Hadde forventet større ringvirkninger

Norway Royal Salmon Troms AS i Botnhamn.

TAP: - Nå har vi i Botnhamn mistet ti arbeidsplasser ved slakterinedleggelsen og fire administrative stillinger er flyttet på tross av konsernsjefens lovnad. Skuffelsen blir ytterligere forsterket når vi hører om planene om en fórsentral som heller ikke tenkes lagt hit, så begynner vi å nærme oss 20 arbeidsplasser, skriver Botnhamn Grendeutvalg. Foto: Vidar Bjørkli  Foto: Vidar Bjørkli

Troverdigheten er dessverre noe tynnslitt når stadig flere ting flyttes ut

Botnhamn grendeutvalg
debatt

Botnhamn er et livskraftig fiskevær fordi befolkningen har vært positiv og har turt å satse på næringsvirksomhet. Vi er ikke kjent med noen andre fiskevær i Norges land hvor det i 2016/2017 ble skrevet kontrakt på fire nye fiskefartøy. I en type fellesorgan som Botnhamn Grendeutvalg er så prøver vi å ta tak i de positive tingene som skjer. I 2017 er det eksempelvis gjort en stor dugnadsinnsats i «Storvika» som er blitt et fint stoppested for både biler og syklister.

Likevel får man motbør, og når børsnoterte Norway Royal Salmon vedtok at de skulle legge ned datterselskapet sitt slakteri i Botnhamn så var det helt naturlig å invitere konsernsjefen til møte. Tap av arbeidsplasser var naturligvis det viktigste, men bygdas eget vannverk hadde nylig gjort store investeringer for å tilfredsstille næringsmiddelindustrien. Det må alle innbyggerne i Botnhamn nå betale for.

Det var naturlig i et slikt møte å spørre om hva som kunne bli det neste. Konsernsjef Charles Høstlund forsikret oss om at de hadde fått flere nye grønne konsesjoner og skulle øke aktiviteten i Botnhamn. Han var helt konkret på at NRS Troms AS sitt kontor skulle være i Botnhamn. Fra Botnhamn Grendeutvalg ønsker vi å bekrefte det Lenvik kommunes varaordfører sier i Folkebladet nylig; vi fikk en lovnad. Vi valgte å ikke si noe når også regnskapsstillingen ble flyttet til Trondheim fordi vi trodde på Charles Høstlund.

Nok en gang er vi skuffet, men fortsatt ser vi fremover. Botnhamn Grendeutvalg har registrert at andre lakseoppdrettere har etablert såkalte fóringssentraler. Vi har hørt at dette er aktuelt også for NRS Troms AS. Lokalene som administrasjonen nå flytter i fra er lyse og trivelige, og vi vet at de kan leies for en svært konkurransedyktig pris. Botnhamn Grendeutvalg minner konsernsjef Charles Høstlund på hans lovnader etter slakterinedleggelsen.

Bygda har en meget moderne bredbåndsdekning. Å etablere fóringssentral i de lokalene de selv flytter ifra kan gjenopprette noe av troverdigheten. Det er slike fóringssentraler i Flakstadvåg, Torsken og på Lysnes. Det kan oppfattes som en fornærmelse mot bygda Botnhamn når daglig leder Rune Eriksen trekker frem kompetanse som den viktigste årsaken til å eventuelt legge sentralen på Finnsnes. Eriksen bør beklage måten det ble lagt frem på.

I forbindelse med Lenvik kommunes nye kystsoneplan så ble det arrangert folkemøte i Botnhamn. Vi opplevde en sunn skepsis til lakseoppdrett, men samtidig en stor forståelse for alle arbeidsplassene som næringa skaper. Nå har vi i Botnhamn mistet ti arbeidsplasser ved slakterinedleggelsen og fire administrative stillinger er flyttet på tross av konsernsjefens lovnad.

Skuffelsen blir ytterligere forsterket når vi hører om planene om en fórsentral som heller ikke tenkes lagt hit, så begynner vi å nærme oss 20 arbeidsplasser. Vi skal ikke prøve oss på å illustrere hvor mange det tilsvarer på Finnsnes eller i Trondheim, men vi garanterer at verken politikere eller media hadde sluppet saken så lett. Vi utfordrer Lenvik kommunes ordfører til å svare på om det er slik børsnoterte selskap bør behandle små fiskevær, og om han tror at befolkningen vil ha samme forståelse for næringas behov for lokaliteter ved neste rullering av kystsoneplanen? Hvis eksempelvis lokale fiskere skulle ønske å etablere levende lagring av torsk — vil det da være avsatte lokaliteter igjen, eller går laksenæringa fortsatt foran?

Det er riktig som Rune Eriksen påpeker at det fortsatt er mange røkterjobber igjen i selskapet som bor og arbeider i og omkring Botnhamn. Men troverdigheten er dessverre noe tynnslitt når stadig flere ting flyttes ut, og man likevel tviholder på begrepet «hovedbase».

Botnhamn Grendeutvalg har ingen besluttende myndighet, men vi skal fortsatt bidra på vår lille måte til dugnader og fellestiltak enten det er en park eller andre positive tiltak i bygda. Men med den svært store tilretteleggingen som kommunen og storsamfunnet for øvrig har til godesett NRS Troms AS med av konsesjoner og lokaliteter, så hadde vi forventet større lokale ringvirkninger.