Målselv må sette tæring etter næring

VEDTAK - Vi mener at følgende vedtak bør fattes av kommunestyret: Innfør et bunnfradrag på minimum 250.000 kroner og reduser promillen med 1-2 promille. Disse tiltakene vil ha en meget god sosial profil og vil gagne Målselv kommune og innbyggerne på en utmerket måte, skriver aksjonsgruppen for lavere eiendomsskatt i Målselv.  Foto: Amund Granberg Hansen.

Derfor et det mulig å redusere vedtatt eiendomsskatt til et akseptabelt nivå

Reidar Karlsen, Odd Thomassen og Knut Wingstad
debatt

Målselv kommune har innført en uforholdsmessig høy eiendomsskatt som har skapt stor misnøye blant innbyggerne i kommunen. Misnøyen er basert på måten eiendommene ble taksert på av et eksternt firma, ESKAN. Dette har resultert i 940 klager og en fellesklage, klagebehandlingen drar ut i tid og kommunen forventer å være ferdig med behandlingen av klagene i februar-mars 2018.

Grunnlaget for forventet inntekt av eiendomsskatten legges nå inn i forutsetningene for kommunenes budsjett for 2018.Taksering av eiendommene i Målselv kommune er utført av et eksternt firma, ESKAN i 2016.Det ble gjort en utvendig taksering av alle eiendommene ved bruk av innleide sommervikarer som fikk «grundig» opplæring av ESKAN.

Resultatet av takseringen har vi som innbyggere fått erfart ved at vi har fått økt eiendomsskatten betraktelig, for noen innbyggere opptil fire ganger det de betalte tidligere. I tillegg basert på mange klager, mener vi bestemt at takseringen var et «makkverk» basert på kun utvendig taksering av boligmassen i kommunen. Takseringen vil koste kommunen inntil seks millioner kroner. Hvis man legger til kostnadene for klagebehandlingene, tror vi at dette beløpet vil bli betraktelig høyere.

Det er brukt mange faktorer i takseringen som sonefaktor, areal, kvadratmeterpris, vurderingsfaktor indre og ytre. Vi velger å kommentere sonefaktor og kvadratmeterpris. Bruk av sonefaktor synes tilfeldig, dermed slår den meget uheldig ut for noen av kommunens innbyggere. Her kan nevnes gårdsbruk som ligger i sone 1 i Bardufoss-området og områder på nordøstsiden av Målselva i Bardufoss området som også ligger i sone 1. Det kan synes som at sunn fornuft ikke er brukt i forhold til fastsettelse av sonegrenser.

Kvadratmeterprisen er økt fra 5.600 kroner i 2007 til 12.000 kroner i 2016, en økning på 107 prosent, dette står ikke i forhold til normal prisutvikling på eiendom i Norge. For hytteeiendommer er det enda verre med 17.000 kroner pr kvadratmeter, her er verdiøkningen «langt over støvelskaftet». Som eksempel kan nevnes at det finnes hytter «langt fra alfarvei» som er bygget på 1950-tallet som har fått en kvadratmeterpris på 17.000 kroner. Det synes vi er totalt urimelig på bakgrunn av standard og beliggenhet.

En eget takstnemnd oppnevnt av Staten skal gjennomføre takseringen for verker og bruk. Staten har satt en økning på 26 prosent fra forrige takst, det vil si en økning på 2,6 prosent pr år de siste ti årene. I forbindelse med statsbudsjett for 2018 er det foreslått å redusere kommunenes inntekter på verker og bruk ytterlige. Til tross for dette har Målselv kommune ved ESKAN, benyttet et annet takstgrunnlag enn det Staten krever.

Tertialinnbetalingen av skatt i Målselv kommune ligger betydelig over vedtatt budsjett for 2017. Det gir grunnlag for et høyere skatteanslag for 2018 uten at det går ut over budsjettbalansen, selv om en reduserer inntekten av eiendomsskatten.Antatt skatteinngang for 2017 vil etter vår mening ligge i størrelsesorden 5-8 millioner kroner over kommunens forventede skatteinngang.

Det er etter vår mening to måter å redusere eiendomsskatten på: 1. Innføre et bunnfradrag på inntil 250 000 kroner. 2. Redusere promillen med 1- 2 promille. Alternativ til dette er å se til nabokommunen, Balsfjord, hvor man «rykket tilbake til start» med resultat at de videreførte det grunnlaget som lå i gammel taksering.

Når vi får skatteoppgjøret har skattemyndighetene på en god måte gitt oss en verdi på våre eiendommer ved bruk av ligningsverdi. Ligningsverdien blir som regel akseptert av oss, uten altfor store protester. Bruk av ligningsverdi på eiendommer bør også vurderes av Målselv kommune når eiendomsskatten skal fastsettes i fremtiden. Denne prisvurderingen av eiendommer er i tillegg helt gratis og kan benyttes av alle.

Målselv kommune har store fremtidsplaner, det er meget bra og innovativt for oss som innbyggere i kommunen. Imidlertid må kommunen «sette tæring etter næring» og prioritere i henhold til tilgjengelige ressurser og vedtatte planer. Utstrakt bruk av konsulenter og eksterne rådgivere synes på oss som en kostnadsdriver som tidvis gir dårlig resultat.

Vi bor i en fantastisk flott kommune hvor bolysten er sterkt fremherskende. Da er det merkelig at kommunen «pådytter» innbyggerne en meget urimelig eiendomsskatt som etter vår mening er unødvendig i forhold til at kommunen går med overskudd. Prognosene for skatteinngangen i 2017 vil mest sannsynlig gi et overskudd på 5-8 millioner kroner. Derfor et det mulig å redusere vedtatt eiendomsskatt til et akseptabelt nivå som innbyggerne i kommunen kan leve med.

Ved taksering av eiendommer, bør ligningsverdien av eiendommen danne grunnlag for vedtatt eiendomsskatt. Vi mener at følgende vedtak bør fattes av kommunestyret: Innfør et bunnfradrag på minimum 250.000 kroner og reduser promillen med 1-2 promille.

Disse tiltakene vil ha en meget god sosial profil og vil gagne Målselv kommune og innbyggerne på en utmerket måte. Vi ser frem til resultatet av klagene på eiendomsskatten.