Diskuterer gjerne politi-reformen!

Politireformen har ført til nye politidistrikt, færre fysiske kontorer, det jobbes med ny arbeidsmetodikk, etablering av sterkere fagmiljø, og med kultur og ledelse.

Tove Kaspersen

UTVIKLING – Vi kan utvikle organisasjonen innenfor de ressursene vi har, men ambisjonene er lagt veldig høyt, skriver Tove Kaspersen i Nordland politidistrikt.  Foto: Heiko Junge, Scanpix

debatt

Dagsavisen sendte 27.juni en e-post med noen spørsmål til landets politimestre, og fikk få svar — ei heller fra undertegnede.

Spørsmålene var direkte knyttet opp til intervju av en ansatt i politiet i Drammen som blant annet hadde uttalt at det var «enorm frustrasjon» blant ansatte i politiet. Frustrasjonen var knyttet opp mot endringer som hadde skjedd som følge av politireformen.

Landets øvrige politimestre ble bedt om å kommentere dette. Jeg strekker meg langt for å svare på alle henvendelser, men da jeg så spørsmålene fra Dagsavisen tenkte jeg disse var for mye knyttet opp mot intervjuet av en politiansatt i et annet distrikt. Spørsmål som måtte besvares av ledelsen til den aktuelle ansatte. Men jeg har selvsagt både meninger og opplevelser knyttet til politireformen, og diskuterer gjerne.

Politireformen er et resultat av en politisk bestilling. Men jeg, og mange politiansatte med meg mente at det var helt nødvendig å jobbe med betydelige endringer i politiet. De store endringene i samfunnet og kriminalitetsbildet, for eksempel gjennom bruk av teknologi, internett og internasjonalisering har medført at politiet ikke kunne klare å løse oppgavene gjennom gammel organisering og uten å endre metodene.

Politireformen har ført til nye politidistrikt, færre fysiske kontorer, det jobbes med ny arbeidsmetodikk, etablering av sterkere fagmiljø, og med kultur og ledelse. Forebyggende arbeid skal ha større fokus og samhandlinga med lokalsamfunnene skal bli mer systematisk. Men det er tøft å stå i den største endringa i politiet noensinne.

Den har medført endringer for absolutt alle ansatte og en god del uro. Reformen har medført tøffere arbeidspress siden vi må jobbe med omstilling samtidig som den daglige jobben skal gjøres. Kombinert med dette har ambisjonene fra sentralt hold i forhold til hva politiet skal klare å levere på vært enorme.

Nordland politidistrikt var inne i sin mest krevende fase av omstillingen for ett år siden da operasjonssentralen og de øvrige felles funksjonene for det nye politidistriktet ble etablert. Forholdene i mitt politidistrikt er heller ikke i dag rosenrøde,- nye Nordland politidistrikt er ennå ikke kommet i flytsonen. Vi jobber fortsatt med endring av arbeidsmetodikk og hvordan den nye organisasjonen skal samhandle — både internt og eksternt. Resultatene av reformen oppnås ikke over natten. Det er mange ansatte også i mitt politidistrikt som melder at de strever med at kapasiteten ikke står i forhold til arbeidsoppgavene.

Hva vi klarer å levere avhenger av de ressursene som tildeles oss, og hvordan vi best klarer å utnytte dem. Budsjettene oppleves alltid som stramme. Vi har et stort etterslep knyttet til nødvendige investeringer, for eksempel når det gjelder biler.

Et daglig dilemma for en politileder er; hvor mye skal man fokusere på opplevelsen av at vi ikke har tilstrekkelige ressurser, eller skal vi fokusere mest på hva vi faktisk klarer med de ressursene vi har?

Jeg prøver å finne en balanse. Vi kan utvikle organisasjonen innenfor de ressursene vi har, men ambisjonene er lagt veldig høyt. Politiets budsjetter blir på samme måte som for andre offentlige etater årlig trukket ned som følge av avbyråkratisering og effektiviseringsreformen. Jeg mener at det ikke bør tas ut ytterligere midler fra politiet som følge av politireformen. Det er ingen grunn til å tro at behovet for politioppgaver vil bli mindre fremover. Listen over områder der vi trenger å styrke vår kapasitet er fortsatt lang, - som et eksempel kan nevnes kapasiteten til å arbeide med digitale spor.

Jeg mener politireformen var helt nødvendig og at politiet i Nordland i dag er sterkere enn det var for få år siden.

I Nordland politidistrikt har vi klart å stå i endringen samtidig som vi har hatt resultatforbedringer på viktige områder, samt jobbet med mange krevende straffesaker. Jeg ser kvalitetsforbedringer dag for dag. Ja, jeg ser også at det finnes frustrerte politimedarbeidere, men min opplevelse er først og fremst at Nordland politidistrikt består av motiverte og optimistiske medarbeidere som gjør en fantastisk innsats.

Ikke minst jobber vi nå bedre sammen både nasjonalt og lokalt med det mål å yte best mulig tjenester for folk.