Forsvars-bom

At norske soldater som pådrar seg psykiske skader under internasjonale operasjoner ikke skal hedres med medalje, blir helt feil.

Forsvaret burde være de fremste til å forstå konsekvensene av tøffe opplevelser for sine soldater.

Folkebladet på lederplass 26. mars 2014
leder

Ifølge generalmajor Kristin Lund, som er Forsvarets veteraninspektør, bør Forsvarets medalje for sårende i strid forbeholdes de som får en fysisk eller psykisk skade direkte relatert til krigshandlinger. Å gi en så høythengende medalje til psykisk syke veteraner, kan hindre dem i å bli frisk, fordi det kan oppfattes som en premiering av det å bli skadd, mener generalmajoren.

Det er vanskelig å forstå argumentasjonen til Lund. Med de påkjenninger norske soldater blir utsatt for under utenlandske operasjoner, er det forståelig at mange pådrar seg psykiske lidelser som følge av jobben de gjør både for Norge og det internasjonale samfunn.

Det faktum at soldater som får fysiske skader som følge av krigshandlinger skal kunne tildeles Forsvarets medalje, mens personer som får en psykisk lidelse som følge av de samme handlinger ikke skal kunne tildeles medaljen, er en kortslutning.

Det er mange som i årenes løp har hevdet at Forsvaret ikke tar godt nok vare på sine tidligere soldater som har vært i internasjonal tjeneste og pådratt seg senskader. Bevisstheten har åpenbart blitt større rundt denne problemstillingen, og Forsvaret har gjort mer de siste årene enn tidligere overfor denne gruppen av soldater. At de nå også hedres offisielt hver 8. mai er en flott og velfortjent gest.

Avgjørelsen om ikke å tildele Forsvarets medalje til psykisk skadde under internasjonale operasjoner, er ikke med på å styrke Forsvarets omsorgsevne overfor de soldatene som blir slitende med sterke ettervirkninger av hva de har opplevd.

Forsvaret burde være de fremste til å forstå konsekvensene av tøffe opplevelser for sine soldater, og at disse kan gi seg utslag i psykiske konsekvenser. Utenlandssoldatene må ikke bli våre moderne krigsseilere. De ble heller ikke verdsatt etter mange dramatiske opplevelser i krigsårene, og fikk aldri den anerkjennelsen de fortjente.