Målselv Venstre vil lytte til innbyggerne

Vi har dessverre ingen pengepresse

ETTERBRUK Det vil være viktig å finne etterbruk til skolekomplekset i Sundlia, MSAH og at vi får etablert en kulturklynge på Høgtun, skriver gruppeleder i Målselv Venstre, Rolf Austgard.  Foto: Jøran Kristensen

Felleskapets midler må forvaltes på en forsvarlig og rettferdig måte, som er en oppgave for oss som politikere. Vi har dessverre ingen pengepresse.

Rolf Austgard, Venstre i Målselv
debatt

Budsjett og økonomiplan må sees i et større perspektiv enn fra det ene året til det andre – det ene er den årlige driften av kommunen og det andre er samfunnsbygging knyttet til infrastruktur, kunnskapsoverføring i skolen, kulturell utvikling, gode møteplasser, et trygt sted for å vokse opp med fritidsaktiviteter for alle og pleie og omsorg til - ung som gammel.

I tillegg må vi ha fokus på å ivareta miljøet og sette en stopper for forurensning og sikre de fornybare ressursene vi forvalter i havet, i elvene, i skogen og dyrkbar mark.

Felleskapets midler må forvaltes på en forsvarlig og rettferdig måte, som er en oppgave for oss som politikere. Vi har dessverre ingen pengepresse. I hovedsak er kommunens inntekter knyttet til antall innbyggere og skatteinngangen. Nye arbeidsplasser og fornying av gamle arbeidsplasser er en forutsetning for kommunal vekst og en nødvendighet for at ungdommen skal få arbeid i kommunen.

Det er positivt at det et tatt i bruk en ny ungdomsskole og en ny videregående skole, det bygges nye boliger på Øverli og det har allerede vært mønsåskanne på det nye sykehjemmet. En ny flerbrukshall på Olsborg vil bli vedtatt av kommunestyret i dag. Mindre positivt er at bygg som det flyttes fra blir stående ubrukt slik som det gamle realskolebygget. Det vil være viktig å finne etterbruk til skolekomplekset i Sundlia, MSAH og at vi får etablert en kulturklynge på Høgtun.

Utenforliggende faktorer som vi ikke har klart å kontrollere har ført til at hovedbasen for Forsvarets helikopter med sitt potensiale og 339-skvadronen som historisk sett har hatt sitt hjemsted på Bardufoss - for Hæren - flyttes til det sørøstlige hjørnet av Norge samtidig som det er usikkerhet rundt oppsetningsgraden for 2. Bn på Skjold. Videre flyttes lensmannen, og det er signaler om at prosten også flytter ut av kommunen.

På inntektssiden er det fortsatt et uavklart forhold knyttet til registrering av militært personell som er bosatt i kommunen – et tap som de siste ti år har vært anslått til åtte millioner i året. En aktiv næringsutvikling med regulering av mer detaljhandel på Andslimoen ville utvilsomt gitt positive ringvirkninger for både næringslivet og kommunen.

I de siste fire år er kostnadene til drift av kommunen økt fra 346 millioner til 411 millioner for 2019 – en økning på 65 millioner med 16 millioner i snitt pr. år – en vekst på nesten fem prosent pr år – slik kan det ikke fortsette.

Høsten 2019 går vi ut av en kommunestyreperiode og overlater ansvaret for driften av kommunen til et nytt kommunestyre – om vi har gjort en god jobb og tjent innbyggerne til deres beste blir det opp til historien å avgjøre.

Målselv Venstre ser gode intensjoner i de foreslåtte rammenedtrekk og forsalg til effektiviseringen som er i rådmannens konsekvensvurderte budsjett. Et «oppdukkende» forslag fra rammeområdet Familieenheten om å legge ned en kreftsykepleierstilling viser derimot at prosessen har vært noe mangelfull. Videre er det en usikkerhet om hvorfra et nedtrekk på 15,6 millioner kroner skal trekkes ned fra.

Politisk trengs det etter vårt syn mer tid til å forstå og til å arbeide med rådmannens forslag til årsverksnedtrekk og effektivisering, og ikke minst til å forklare innbyggerne hva dette omfatter og lytte til hvilke råd de gir.