Nå kommer toget Narvik- Tromsø!

NYTTIG: - Hovedrapporten om Nord-Norgebanen fra 1992, den gang utgitt av NSB, viste at bygging av jernbane fra Narvik til Tromsø hadde en positiv kost-nytte verdi, skriver Nikolai Berglund Skogan. Foto: Tore Skadal  Foto: Tore Skadal

KrF kommer i tråd med vårt stortingsprogram til å presse fram en videre jernbanebygging i Nord-Norge

Nicolai Berglund Skogan
debatt

2017 vil gå inn i historien som det valgkampåret hvor alle stortingspartier var positiv til å bygge jernbane fra Narvik til Tromsø. Eller mer riktig: Alle var for å bruke penger på en oppdatert utredning av prosjektet. Selv mener jeg at det har vært gjort nok utredninger og at banestrekningen Tromsø-Narvik burde vært i drift nå.

I 2017 er det 25 år siden ett flertall i Stortinget uttalte seg positiv til bygging av jernbane i nord, men at en ville avvente utviklingen i Nordområdene før en ville ta stilling til videre utbygging. Siden den gang har næringslivet i nord gjennomgått store endringer — og nye tall viser at Nord-Norge bidrar nå vesentlig til norsk eksport. For KrF er det viktig å understreke betydningen av at også den nordnorske landsdelen rustes for å løse transportbehov på en mer miljøvennlig måte.

Klima og miljø har de siste årene fått økt fokus. I flere land satses det mer enn noen gang på utbygging av elektrisk jernbane. I Sverige åpnet den cirka 180 km lange Botniabanan i 2010, og banen planlegges videre slik at det blir sammenhengende bane rundt Bottenvika. Fra Hamburg til Oslo pågår det en rekke store byggeprosjekt som om fem til ti år vil gi betydelig kapasitetsøkning for gods på jernbane mellom Europa og Oslo. Det er avgjørende viktig for fortsatt positiv næringsutvikling i nord at nordnorsk næringsliv kan kobles til disse jernbanenettene.

Kravet om at Nord-Norge må få sin rettmessige andel av landets jernbaneinvesteringer er økende. Kommunenes Sentralforbund vedtok i sitt fellesmøte for Nordland, Troms og Finnmark (med totalt 101 stemmeberettigede) den 28.-29. april 2015 en uttalelse om «Infrastrukturutfordringer i Nord-Norge» der det blant annet heter: «I et langsiktig perspektiv vil det være ansvarlig å bygge jernbane i hele Nord-Norge. Dette må nå for alvor settes på den politiske dagsorden.»

Hovedrapporten om Nord-Norgebanen fra 1992, den gang utgitt av NSB, viste at bygging av jernbane fra Narvik til Tromsø hadde en positiv kost-nytte verdi. Etter 25 år fremstår Nord-Norge i dag med mer ressurser og større transportbehov.

I forbindelse med Stortingets behandling av nasjonal Transportplan i 2012 tok Knut Arild Hareide opp forslag om en ny utredning av jernbane i Nord-Norge. KrF ble dessverre alene om dette initiativet på Stortinget.

I forbindelse med årets behandling av Nasjonal Transportplan stilte KrF krav til regjeringspartiene om at det skulle igangsettes en utredning av Nord-Norgebanen. Dette ble innfridd, og KrF kommer i tråd med vårt stortingsprogram til å presse fram en videre jernbanebygging i Nord-Norge.

Det siste tiåret har Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet vært i regjering uten at det har resultert i bygging av Nord-Norgebanen. Det er derfor på høy tid at andre partier Fra Troms blir representert på stortinget og i regjering.