av havet har vært mye fokusert siste år. Vi har også hav og strandsoner i Sørreisa. Denne forsøpling kan bare stå som eksempel på at vi i enhver kommune, liten eller stor, må ha fokus på og planer for å unngå forsøpling av vår egen natur, skriver kronikkforfatterne.  Foto: Heiko Junge, NTB/Scanpix

Vi må også ta vårt ansvar lokalt for å redusere de miljøskadelige utslippene

Jan-Eirik Nordahl, Paul Dahlø, Roar Jørgensen og Cathrine Lønner Øvermoen
debatt

Egen forpliktende miljøplan for Sørreisa, det er en konkret lovnad fra Sørreisa Arbeiderparti. I programmet for neste valgperiode har partiet løftet om miljøet som satsingsområde med et eget kapittel «Miljø- og klimakommunen Sørreisa». Da trenger vi en helhetlig miljøplan som peker på alle miljøfokuserte områder.

Allerede til teknisk- og arealutvalgets møte den 5. september vil vi be om at dette bli reist som sak. Vi trenger det som innspill til budsjettarbeidet, og som innspill til det nye hovedutvalget som neste valgperiode skal hete «Plan- og miljøutvalget». Vi trenger et program for dette planarbeidet.

Hovedplan vann ble faktisk vedtatt i 1994. Den har vært retningsgivende for de satsinger som er gjort. Men kravene til vannforsyning er stadig skjerpet. Ikke minst er det viktig å få en oversikt over hvordan vi skal vedlikeholde vårt vannanlegg slik at vi til enhver tid kan sikre innbyggerne reint og godt vatn. En slik plan hører heime som et eget kapittel i miljøplanen.

Hovedplan avløp ble også vedtatt i 1994. Men ny kunnskap og nye krav tilsier at denne planen har vært moden for revisjon i mange år. På enkelt områder i kommunen kan en se tydelig tegn på kloakkutslipp i grøfter og fjæra. Vi trenger en revidert plan for å få avviklet dette, og vi trenger en revidert plan for å forbedre og vedlikeholde rensingen av kloakksystemene. Også denne planen hører heime som et eget kapittel i miljøplanen.

Forsøpling av havet har vært mye fokusert siste år. Vi har også hav og strandsoner i Sørreisa. Denne forsøpling kan bare stå som eksempel på at vi i enhver kommune, liten eller stor, må ha fokus på og planer for å unngå forsøpling av vår egen natur.

Det er også viktig å unngå utslipp av miljøgifter, for eksempel PCB og tungmetaller som kvikksølv, fra nært og fjernt. Miljøgiftene samles opp i stor fisk som kveite og det er viktig å skaffe seg oversikt over problemet i vårt nærområde, spesielt av hensyn til gravide og barn. Få det opp på bordet, vedta en miljøplan!

Miljøvennlig drift av vår egen kommune har stadig vært tatt opp som temaer i forskjellige sammenhenger. Vi må også ta vårt ansvar lokalt for å redusere de miljøskadelige utslippene. Først når dette kommer inn i en forpliktende miljøplan kan vi se helheten i utfordringene.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2018. Den peker overordnet på risiko, sårbarhet og miljø. Det var en god og nødvendig start for å kunne utarbeide en miljøplan. De eksemplene som er nevnt her er bare eksempler på nødvendigheten av en helhetlig miljøplan.

Det finnes en rekke andre områder som også helt klart hører heime i denne helheten. Vi lover å gå inn i neste valgperiode med klart fokus på dette.