- Økonomien er skakkkjørt, men vi gir ikke opp:

Mange gjennomslag for Ap i Lenvik

IDRETTSPOTT - Vi vet at FK Senja planlegger en storhall for fotball, og i den forbindelse ser vi det som helt nødvendig å øke denne potten til 950.000 kroner årlig. På sikt bør den økes ytterligere, skriver Kay Erling Ludvigsen. 

Vi må brette opp ermene og ta ansvar for situasjonen vi har etter snart syv år med borgerlig vanstyre i Lenvik

Kay Erling Ludvigsen
debatt

I tradisjon tro er det alltid knyttet store forventninger til juni-møtet i kommunestyret. Det er da politikerne skal komme med innspill til rådmannen på videre budsjett og økonomiplan.

Denne gang hadde selvsagt ikke politikerne og de politiske partiene i Lenvik de aller største vyene, all den tid den økonomiske situasjonen i Lenvik er som den er. Likevel har man muligheter å fremme forslag som innenfor rimelighetens grenser gir rådmannen en klar styringsinstruks foran det krevende budsjettarbeidet som kommer til å prege høsten.

Vi i Arbeiderpartiet sitter ikke i posisjon i kommunestyret, men har muligheter til å fremme forslag til det beste for innbyggerne i Lenvik. På kommunestyremøtet fremmet vi hele 12 forslag til budsjettprosessen, der kun ett av forslagene fikk blankt avslag av flertallet. Først og fremst fremmet vi forslag om å verne skolestruktur, barnehagestruktur, samt Gibostad Legekontor og Finnsnes Dagsenter. Dette er en klar beskjed til rådmannen om at disse tjenestene ikke skal brukes som inndekning for annen drift. Dette fikk vi gjennomslag for.

Videre ser vi i Arbeiderpartiet det som helt nødvendig å øke anleggsmidlene til idrettsanlegg i kommunen. I dag er det satt av 450.000 kroner årlig til dette formålet, som igjen fører til at nedbetalingstiden nærmer seg hele 20 år. Vi vet at FK Senja planlegger en storhall for fotball, og i den forbindelse ser vi det som helt nødvendig å øke denne potten til 950.000 kroner årlig. På sikt bør den økes ytterligere.

Vi fikk også gjennomslag for forslag om å øke grunnbemanning innenfor pleie -og omsorgstjenestene, samt i barnehagesektoren. Lenvik kommune bruker svært lite penger,sammenlignet med andre kommuner, på barnehagetjenester. For å få opp kvaliteten i barnehagene må vi gi de ansatte bedre arbeidsforhold. Det samme gjelder i pleie- og omsorgsektoren.

Vi foreslo også å gi Kulturskolen i Lenvik midler til å kunne gjennomføre en desentralisert kulturskole. Vi bør sørge for at våre kulturskolelærere kan ha undervisning i distriktene. I dag sliter mange foreldre med lang kjørevei for å bringe sine barn til kulturskoleundervisning på Finnsnes.

På investeringssiden må vi være forsiktige. Dagens økonomiske situasjon innbyr ikke til de store investeringene. Likevel ser vi at det er mulighet til å spare seg til fant. Av den grunn foreslo vi noen mindre investeringer som per dags dato ikke ligger inne i økonomiplanen. Det ene er en feiebil med oppsug for å få bukt med svevestøv i sentrum. Per i dag har vi ikke utstyr som er godt nok til denne typen arbeid. På dette punktet fikk vi gjennomslag i kommunestyret.

Så kommer vi til en sak vi har jobbet med i flere år, men ikke lyktes med. Det er trist å si det, men vi lyktes ikke denne gangen heller. Det handler om kirkegården i Botnhågen. Vi foreslo en liten investering på èn million kroner, for å utvide denne kirkegården. Per i dag er kirkegården full, og svært mange ønsker å få til en utvidelse av kirkegården. Kirkegårdsforeningen har jobbet utrettelig for å belyse behovet for å investere i denne kirkegården, men nok en gang sa flertallet i kommunestyret nei til dette forslaget fra Arbeiderpartiet.

I sum er vi fornøyd med at kommunestyret i stor grad har støttet våre forslag. Det gir rådmannen god hjelp i den videre budsjettprosessen. Så vet vi at det sjeldent er rådmannens budsjett i sin helhet som blir vedtatt i desember. Da må politikerne ta ansvaret og fremme forslag i henhold til sin politikk.

Det vi i Arbeiderpartiet kan love i denne sammenhengen er at vi skal fortsette å fremme disse forslagene (og andre) til det beste for innbyggerne i Lenvik og nye Senja kommune. Økonomien er skakk-kjørt, men det betyr ikke at vi skal gi opp. Vi må brette opp ermene og ta ansvar for situasjonen vi har etter snart syv år med borgerlig vanstyre i Lenvik. Med det håper jeg dere alle får en god og varm sommerferie!I