Rystende

Det slås nå full alarm i Lenvik på bakgrunn av de siste rystende opplysningene om at unge jenter blir dopet og misbrukt av unge menn.
leder

¦ Det er en situasjon som lokalsamfunnet ikke kan leve med, og tiltak må iverksettes umiddelbart. I den forbindelse har fylkesmann Svein Ludvigsen allerede lansert et forslag om at Lenvik kommune setter i gang et prosjekt for å forandre holdninger blant unge menn, slik at man kan få satt en stopper for dette misbruket. Fylkesmannen er også villig til å gå inn med skjønnsmidler til et toårig prosjekt. Det viser hvor alvorlig fylkesmann ser på utviklinga.

¦ Lenvik formannskap ble tirsdag orientert om situasjonen. Lensmann Arnold Nilsen la fram statistikk som viser at Lenvik er sterkt overrepresentert når det gjelder sedelighetsforbrytelser mot personer under 18 år. Jan-Christer Hernes, konstituert daglig leder ved Silsand ungdomshjem, viste til at ungdommer plukker opp beboere ved ungdomshjemmet, skjenker dem fulle eller doper jentene på annet vis, og utsetter dem for belastninger. Man har også opplevd at neddopede eller berusede jenter, som ikke har hørt til ungdomshjemmet, har blitt dumpet utafor institusjonen.

¦ Fylkesmannen mener at problemet er så stort at han har bedt Bufetat vurdere om det er riktig å plassere jenter ved barnevernsinstitusjonen på Silsand. Ludvigsen presiserer at de ansatte ved ungdomshjemmet gjør en god jobb og at problemet ikke er isolert til denne institusjonen. Fylkesmannen er bekymret for utviklinga i distriktet fordi man registrerer at oppvekstvilkårene for barn og unge på Finnsnes er blitt forverret over tid.

¦ Dette er ytterst alvorlig, og det er fullstendig uakseptabelt at unge mennesker som allerede kan være i en vanskelig og sårbar situasjon, skal bli utsatt for misbruk. I bekjempelsen av dette må man ta i bruk flere tiltak. Blant disse er holdningsendringskampanjen. Men det offentlige må også sette inn økte ressurser for å hjelpe ungdommen.

¦ Det vil være naturlig at Lenvik kommunestyre også drøfter denne problematikken – og følger opp med tiltak som kan tjene barn og unge i større grad enn i dag. Barnebyprosjektet forplikter. Et folkemøte, der instanser som jobber med barn og unge deltar, kan også være konstruktivt.

¦ Alle har krav på trygge og gode oppvekstvilkår, og det er samfunnets plikt å sørge for at akkurat det skjer.