Ei femdobling av antall trailere?

Ja til Nord-Norgebanen!

MARERITT - Ei femdobling av antall trailere/vogntog vil bli for stor belastning for veiene våre, og ikke minst vil dette bli et mareritt for alle andre veifarende, skriver Hanne-Marie Eriksen. Her fra Sifjordura i Torsken.  Foto: Ronny Trælvik

En forlengelse av Nord-Norge-banen fra Fauske og nordover vil gi effektiv godstransport og varige arbeidsplasser, blir miljøvennlig, vil øke bolyst og hindre fraflytting, vil skåne veinettet og minske trafikkulykker.

Hanne-Marie Eriksen, Sørreisa
debatt

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) snakker ofte om det store potensialet for vekst norsk sjømat har, ja opptil ei femdobling av dagens nivå. Om dette vil være mulig, kan bare framtida vise. Næringa selv må iallfall først få problemene med forurensning, lakselus og rømming av oppdrettlaks under kontroll. Sistnevnte vil jo på sikt kunne ødelegge genene hos vill-laksen.

Men la oss si at framtida vil vise at denne veksten er mulig, den kommer og er nært forestående. Det fiskeriministeren sier mindre om, er hvordan dette økte volumet av sjømat skal fraktes fra produsentene og ut til markedene. Og her kommer trailerproblematikken inn. Ei femdobling av sjømatproduksjonen vil bety ei femdobling av antall trailere på riksveiene våre. Noen av dagens trailere kjører Norge på langs og noen ender opp i Narvik for omlasting til tog. Etter at ARE-togene (Arctic Railway Express) startet opp i 1993, går det nå 19 godstog i begge retninger hver uke mellom Oslo og Narvik gjennom Sverige.

For det meste fraktes forbruksvarer nordover og sjømat sørover. Men svensk jernbane har ikke uendelig kapasitet, og her forventes sterk økning i årene framover. En Nord-Norge-bane fra Fauske til Narvik og videre til Tromsø med et sidespor til Harstad er helt nødvendig om ikke landsdelen skal stagnere. På sikt må Nord-Norge-banen ende opp på Kirkenes. Dette vil også være godt for reiselivet. Eller skal vi la trailerne overta riksveiene helt? Enorm veislitasje, støv, støy, forurensing og CO2-utslipp er resultatet, alt mens politikerne snakker høyt og tydelig om klimatiltak. I tillegg skaper økt trailertrafikk større fare for ulykker, med trailere som blir stående fast på vinterføret og som kjører av veien og velter i veigrøftene.

Ei femdobling av antall trailere/vogntog vil bli for stor belastning for veiene våre, og ikke minst vil dette bli et mareritt for alle andre veifarende. Kostnadene til veivedlikehold og nye traseer vil overstige det utbygging av jernbane vil koste. Det er nettopp ved transport over lange avstander at jernbanen egner seg aller best. Trailertransporten vil over tid bli fortidas løsninger og gradvis avta. EU, vår viktigste mottaker av norsk sjømat, vil i framtida kreve en bærekraftig transport av mat, og vi vil risikere å bli utestengt om vi fortsetter å transportere produktene våre med trailere.

En forlengelse av Nord-Norge-banen fra Fauske og nordover vil gi effektiv godstransport og varige arbeidsplasser, blir miljøvennlig, vil øke bolyst og hindre fraflytting, vil skåne veinettet og minske trafikkulykker. Og den vil sikre nasjonale klimamål. Ja til Nord-Norge-banen!