Verdier for fremtiden!

Prioriteringer: - Jeg og KrF vil derfor alltid prioritere ordninger som er til barns beste, og tiltak som sikrer familiene og de beste rammene for barns oppvekst, enten barna er friske eller syke, skriver Helga Marie Bjerke. Foto: Tor Farstad  Foto: Tor Farstad, Tor Farstad

Dette er verdier som peker lengre og dypere enn BNP, sysselsetting og motsetninger mellom by og bygd

Helga Marie Brekke, stortingskandidat, Troms KrF
debatt

Valgkamp omhandler ofte rammebetingelser for våre liv. Barnehager, omsorg for barn, skole/utdanning, sysselsetting, helsetjenester, eldreomsorg og andre velferdsordninger. Hvordan vi politikere tenker dette, styres av våre verdivalg. Valgkampen har så langt handlet mye om våre verdier, det norske og kristne verdigrunnlaget, og hvem som forfekter disse best. Verdiene våre bør være førende for hvordan vi bygger Norge fremover. Som politikere må vi evne å tenke lenger enn neste generasjon. Vi må løfte blikket og se hvilket samfunn vi ønsker i et lengre perspektiv og hvilke grunnverdier dette skal være bygget på.

For KrF og meg handler de kristne verdiene om å se verdien i det enkelte menneske (menneskeverd), bry seg om hverandre (nestekjærlighet) og forvalte våre menneskelige og økonomiske ressurser på en god måte (forvalterskap). Dette gir føringer for hvilken politikk jeg ønsker for Norge. Kristne verdier er grunnlaget for vår vestlige sivilisasjon. Omsorg, trygghet og respekt (gjør mot andre hva du vil andre skal gjøre mot deg) har skapt trygge og gode lokalsamfunn. Verdigrunnlaget er også nedfelt i vår lovgivning.

Det handler om at hvert enkelt menneske har en egen verdi, uavhengig av hvilke evner, gaver og fysiske forutsetninger vi har. Det gjør at jeg hver dag vil kjemper for at Norge i fremtiden, ikke skal bli et samfunn hvor sykdommer/ «uønskede egenskaper» blir sortert bort. Utviklingen i medisinsk teknologi gir stadig nye muligheter til å avdekke sykdommer samt genetiske og andre forhold som kan tenkes brukt i et «sorteringssamfunn». Jeg ønsker ikke at vi skal bli et samfunn hvor menneskers verdi graderes etter nytte, utseende, kjønn og alder. Jeg vil derfor være med å lage et etisk rammeverk for hvordan vi skal ta i bruk og utvikle medisinsk teknologi. Et eksempel er dagens mulighet for å ta bort en tvilling i mors liv, tvillingabort. KrF er tydelig på at vi ikke ønsker å legge til rette for denne utviklingen og mener dette er en gal bruk av helsevesenets begrensede ressurser.

Nestekjærlighet handler for meg som politiker om å prioritere de som trenger det mest. De som er mest sårbare (barn, fattige, flyktninger, syke og eldre) må sikres tilstrekkelig oppmerksomhet i vårt samfunn. Jeg og KrF vil derfor alltid prioritere ordninger som er til barns beste, og tiltak som sikrer familiene og de beste rammene for barns oppvekst, enten barna er friske eller syke. Derfor er jeg stolt over at vi prioriterer ordninger som kontantstøtte for ett- og toåringer, øremerkede midler til flere førskolelærere og styrket bemanningsnorm i barnehager og skoler. Jeg er særlig opptatt av at de minste skal oppleve nok tilknytning og trygghet. Uansett hvilken inntekt foreldre har, skal de ha mulighet til å sende barna i barnehage eller velge andre omsorgsløsninger. Vi har derfor i denne perioden fått redusert barnehagesatsene for familier med lav inntekt. Vi har også fått innført utvidet gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer i lavinntektsfamilier.

Jeg og KrF mener vi har en forpliktelse til å hjelpe de som flykter fra krig, sult og katastrofer og som har krav på beskyttelse etter internasjonale avtaler. Jeg mener derfor at vi skal ta imot flyktninger som søker trygghet i Norge, på en slik måte at de blir integrert i norsk arbeidsliv og samfunn. Vi vil også legge til rette for at de kan returnere til sine hjemland når forholdene der gjør dette mulig. I denne prosessen er det viktig at vi alle møter dem med våre verdier: åpenhet, trygghet og respekt. Likeledes må vi forvente disse verdiene fra våre nye landsmenn.

K’en er viktig i KRLE-faget. De fremtidige generasjoner må sikres en god kjennskap til vår kristne kulturarv. Slik kan våre nye landsmenn få innsikt og forståelse for våre kulturelle normer. Uvitenhet om vår arv og historie kan gi grunnlag for utrygghet og mistenksomhet. Jeg vil derfor at samfunnet skal stille opp med tidlig norskopplæring i kombinasjon med gratis/tilrettelagt barnehage eller barnepass for barn i asylmottak. Dette for å sikre at asylsøkere tidlig kan lære norsk, integreres i lokalsamfunn og i arbeidslivet.

For meg er det viktig at vi forvalte de naturressurser vi har på en god måte. Vi er gitt naturens ressurser og er forpliktet til å forvalte disse til beste for de som kommer etter oss. Derfor er det viktig at vi utnytter alle ressursene i hele landet. Norge har alle forutsetninger for å produsere egen mat av god kvalitet. Vi må derfor gjøre det mulig for bønder å drive landbruk i hele landet. Jeg synes det er viktig å legge vekt på at landbruket også ivaretar andre viktige verdier. Det sikrer en mulig desentralisert bosetting, at kulturlandskapet opprettholdes. Dette er også viktig for en voksende turistnæring. De kommer for å se levende bygder og lokalsamfunn hvor bønder, fiskere, sjømatprodusenter og andre gründere bidrar til liv og vekst.

Dette er verdier som peker lengre og dypere enn BNP, sysselsetting og motsetninger mellom by og bygd. Jeg er derfor stolt av at KrF har valgt følgende motto for denne valgkampen: «Verdier som varer — verdier som varmer». Jeg håper du vil gi din støtte til vårt verdivalg!