Verdiene skal forbli lokalt

LOKALT: - Vi vil sikre det lokale eierskapet også i fremtiden, uavhengig av hva som skjer med regionreformen på kort og lang sikt, skriver artikkelforfatterne.   Foto: Ronald Johansen

Høyres forslag er i aller høyeste grad både demokratisk og gjennomførbart

debatt

Som en følge av regionreformen, og den kommende sammenslåingen av fylkene Troms og Finnmark fra 01.01.2020, har spørsmålet om eierskapet i Troms Kraft aktualisert seg.

Dersom Troms fylkesting ikke gjør noen vedtak før sammenslåing, vil Troms fylkes eierandel på 60 prosent gå inn i det nye fylket Troms og Finnmark.

I Nordlys av 21.03.19, angriper Aps Willy Ørnebakk og Torbjørn Bongo Høyre for sin holdning og forslag i denne saken. Så drar de lettvint konklusjonen at da det tidligere ikke har blitt tatt til orde for endringer i fylkets eierskap i Troms Kraft, og at det nå fremmes forslag om endring i eierstrukturen, må begrunnes i at vi ønsker å legge ned fylkeskommunen. Likeså påstås det at vi forsøker å score billige poeng i den kommende valgkampen.Angrep er som kjent det beste forsvar.

Nei, gode kollegaer i fylkesting og råd. Vi er opptatt av at verdiene fortsatt skal forbli lokalt, og i størst grad i de kommuner som stiller elver og vassdrag til disposisjon for at produksjon skal kunne skje.

Fremdeles blir eierskapet offentlig, slik også Ap er opptatt av. Vi registrerer at Ap spekulerer mye i om det er kommunene eller fylkeskommunen som er best egnet til å forvalte offentlig eierskap i viktige bedrifter. For Høyre er dette underordnet, da vi har full tiltro til kommunenes evne til å utvikle selskapet videre.

Forslaget til Ap og resten av posisjonen i Troms fylkesting innebærer at det opprettes et holdingselskap for fylkeskommunens andel av aksjene, og at en del av andelene her skal overdras til kommunene i Troms. Kommunene gis så mulighet til å få del i utbytte etter søknad. Kriterier for søknader er enda ikke utredet.

Høyres forslag er i aller høyeste grad både demokratisk og gjennomførbart. Vi ønsker å gi kommunene direkte eierskap i Troms Kraft. Det samme er gjort i andre fylker som slår seg sammen, men de har hatt bedre tid, og her burde også fylkesrådet i Troms satt i gang forberedelser allerede da vedtak om sammenslåing var et faktum.

Høyres forslag, som vi dessverre ikke fikk flertall for, går i korthet ut på at vi vil: Fordele en lik del av aksjene på alle kommunene i Troms. En del til kommunene etter folketall. Og den største delen til de kraftproduserende kommunene i Troms, der verdiene skapes, der produksjonen skjer, og der sårene i naturen er mest synbare. Og så sier vi at ingen kommuner kan få majoritet alene etter fordeling

Dette kaller Willy Ørnebakk og Torbjørn Bongo for å score billige poeng i den forestående valgkampen. Det er det ikke. Vi vil sikre det lokale eierskapet også i fremtiden, uavhengig av hva som skjer med regionreformen på kort og lang sikt.