Håp om et kjøligere boligmarked i nord

KALDERE: At et opphetet boligmarked blir litt kjøligere er gledelig, ikke minst for de unge. 

leder

Onsdag kom meldingen om at det er «bråbrems» i boligprisene. Etter en sterk prisvekst på starten av året, er boligprisene både på landsbasis og i nord svakt fallende justert for sesongvariasjoner. Noe krakk er det åpenbart ikke. Noen varig nedgang er det nødvendigvis heller ikke. Men forhåpenltigvis er det et tegn på at at opphetet marked blir litt kjøligere.

Det er verdt å ha i mente at prisene på boliger i Norge er hele 12,2 prosent høyere enn de var for bare ett år siden. For Tromsø har veksten riktignok vært noe lavere, men like fullt kan man også her notere en prisvekst på 7,3 prosent det siste året. Også i vår region har prisene økt, ikke minst i Finnsnes-regionen der etterspørselen etter boliger er svært stor.

Eiendom Norge mener den svakere prisutviklingen i april kom som forventet. Hovedårsakene er Norges Banks varslede renteøkning til høsten, den kraftige oppgangen i boligprisene det siste året og den store veksten i antall nye boliger på landsbasis.

Dersom det skulle være en reell nedkjøling av boligprisveksten vi faktisk er vitne til, kan det ikke karakteriseres som annet enn gledelig. En moderat prisvekst i årene fremover vil være sunt for norsk økonomi. Ikke minst vil det bidra positivt for alle som forsøker å komme seg inn på boligmarkedet, eller som står i en situasjon der de skal bytte bolig.

Det er et mål for norsk boligpolitikk at flest mulig skal kunne eie sitt eget hjem. Åtte av ti nordmenn eier sin egen bolig, noe som er langt høyere enn i våre naboland. Gjennom å kjøpe egen bolig har en stor del av befolkningen i generasjoner tatt del i den norske velstandsutviklingen.

Men boligkjøp er ikke for alle. De høye boligprisene har gjort det stadig vanskeligere for nye generasjoner, som naturlig nok også ønsker å ta del i utviklingen. Med årene har det oppstått en stadig større generasjonskløft i boligmarkedet. Det ser vi ikke minst i større byer, men også i «sentrale strøk» i vår region.

Sett opp mot lønnsutviklingen har boligprisene eksplodert, mange steder har vi vært vitne til nær en dobling av prisene det siste tiåret, eksempelvis i Tromsø. Dagens nyetablerere som skal inn på boligmarkedet må dermed låne langt mer i forhold til egen inntekt enn hva generasjonene før dem var nødt til.

Det finnes ingen enkle løsninger, men skal flest mulig fortsatt skal kunne eie sin bolig i tråd med norsk boligpolitikk, må førstegangsetablererne få en reell mulighet til å kjøpe seg bolig der de jobber og lever. Det er et politisk ansvar å legge til rette for dette.

Minileder: For svakt sug

En av de store utfordringene for Tromsø er at byen får stadig færre barn og flere eldre, sier kommunedirektør Stig Tore Johnsen. Han oppfordrer alle til å ta et tak i løpet av helga «så vi kan holde barnehagene fulle i årene fremover».

Tromsø-suget er ikke tilstrekkelig til å holde folketallet oppe.