Gi oss fjordene tilbake!

PROFITT: - At Flakstadvåg Laks vil ta i bruk en lokalisasjon inne i samme fjord er bare trist. Det viser at næringen ikke bryr seg om annet en profitt, skriver Jan Skogheim.   Foto: Trond Sandnes

Det blir sikkert kjempereklame for Husøy-dagan som påberoper seg å være landets viktigste arena for fiskeriene i Norge

debatt

Skal en tro vekstkåte politikere og oppdrettsselskaper virker det som om oppdrettslaksen er et være eller ikke være for Norge. Med all respekt å melde; Det er det ikke!

At laks er en viktig kilde til å dekke det daglige behovet for marin omega-3 er velkjent. Mens du må spise 88 gram torsk eller 60 gram sei for å dekke det daglige behovet holder det med 12 gram oppdrettslaks. Spiser du derimot makrell i tomat holder det med ni gram. Det er derfor liten tvil om at oppdrettslaks er sunt. Dessuten er bruken av antibiotika nærmest fraværende i norske oppdrettsanlegg. Så på det området leverer også oppdretterne godt.

Problemet er at stadig større områder i fjordene blir ødelagt. Dette gjør at oppdretterne må søke stadig lengre ut i fjordene fordi områdene blir ødelagt. Til slutt er hele fjorden «død» og de må flytte til en ny fjord. Dette mener lakseoppdrettere, myndigheter og mange kommuner er et akseptabelt miljøavtrykk som det så fint heter. Jeg synes ikke det!

Kjære politikere i kommune, fylke og stat; Det er ikke greit at fjordene våre blir så forurenset at alt liv blir ødelagt. Det er ikke akseptabelt at andre arter blir fortrengt fordi en næring får gjøre omtrent som den vil. Godt hjulpet av vekstkåte politikere som ser på laksen som vår nye olje. Det er ikke oljen som ødelegger fjordene våre! Ei heller fjordfiskerne. Det er lakseoppdrettene!

Kjære politikere; Føre var-prinsippet er utviklet gjennom et samspill mellom norsk og internasjonal rett. Prinsippet inngår i en rekke traktater, bade globale og regionale, som Norge er tilsluttet. Prinsippet følger også implisitt av Grunnloven § 112. Videre er prinsippet lovfestet i norsk rett gjennom blant annet naturmangfoldloven av 2009 § 9, Svalbardmiljøloven av 2001 § 7 og havressursloven av 2008 § 7. Det følger videre av naturmangfoldlovens § 9 at: «Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.» Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Det er faktisk ulovlig å ødelegge miljøet!

Kjære politikere; Ta en tenkepause! Dere kan ikke si at dere ikke vet eller ikke visste! Hvis det å risikere at alt liv i fjordene blir ødelagt er en akseptabel risiko bare oppdretterne blir fornøyd, er det noe riv ruskende galt med dere. Hvis det å risikere at anlegg havarerer i værharde områder også er akseptabelt, er dere mer kyniske enn godt er. Dere har faktisk et ansvar for andre og annet enn oppdretterne også. Ta det!

Kjære politikere; I 2017 var det sysselsatt 6.991 personer innenfor akvakultur. Tallene omfatter både fulltids- og deltidsansatte. 1 tredjedel av disse var utlendinger. Samtidig var det sysselsatt 11.316 fiskere på fulltid. I all hovedsak norske. Yrkesfiskerne står derfor fortsatt for den største sysselsettingen innenfor maritime næringer. Dere plikter å ivareta deres interesser også! Dessuten er det de som i over tusen år har sørget for bosetting og velstand langs hele kysten. Av en fornybar og bærekraftig ressurs!

Nå har jeg ikke de største forhåpningene til at de mest vekstkåte politikerne vil lytte til fakta eller fornuft. Men dere andre, enten dere er kommunestyrerepresentanter eller ikke; Det er nok at tre medlemmer av kommunestyret fremmer en lovlighetsklage på et vedtak så må saken behandles på nytt (Kommuneloven § 59). Det er nok at 300 innbyggere(eller to prosent i en kommune) fremmer et innbyggerinitiativ, så må en sak behandles (Kommuneloven 39 a). Jeg oppfordrer dere fiskere og kystfolk til å benytte muligheten. For galskapen må bremses! Både for miljøet og kommende generasjoners skyld!

Jeg har ingenting imot lakseoppdrett eller annen industri som gir vekst langs kysten. Det jeg har imot er veksten og forurensingen dette medfører. For; Næringen er ikke bærekraftig! Til det er miljøavtrykket lakseoppdretterne setter for stort! Om noen av alle milliardene næringen og staten tjener på salg av norsk oppdrettslaks hadde blitt brukt til å få næringen på land eller i anlegg som ikke ødela fjordene hadde næringen stått mye sterkere. Både blant kystbefolkningen og i markedet!

Jeg har tidligere skrevet om NRS sitt planlagte anlegg ytterst i Øyfjorden. På et av de mest værharde stedene på Senja. Galematias! At Flakstadvåg Laks vil ta i bruk en lokalisasjon inne i samme fjord er bare trist. Det viser at næringen ikke bryr seg om annet en profitt. Men for så vidt; Fjorden er jo allerede i ferd med å bli ødelagt. Så da er det vel bare å ødelegge den totalt. Slik det er i ferd med å skje med fjorder i hele Troms og landet for øvrig. Det blir sikkert kjempereklame for Husøy-dagan som påberoper seg å være landets viktigste arena for fiskeriene i Norge. Det er nesten så en ikke vet om en skal le eller gråte. Kanskje burde hovedtema på neste Husøy-daga være hvordan en kan få liv i fjordene igjen? Det hadde vært et fremtidsrettet tema!

Faktum er at havet og fjordene våre er blitt en søppelbøtte. En søppelbøtte som fylles mer og mer for hver dag som går. Hadde dette skjedd på land hadde det vanket store bøter og krav om fjerning av avfallet. Statsminister Erna Solberg snakker stadig oftere om verdien av det som finnes i havet. Kanskje burde hun og resten på Stortinget snart begynne å benytte føre-var-prinsippet når de utformet politikken for havområdene? Da kunne kanskje vi fått noe ut av de verdiene hun snakker om før de blir ødelagte? Av lakseoppdrett!