Ny arealplan i Tranøy kommune:

Mer oppdrett — eller reell bærekraft?

NAGATIVT - De ti punktene ovafor gir en samla tung og negativ effekt av å etablere oppdrettslokaliteter ved Stongodden og Lemmingvær. På ei vektskål som har bærekraft som mål, veier disse argumentene etter mi mening tyngre enn nytten av vekst i oppdrettsnæringa, skriver Herbjørg Valvåg. Bildet viser Vågsfjorden, til venstre ser vi Andørja og til høyre Rolløya — og den lange øya nærmest er Lemmingvær.  Foto: Martin Arne Jensen

Årvåkenhet fra befolkninga trengs!

Herbjørg Valvåg
debatt

I Tranøy er vi nå i ferd med å lage en ny arealplan. Jeg er medlem av planutvalget, der vi hadde et arbeidsmøte 7. mars på administrasjonens forslag til arealplan (2018-2020) og ga innspill til denne.

Etter mi vurdering har kommunens fagfolk gjort et godt arbeid så langt i prosessen. Administrasjonen må til enhver tid følge de politiske signalene som gis. Etter at den nåværende arealplanen ble vedtatt i desember 2015, har det vært stor aktivitet på flere nivå rundt de to oppdrettslokalitetene som i forrige runde ble tatt ut av planen, Stongodden og Lemmingvær. Oppdrettsnæringa er svært interessert i å få tilgang til nye områder, og kommunens politiske ledelse synes å være innstilt på å gi næringa dette.

Fylkesmannen i Troms og flere departementer har deltatt i meklingsmøter for å finne gangbar plassering av lokaliteter ved Stongodden og Lemmingvær. Innsigelsene som i forrige runde kom vedrørende forsvars-, fiskeri- og samferdselsinteressene ble gjennom dette justert ned til det jeg er redd for er en forhåndsaksept for ny plassering av de to lokalitetene. På denne bakgrunn har SalMar nå foreslått disse to oppdrettsområdene inn i den nye arealplanen. Den utredninga som ligger på bordet for vedtak i planutvalget den 4. april, tilrår at lokaliteter ved Stongodden og Lemmingvær tas med i planen.

Til tross for at noen av innsigelsene fra forrige runde nå er imøtekommet ved flytting og dreiing av de to områdene, er det all mulig grunn til å legge vekt på følgende:

1. Fiskeriinteressene settes fremdeles til sides. Områdene har uer, reker, kveite, torsk og sei.

2. Reiselivet, som også prioriteres for næringssatsing i Tranøy, blir negativt berørt.

3. Begge lokalitetene ligger nært opp til verneområdene Stongodden og Lemmingvær og berører verdifulle kulturlandskap, med vernede bygninger og naustmiljø på Stangnes og kulturminner på Lemmingvær.

4. Anleggene vil være godt synlige fra henholdsvis Stangnes, Lemmingvær og ellers områder på Stonglandshalvøya og på strekningene Frovåg-Skrolsvik. Friluftsområdene på Stonglandshalvøya med Dronningruta vil utsettes for negativ effekt.

5. Friluftslivet, både på land og sjø, blir merkbart berørt.

6. Støyproblemet kan ikke undervurderes. Lyden fra aggregatene bæres langt avgårde og er vedvarende, natt som dag.

7. Ved begge anleggene vil farledene påvirkes. Det blir trangere transportkorridor ved Lemmingvær og direkte konflikt med hovedled ved Stongodden.

8. Ved Lemmingvær antas det å være korallrev. Det må undersøkes og kartlegges, selv om innhenting av slik kunnskap ikke synes å være pålagt.

9. Anlegget ved Lemmingvær vil gi økt negativ konsekvens for anadrom laksefisk i Å-vassdraget.

10. Hver av to lokalitetene vil føre med seg økt belastning på naturmiljøet med skitt og forurensning i havet, klimagassutslipp og vedvarende støy.

De ti punktene ovafor gir en samla tung og negativ effekt av å etablere oppdrettslokaliteter ved Stongodden og Lemmingvær. På ei vektskål som har bærekraft som mål, veier disse argumentene etter mi mening tyngre enn nytten av vekst i oppdrettsnæringa. Tranøy kommune har allerede stor aktivitet i oppdrett. Akvakultur er blitt et stort og sterkt næringsfelt i kommunen. Nå er det klokt å satse på de andre næringene, på lokale aktører som er i ferd med å utvikle bedrifter basert på andre deler av naturgrunnlaget. Slik tar vi også ansvar for god forvaltning av kommunens naturressurser. Renhet med bruk og vern av natur- og kulturressurser er i seg selv gode reiselivsprodukter.

Planutvalget vil i møte 4. april ferdigstille forslag til ny arealplan. Det vil da legges ut til offentlig ettersyn og høring i minst seks uker. Innspillene vurderes så av administrasjonen, som gjør innstilling til ny behandling i planutvalget. Planutvalgets vedtak går videre til kommunestyret, som gjør endelig vedtak av arealplanen. Dette skjer antakelig i kommunestyremøte i Tranøy 20. juni.

Arealplanen for Tranøy kommune (2018-2020) bør utløse et bredt engasjement hos folk. Det er all grunn til å følge med i prosess og innhold, enten det er områder som planlegges for næringsliv på land og i hav, for boliger og fritidshus, for fritidsaktiviteter eller for sikring og vern for framtida.

At oppdrettslokalitetene ved Stongodden og Lemmingvær nå kommer opp til ny behandling, er ikke folk så godt kjent med. Noen har trodd at seirene fra forrige runde skulle vare ved. Slik er det dessverre ikke. Årvåkenhet fra befolkninga trengs!