Stadig færre unge på Stortinget

Mange av vedtakene som skal fattes de neste fire årene får konsekvenser langt inn i fremtiden

Folkebladet på lederplass, fredag 8. oktober 2021

STORTINGET: Det er stadig færre unge representert på Stortinget  Foto: Trond Sandnes

leder

Det blir store forandringer i det politiske fargekartet på det Stortinget som nå trer sammen. Men gjennomsnittsalderen er stabil – rundt 45 år. Både aldersgruppen under 30 og de over 60 er klart underrepresentert sett opp mot befolkningen totalt, noe både ungdomsorganisasjoner og Pensjonistforbundet ser som en utfordring.

De eldre blir flere, mens de unge skal arve jorden. Nå bør jo ikke aldersgruppe forveksles med partigruppe eller valgdistrikt. Enhver representant må forutsettes å ha et helhetssyn på samfunnsutviklingen i tråd med sitt partiprogram. Og alder er bare én av en rekke parametere for at Stortinget skal gjenspeile befolkningen.

Men aldersfaktoren har betydning når det gjelder å bringe inn i ulike perspektiver i de politiske beslutningsprosessene. Og da viser det en uheldig utvikling når antallet representanter under 30 år er redusert til 13, mot 18 etter stortingsvalget i 2017.

Mange av vedtakene som skal fattes de neste fire årene får konsekvenser langt inn i fremtiden. Klimapolitikken utgjør kroneksempelet i så måte, og i tilknytning til dette de store omstillingene for næringsliv og arbeidsplasser. Det tverrpolitiske ungdomsengasjementet for strammere offentlig pengebruk, er et annet løfterikt utslag av aldersperspektivet.

Så hvordan øke andelen yngre kandidater foran neste valg? Et kvoteringskrav i partienes nominasjonsprosesser er neppe å anbefale, verken for alder, yrkesbakgrunn, etnisitet eller andre hensyn som må ivaretas for å sikre bredden.

Dessuten bør det være et poeng at det også blant unge representantene finnes en rimelig grad av yrkeserfaring utenfor politikken, som motvekt mot broilertendenser. Men heller enn kvotering, bør det satses på motivering – som et tiltak for rekruttering.

Da blir det naturlig å starte med partienes ungdomsorganisasjoner, der medlemskartotekene utgjør en forsvinnende liten andel av alderskullene.

Mer av det politiske engasjementet og den interessen som gjør seg gjeldende blant de unge, burde kanaliseres inn i partipolitikken – som jo danner basis for de beslutningene de unge skal leve med i fremtiden.

Jo flere unge som har skaffet seg politisk erfaring lokalt, dess større mulighet til å rette opp en skjevhet på Stortinget.

Minileder: Ja, de pengan…

Sjømateksporten fra Norge har økt med 7,9 milliarder kroner hittil i år.

Næringa får stadig gladere lakser.