Et fiskeeventyr i særklasse

Stabile rammebetingelser er en forutsetning.

VERDIER - Fiskeflåten i vårt distrikt er jo et stort antall små og mellomstore bedrifter, som eies og drives lokalt, og som legger igjen store verdier i sine lokalsamfunn, skriver Johnny Kaspersen og Trygve Myrvang. Her fra Brødrene Karlsen på Husøy.  Foto: Trond Sandnes

Norsk fisk er etterspurt over hele verden

Johnny Caspersen og Trygve Myrvang
debatt

ARTIKKELFORFATTERE Johnny Caspersen og Trygve Myrvang.  Foto: Per Eliassen

rekordår for norske fiskere. Aldri før har verdien av den fisken som blir omsatt i Råfisklagets distrikt, vært høyere. Den norske villfisknæringa er en suksesshistorie.

Råfisklaget, og de andre salgslagene i Norge, er en viktig del av forklaringen på suksessen. Vi representerer et godt organisert marked for førstehåndsomsetningen av all fisk som fanges i Norge. I tillegg omsetter vi også fisk som fanges av utenlandske fiskere. Fiskesalgslagene representerer trygghet for både fisker og fiskekjøper.

Omsetningen av fisk gjennom Råfisklaget endte i 2016 på rekordhøye 11,5 milliarder kroner. Verdien av fisken omsatt gjennom oss, økte med 19 prosent fra året før. Også det sier mye. I perioder hvor volumet går ned, øker verdien av den norske villfisken. Slik bidrar den norske fiskeflåten sterkt til verdiskapingen i Norge. Fiskeflåten i vårt distrikt er jo et stort antall små og mellomstore bedrifter, som eies og drives lokalt, og som legger igjen store verdier i sine lokalsamfunn.

En viktig forutsetning for suksessen, er stabile rammebetingelser. Det siste året har aktørene i næringen og myndighetene bidratt til gode kompromisser innen sentrale deler av verdikjeden. Stabile rammevilkår gir trygghet og forutsigbarhet. At fiskesalgslagsloven består, er viktig for hele næringen. Vi er glade for at politikerne la vekk alle forslag om å endre denne fiskerinæringens grunnlov.

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har gått nye veier ved at vi nå har på plass prøveordninger med dynamisk minsteprisfastsettelse for torsk, sei og kongekrabbe. Ordningene har så langt fungert godt og har effektivisert arbeidet med fastsettelse av minstepriser. Målsettingen er å videreutvikle og fortløpende evaluere ordningene innenfor de rammer som loven og forskriftene gir.

Vi jobber stadig for å utvikle og forbedre oss. Større fokus på kontroll og kvalitet er høyt oppe på prioriteringslista vår. Vi ønsker enda større verdiskaping i næringen — det er det svært gode muligheter for gjennom økt kvalitetskontroll i alle ledd i verdikjeden. Innovasjon og nytenkning er kjennetegn ved den norske fiskeflåten. Nye metoder for å finne og fange fisken, nye metoder for å øke kvaliteten fra fisken kommer om bord i båten til den ligger frisk og innbydende på disken i butikken, eller på tallerkenen til en lykkelig restaurantgjest langt unna der den ble fisket.

Norsk fisk er etterspurt over hele verden. Satsingen på kvalitetsmerket «Skrei» er ett eksempel på at langsiktig arbeid med kvalitet og markedsføring, lønner seg. Vi eksporterer opp mot 95 prosent av våre produkter. Endringer i tilgangen til viktige markeder i utlandet er svært kritisk for oss som eksporterer størstedelen av produktene våre. Det kan by på utfordringer, men det kan også åpne nye dører.

Norsk sjømatnæring er en av landets største eksportnæringer. Det skal den være i fremtiden også. Dette er det framtidige gullet i havet. Det er en evigvarende ressurs som vi skal fortsette å forvalte på beste måte.

Det er økende interesse for havet i alle politiske partier. Det er også konkurranse rundt den aktiviteten som skjer i og ved havet. Her må fangst- og produksjonsledd stå sammen om å være målbærere for vår næring. Dette må først og fremst skje gjennom fokus på alt det positive som skjer i fiskeflåten og i industrien, og de ringvirkninger dette har for tilknyttede næringer. Gode historier er den beste reklamen for hvorfor vår næring er framtidens næring.