- Offentlig sektor må slankes for å møte framtidens utfordringer:

Nye oppgaver og arbeidsplasser

Tror fokus i fremtiden, både lokalt, regionalt og nasjonalt, må være å slanke offentlig sektor for å kunne møte fremtidens utfordringer med mindre statlige inntekter.

John Karlsen

OPPGAVER - Det som blir viktig når det er klart hvilke oppgaver som skal overføres, er at det gjøres en nøye gjennomgang av både gamle og nye oppgaver som fylkeskommunen skal ha i fremtiden, skriver John Karlsen.  Foto: Kjell Solbakken

debatt

Det har vært stilt forventninger til hvilke nye oppgaver som staten vil overføre til de nye fylkeskommunene. Sist sommer ble det nedsatt et ekspertutvalg som fikk i oppgave å vurdere hvilke nye oppgaver fylkeskommunene kunne overta. 1. februar ble deres rapport overlevert til regjeringa, og denne ble sendt ut på høring.

Fylkestinget i Troms har gitt høringsuttalelse, og er positiv til oppgaveoverføringene. Det som blir viktig når det er klart hvilke oppgaver som skal overføres, er at det gjøres en nøye gjennomgang av både gamle og nye oppgaver som fylkeskommunen skal ha i fremtiden. Det må ikke bli en fordeling av oppgaver bare mellom Tromsø og Vadsø, men hele det nye fylket må tas i bruk. Vil samtidig påpeke at Troms Frp aldri har kjempet for denne sammenslåingen, og helst hadde sett at vi fikk større kommuner som kunne overtatt de fylkeskommunale oppgavene, men dessverre er det ikke et flertall for det på Stortinget i dag.

Konflikten vi har mellom Troms og Finnmark hadde ikke blitt noe større om hele Nord-Norge hadde blitt slått sammen til en ny fylkeskommune. Samtidig hadde vi stått adskillig sterkere med en samling i landsdelen, i stedet for en splittelse, også mellom Tromsø og Bodø som vi opplever på mange områder. Bodø, Tromsø og Alta kunne vært likeverdige i en ny organisering, og med det fått lagt den ballen død. Kanskje får vi oppleve det en gang i fremtiden.

Det er viktig å ta med erfaringene fra tidligere overføringer av oppgaver til fylkeskommunene. I 2010 overførte daværende regjering oppgaver til fylkeskommunene i forbindelse med den såkalte Forvaltningsreformen, og det var mildt sagt mislykket. Troms fylkeskommune fikk overført 1.200 kilometer riksvei som blei omklassifisert til fylkesvei. Fra tidligere hadde fylkeskommunen 1.800 kilometer med fylkesvei. Beviset på at dette var totalt mislykket er at vedlikeholdsetterslepet i 2009 på fylkesveiene i Troms var 2,8 milliarder kroner, og to år senere (2011) nærmere åtte milliarder kroner.

Konklusjon må være at det ikke overføres en eneste oppgave uten full finansiering. Nå har jeg imidlertid mer tillit til nåværende regjering, og tror ikke på en gjentagelse, men det er greit å ha dette i bakhode når det er slikt fokus på nye oppgaver.

I et større perspektiv tror jeg diskusjon fram til nå har vært på et blindspor. Offentlige arbeidsplasser i Vadsø eller Tromsø har vært av den største betydning for svært mange av politikerne som har drevet forhandlingene, og som har det politiske ansvaret i begge fylkeskommunene. I det offentlige bør det ikke være flere arbeidsplasser enn nødvendig for å gi innbyggerne et godt og forsvarlig tilbud.

Tror fokus i fremtiden, både lokalt, regionalt og nasjonalt, må være å slanke offentlig sektor for å kunne møte fremtidens utfordringer med mindre statlige inntekter. Noe av det viktigste for oss politikere er å legge til rette for næringsutvikling. Det vil gi flere private arbeidsplasser som driver produksjon, og som i neste omgang gir inntekter til staten.