Reguleringsplanen for Andslimoen:

Er ordføreren i drømmeland?

DYTT: - Det kan nok tenkes at Lians uansett hadde flyttet ut en del av sin virksomhet, men de har virkelig fått en dytt av Målselv kommune til å velge dette, skriver Kaj Hugo Hansen.   Foto: Ronny Trælvik

Målselv kommune er særdeles sårbar nettopp her

Kaj Hugo Hansen

SKRIBENT: Kaj Hugo Hansen  Foto: Arne Ivar Hanssen

debatt

Etter nye presseomtaler må man spørre seg om akkurat det, og for å bruke ordførerens egne ord så sier han følgende: «Drømmen min er at at de (Lians) lykkes med å få solgt det gamle bygget og «komme i gang med å få det realisert så fort som mulig. Da tror jeg det blir «jubel fra oss alle.

Og så sier han i tillegg at han har et ønske om at hele Andslimoen skal være fullt utbygget. Dersom han har slike drømmer og så sterke ønsker for Andslimoen så burde det, etter jeg kan skjønne, ligge mye sterkere vilje til å få drømmer realisert, og tro til å bli virkelighet.

Politikernes primære oppgave må være å tilrettelegge for gode vilkår for bedrifter som ønsker å etablere seg eller utvide sin virksomhet i kommunen, men det ser ikke ut til at viljen er stor nok til det. Når man tenker på at en bedre imøtekommenhet for i dette tilfelle Lians, kanskje kunne medført 20 nye arbeidplasser, så er det underlig at politikernes vilje ikke er større enn det de til nå har vist.

Men ordføreren er ikke alene om å vise liten handlekraft. I et annet innlegg i pressen innrømmer Edgar Andersen at kommunen er vanskelig, og at dette også gjelder fylkeskommunen. Men avslaget fra fylkeskommunen gjelder slik jeg forstår, en dispensasjon fra reguleringsplanen for Andslimoen. Og det jo noe annet enn å vise hva kommunen ønsker å gjøre med tanke på fremtidig tilrettelegging for næringslivet. Dette går klart fram av svaret fra fylkeskommunen som kommer med følgende anbefaling:

«Kommunen anbefales å gjennomføre konkrete vurderinger på hvilket reelt behov det er for etablering av detaljhandel på Andslimoen, og i hvilken grad «kommunene mener det er riktig å tilrettelegge for dette».

Dette er jo en klar invitasjon til kommunen om å legge frem nye planer som legger til rette for videre næringsutvikling. Med en slik anbefaling fra fylkeskommunen må en kunne forvente en mer positiv avgjørelse enn en delt løsning som ovenfor beskrevet. Men fylkeskommunen sier også i sitt tilsvar at en økning i detaljhandel vil utfordre kommunens egne målsetninger om å utvikle Andselv som handelssentrum. Og der er vi ved sakens kjerne. Politikerne er nå blitt så opphengt i sentrumsalternativet at det sperrer for enhver form for strategisk, forutsigbart og langsiktig næringsutvikling.

Dersom kommunen nå følger opp fylkeskommunens innspill og kommer med en skikkelig og velbegrunnet utredning om næringsutvikling i kommunen med Andslimoen spesielt, kan jeg ikke skjønne annet enn at fylkeskommunen vil følge opp sitt eget utsagn. Det motsatte vil være å undergrave lokalsamfunnets makt og rett til selv å bestemme utviklingen i sitt eget område.

Flere og nye arbeidsplasser vil være med på å øke kommunenes frie inntekter, og derved skape større rom for fremtidige investeringer og oppgaver. Det er viktig at lokalt initiativ vektlegges og at ansvar og beslutninger flyttes nært til de det angår. Grunnlaget for en slik utvikling skapes blant annet av fylkes- og kommunereformen som har som mål at beslutninger skal flyttes fra et overordnet organ til kommunalt nivå.

For politikerne i Målselv må det være en målsetning å legge til rette for å styrke og stimulere til økt satsing og langsiktig trygghet for næringsutvikling. Det er mange rundt oss som gjerne ser at nye bedrifter etablerer seg og legger til rette for det.

Det er Lians et eksempel på. Det kan nok tenkes at Lians uansett hadde flyttet ut en del av sin virksomhet, men de har virkelig fått en dytt av Målselv kommune til å velge dette.

I en undersøkelse gjort av Norconsult for Målselv kommune understrekes det at dekningsgraden for detaljhandel gikk ned fra 1907 til 2012, og forklarer dette med strukturendringer i bransjen, ved at vi har fått større og færre forretninger som er avhengig av et større omland og kundegrunnlag. De ønsker derfor å lokalisere seg i større byer og tettsteder. Nedgangen kan også forklares med økt mobilitet blant kundene og derav mindre trofasthet. Økt netthandel antas å ha størst påvirkning på konkurransesituasjonen i mindre sentra der vareutvalget er begrenset. Det vil med andre ord si at Målselv kommune er særdeles sårbar nettopp her.

For å stå imot en slik utvikling er det særdeles viktig at Målselv kommune legger til rette for økt handel der kunder ønsker å etablere seg.