Kirkens budskap

STOPP: Årets kirkemøte vil stanse all ny leteaktivitet etter olje og gass.  Foto: Statoil

leder

Årets Kirkemøte ber om stans i all ny leteaktivitet etter olje og gass på norsk sokkel, i tråd med anbefalingen fra Det internasjonale energibyrået. Den nye miljøplanen «Mer himmel på en truet jord» har også et ledd om å hindre at det grønne skiftet bidrar til større sosiale og økonomiske ulikheter i samfunnet. Planen ble vedtatt med massivt flertall av det øverste folkevalgte organet i Den norske kirke – og med sterk tro på å påvirke de folkevalgte, politiske organene.

At kirken engasjerer seg mer konkret på politikernes ansvarsområde har vært en tydelig trend i senere år. Foran stortingsvalget i 2013 sluttet Kirkerådet seg til Klimaalliansen og oppfordret kirkens medlemmer til å «stemme grønt».

Kirken har latt sin røst høre også om Nasjonal transportplan, gasskraftverk og skatt. Tidligere biskop Tor B. Jørgensen ville i sin tid ha klar tale om mer skatt, og mest for dem som har mest fra før, for å sikre velferdssamfunnet.

Og oljepolitikk er slett ikke upløyd mark i denne sammenheng. På Kirkemøtet ble kunnskapsdeling og holdningsdannende arbeid løftet frem som en viktig oppgave fremover. Trosopplæring, konfirmantarbeid og lokalmenighetenes virksomhet generelt gir Kirken unike muligheter, ble det poengtert fra talerstolen.

På andre områder later det til at Kirkens muligheter er svekket. Som en tung, langvarig trend har kirkesøkningen gått ned, færre benytter seg av Kirkens øvrige tjenester, ifølge målinger er det stadig færre som deler Kirkens gudstro, også blant dens medlemmer.

Verken atskillelsen fra staten, tendensen til mer politiserte kirkelige valg eller økt samfunnsengasjement har hittil bremset en utvikling hvor Kirken og dens budskap oppleves som mindre relevant blant folk flest.

Man får jo tro at også strategiarbeidet for det som vel fortsatt er kjernevirksomheten ble viet behørig plass på Kirkemøtets rekordlange saksliste. Men Kirken bør være varsom med å gå så konkret til verks på politikkens område at noen politiske løsninger — det folkevalgte stortingsflertallets, for eksempel — kan oppfattes som mindre kristelige enn andre.

Slik som i utfasingen av fossilt og omstillingen til fornybart. Det som gjerne kalles Kirkens røst i samfunnet bør forvaltes med omhu.

Minileder: Bare å hoppe i det!

Bardu kommune vil ha fylkeskommunen med på et spleiselag for å rive hoppanlegget i Mobakken. Fylkesråd Ronald Wærnes sier han må sette seg inn i saken først, men at han i utgangspunktet ikke er negativ.

Hvorfor ikke bare hoppe i det og si ja?