Avgjørende for bosetting og rekruttering

ANSVAR: - Dyrøy kommune må ta sitt samfunnsansvar som arbeidsgiver og skape gode og stabile arbeidsmiljø for de som utfører kommunale tjenester, skriver Marit Alvig Espenes og Trine Nygård.  

Dette handler om å skape en heltidskultur i organisasjonen

debatt

En attraktiv arbeidsgiver må i stor grad tilby hele og faste stillinger. Kommunens arbeidsgiverpolitikk er uten tvil avgjørende for bosetting og rekruttering i Dyrøy.

Det går en rød tråd gjennom arbeidet Arbeiderpartiet har utført i Dyrøy de siste årene. Et trygt og godt arbeidsliv, ansattes rettigheter og kommunens arbeidsgiverpolitikk er viktige tema for oss.

Derfor har våre kommunestyrerepresentanter satt heltid på dagsorden lokalt gjennom møter der både administrasjonen, tillitsvalgte og politikere deltar. Arbeiderpartiet fremmet i desember 2018 en interpellasjon (sak) om heltidskultur i kommunestyret som har stor betydning for ansatte og mottakere av tjenester fra kommunen.

Et enstemmig kommunestyre sluttet seg til Arbeiderpartiet sitt forslag om å fastsette mål om øke andelen hele og faste stillinger i løpet av de neste fire årene. Det er bra at vi kan være enige om at det er god politikk. I ettertid mente en av kommunestyrets representanter at vedtaket var å «slå inn åpne dører». Det er det overhodet ikke.

Veldig få er villige til å stille seg solidarisk med de som ønsker, men ikke får, større stillinger. Arbeiderpartiet stiller opp for disse ansatte — ofte er de kvinner i pleie- og omsorgsyrker — og det gjør man ved å sette tema på dagsorden, fremme forslag og få dem vedtatt.

I nåværende valgperiode er det iverksatt kartlegging av status, samt ny turnus for å imøtekomme ønsket om større stillinger. Administrasjonen skal sørge for evaluering av igangsatte tiltak, og sørge for at heltidskultur gjennomsyrer arbeid med planer og budsjett. Likevel er det langt opp og fram. Små stillinger har kommunen også i oppvekst- og kultursektoren, samt innen renhold.

Noen går frivillig i små stillinger, men arbeidsgiver må også tenke på mottakerne av kommunale tjenester. Hvordan oppleves det for eldre som benytter vår hjemmetjeneste, eller beboere i våre omsorgsboliger, å måtte forholde seg til mange ulike ansikter i løpet av en periode? Også elever på vår skole, brukere og pårørende som har tilknytning til vårt sykehjem og alle andre som benytter seg av Dyrøy kommune sine tjenester, skal føle at de har trygge tilbud av god kvalitet, som de trives med. Stabilitet i bemanning er uten tvil også viktig for trivsel på arbeidsplassen og forebyggende for sykefraværet.

Ansatte i offentlig sektor som ikke får hele og faste stillinger har en utrygg arbeidshverdag. Det gjør kvaliteten på våre tjenester dårligere. Dyrøy kommune må ta sitt samfunnsansvar som arbeidsgiver og skape gode og stabile arbeidsmiljø for de som utfører kommunale tjenester.

Skal vi få til dette må vi ha fornøyde ansatte som kan få tid og rom til å fokusere på jobben sin, og slippe å være bekymret for hvordan inntekten for neste måned blir. Våre ansatte skal ha hele stillinger slik at de vet hvor mye de skal jobbe, og hvor mye de får betalt fra måned til måned. Normalen skal være ei lønn å leve av, ei lønn som gir deg mulighet til lån i banken, ei lønn som ikke varierer etter hvor mange ekstravakter du får tak i.

Hel, fast stilling har også stor betydning for pensjon og muligheten til å ta del i samfunnets fellesgoder. Dette er uten tvil også et viktig rekrutteringstiltak for bosetting i Dyrøy.

Arbeiderpartiet mener dette handler om å skape en heltidskultur i organisasjonen. Hvis ingen tar kampen for de deltidsansatte som ønsker høyere stilling, skal Arbeiderpartiet gjøre det.