Eiendomsavgiften i Målselv kommune

målselv kommune kommunehus på moen  Foto: Trond Sandnes

Og klarer ikke kommunen å oppfylle kravet om god tid, så bortfaller jo eiernes mulighet til å være med under behandlingen, og da burde hele retakseringen vært utsatt i respekt for oss som må betale det hele.

Kaj Hansen, Bardufoss
debatt

Som jeg har vært inne på tidligere kunne kommunen spart seg, og ikke minst eierne en masse problemer dersom de hadde involvert eierne på et tidlig stadium i prosessen. Det ser vi nå etter flere innslag i avisene. Når jeg sier det slik viser jeg til kommunenes eiendomsskattevedtekter for Målselv kommune gjeldende fra 8. juni 2016!

Jeg kan ikke skjønne at Målselv Kommune utarbeider og vedtar retningslinjer som de selv ikke overholder. Under pk. 2.5 i disse vedtektene står bl.a

Innhenting av opplysninger fra skattyter og/eller brukere av eiendommen.

Eiendomsskattekontoret forbereder takseringen ved å innhente tilgjengelig informasjon om den enkelte eiendom. Eiendomsskattekontoret kan pålegge eieren å utlevere opplysninger av betydning for taksten, og både eier og bruker av eiendommen har plikt til å gi opplysninger som er nødvendig for utskrivning av eiendomsskatten.

Eiendomsskattekontoret kan sette frist for å gi opplysninger og fristen skal ikke være kortere enn fire uker. Eiendomsskattekontoret kan samtidig varsle om at brudd på opplysningsplikten gir grunnlag for en forsinkelsesavgift, som blir satt på grunnlag av eiendommens skattegrunnlag i tråd med reglene i esktl § 31 (4).

Det er mulig at jeg har tolket dette feil, men oppfatter det slik at kommunen ikke har brydd seg om å innhente tilgjengelig informasjon fra eierne, ei heller varslet om plikten disse har til å gi opplysninger.

Under pkt.3.6 Befaring og forslag til takst står flg.

Eieren (skatteyter) skal varsles om at takst skal holdes i god tid i forveien.

Eiendomsskattekontoret foretar varslingen og påpeker at eieren og bruker av eiendommen er pliktig til å medvirke til befaring ved taksering etter esktl.§ 8A-3 jf. Esktl. 31(2). Eiendomsskattekontoret kan sette frist for eiers og brukers medvirkning til at befaring kan la seg gjennomføre! Jf.esktl § 31 (3).

Etter det jeg kan skjønne setter disse reglene mye større krav til eiernes medvirkning for å få en riktig beskrivelse av gårds- og bruksnummer samt areal på bygninger og eiendom og da slipper man å få slike uheldige antydninger som Ole K.Andreaassen uttaler i Nye Troms, at tidligere takstgrunnlag fra eierne på ære og samvittighet, ikke er å stole på.

Dersom det er riktig som Andreassen sier at Målselv Kommune har en matrikkel som ikke er i orden, så har man ikke et godt nok grunnlag for å gjennomføre en forsvarlig retaksering.

Under pkt.4.3 Formannskapet og skatteyters krav om særskilt taksering

Står det bl.a. i 3, avsnitt: Krav om omtaksering må være stilt innen 1. november året før skatteåret.

Jeg håper noen kan forklare meg hvordan denne bestemmelsen skal praktiseres.

Det som imidlertid er viktigst er at ovennevnte regler ble vedtatt allerede 8.juni 2016 og kommunen hadde god tid til å informere og involvere den enkelte skatteyter slik vedtektene sier i god tid før gjennomføringen. Og klarer ikke kommunen å oppfylle kravet om god tid, så bortfaller jo eiernes mulighet til å være med under behandlingen, og da burde hele retakseringen vært utsatt i respekt for oss som må betale det hele.

Da tror jeg både vi og Målselv Kommune hadde unngått mange av de frustrasjonene som vi nå er vitne til, for ikke å snakke om de kostnadene vi hadde spart. Og det burde jo være særdeles viktig for kommunen å tenke på. Akkurat nå.