En trussel mot det norske demokratiet

TRUSLER: Byggesaker og reguleringssaker er ofte bakgrunn for trusler mot politikere. 

Ekstra ille er det dersom unge, ferske politikere kaster kortene

Folkebladet på lederplass onsdag 8. september
leder

Mer enn halvparten av norske lokalpolitikere har opplevd trusler og hatytringer rettet mot dem selv eller noen av deres nærmeste. Også i vår region vet vi at politikere har hatt slike vonde opplevelser, som også har ført til at noen har sluttet i politikken. Det er trist og skremmende — og det er en trussel mot det stolte, norske demokratiet.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i fjor, og alle landets kommunestyrerepresentanter ble oppfordret til å svare. Og det er rystende resultater som nå offentlggjøres.

Fem prosent av de som har svart har opplevd at noen har truet med å skade dem eller noen av deres nærmeste. Litt over én av fire som har vært utsatt for truende adferd, svarer at de har vurdert å slutte i politikken. Seks prosent svarer at de allerede har bestemt seg for å slutte. Og over 50 prosent har opplevd en form for trusler eller hatytringer.

Dette er tall som det norske demokratiet ikke kan være bekjent av, og som bør få alarmklokkene til å ringe i kommunalminister Nikolai Astrups departement. Høyre-statsråden og hans eventuelle avløser etter valget bør ta grep og sørge for at dette kommer høyt på den politiske dagsorden.

Reguleringssaker, byggesaker og nedleggelse av offentlige institusjoner er det som går igjen, og er bakgrunnen for mange av truslene lokalpolitikere kan oppleve. Folk som opplever dramatiske endringer i egen hverdag eller i lokalsamfunnet reagerer ofte sterkt. Følelser og engasjement vekkes. Det er i utgangspunktert en fin ting. Å kunne reagere og protestere direkte til byråkrater og politikere er en selvfølge i et lokaldemokrati. Personer i maktposisjoner må tåle kraftige tilbakemeldinger, Men det går grenser. Trakassering og trusler er på gal side av disse grensene.

Partitilhørighet, kjønn og alder nevnes også som bakgrunn for politikernes negative opplevelser. Slike opplevelser fortjener ingen, og det er et nederlag for demokratiet hver gang noen trekker seg ut fra politisk arbeid på grunn av slike hendelser.

Ekstra ille er det dersom unge, ferske politikere kaster kortene etter dårlige opplevelser i politisk arbeid. Det kan også føre til at andre vegrer seg for å gå inn i politikken. Vi har alle et ansvar for å forhindre at det skjer. Også vi i mediene, som redigerer og kontrollerer ulike former for ytringer.

Minileder: Smuldrende tillit

Det norske folk er misfornøyd med samferdselspolitikken — og opplever av veiene smuldrer opp uten at politikerne gjør noe. 60 prosent svarer i en undersøkelse utført av NAF at politikerne ikke forstår problemene de har på sine hverdagsreiser.

Det er en lang vei å gå for politikerne.