Regional næringsplan for Midt-Troms — noen betraktninger:

Landbruk må få større plass

Håper at landbruket og landbruksindustrien får en større plass

Bjarne Olsen

TOPP - Nortura , Målselv er en betydelig verdiskaper i regionen. Nasjonalt er fabrikken helt i toppen når det gjelder produkter og kvalitet, skriver Bjarne Olsen.  Foto: Trond Sandnes

debatt

Regional Næringsplan for Midt-Troms fremstår som et relativt godt dokument og bør gi grunnlag for noen gode resultater. Med min bakgrunn fra offentlig forvaltning og næringsliv, tillater jeg meg å gi noen kritiske bemerkninger som må oppfattes som positivt bidrag. I noen sammenhenger her vil jeg vel også bli oppfattet som «inhabil» og talsmann for min «syke mor», men den risikoen tar jeg.

Satsningsområdene er åpenbart viktige, men vil vi oppnå resultater? Forsvaret er en betydelig aktør i vår region, men samtidig en aktør som det knyttes en del usikkerhet rundt. Vi har nettopp sett hvordan langtidsplanen for Forsvaret ble behandlet og resultatet av denne behandlingen. Her nyttet det åpenbart ikke med lokale planer og argumenter. Jeg har en fornemmelse av at de fleste beslutninger som gjelder forsvarets aktivitet, besluttes i relativt lukkede rom i Oslo-området. Da hjelper det ikke hva man mener/ønsker i Midt Troms. Håper at dette ikke bare blir en ønskeliste.

For noen år siden var jeg leder av styringsgruppen for «Omstilling i Målselv kommune». Vi fikk tildelt en del midler og sentral prosjektleder som skulle bistå oss i å finne opp kruttet på nytt! Interessant prosjektarbeid med magert resultat. Vi skulle blant annet se på om det var mulig å få til avledet virksomhet ut fra Forsvarets virksomhet, og for oss var det naturlig å se på dette med trafikkflygerutdanning. Da fikk vi beskjed om at flyskole skulle vi holde oss unna. Det jobbet de med på Torp! Vi ser heldigvis hvordan det gikk.

Jeg håper selvfølgelig at de målene som er beskrevet under forsvar er oppnåelige, men min alder og erfaring gjør meg skeptisk. Jeg har derimot stor medlidenhet med ordførerne som fortsatt må kjempe en innbitt kamp mot ytterligere reduksjoner i Forsvarets aktiviteter i vår region. Kampen mot vindmøllene er på ingen måte over.

Jeg har også merket meg hva som er skrevet om kompetanse og landbruk. Her ble jeg noe overrasket. Det står noen få linjer om landbruket og at Målselv er stor på næringsmidler. Det er alt! Dette er en svakhet med planen som jeg håper noe tar tak. Både i forhold til rekruttering til landbruket, men også rekruttering og utvikling av matindustrien knyttet til Nortura på Andslimoen.

Nortura , Målselv er en betydelig verdiskaper i regionen. Nasjonalt er fabrikken helt i toppen når det gjelder produkter og kvalitet. Det er nok å viser til Thulefjordprodukter som flere år på rad har blitt kåret til beste produkter i Norge! De er helt avhengige av et velfungerende landbruk som stadig står under press. Rekrutteringen inn til industrien er i det alt vesentligste basert på utenlandsk arbeidskraft. Hva skjer når denne arbeidskraften ikke lengre er tilgjengelig eller blir vesentlig redusert? Hvilke effekter har det på andre bransjer?

For å gi et lite innblikk i hva Nortura Målselv står for i regionen og landsdelen, skal jeg kort oppsummere noen tall fra Norturas Samfunnsanalyse for 2017 utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse AS:

Antall ansatte: 158. Kjøpt varer og tjenester hos underleverandører: 105 millioner kroner. Utbetalt til bonden: 191 millioner kroner. Det er 1.158 bønder som har sine leveranser til Nortura Målselv. Verdiskapingen fra 158 årsverk gir 276 årsverk hos underleverandører og konsumvirkninger. 158 årsverk bidrar med 125 millioner kroner i skatt- og avgiftsinntekt til samfunnet.

Og hva kan så disse 125 millioner kroner bety for det offentlige? Noen eksempler: 187 årsverk i offentlig sektor, eller 109 sykehjemsplasser eller 628 kommunale barnehager! Eller noen andre eksempler: 125 millioner kroner i skatter og avgifter kan finansiere støtte til 197 bedrifter gjennom Innovasjon Norge, eller 218 forskningsprosjekter i næringslivet eller 62 effektiviseringstiltak gjennom Enova.

Lykke til med næringsarbeidet i regionen. Håper at landbruket og landbruksindustrien får en større plass i dette arbeidet enn det jeg kan lese av næringsplanen!