Elendig forberedt — godt gjennomført

KONKLUSJON: Norge var fullstendig uforberedt da koronapandemien skylte inn. 

leder

Drøyt ett år etter at Norge stengte ned foreligger den første grundige evalueringen av myndighetenes håndtering av pandemien. Ifølge granskingskommisjonen står regjeringens forberedelser på en pandemi til stryk. Men da pandemien først brøt ut, gjorde regjeringen en god jobb med å omstille samfunnet og foretok helt nødvendige grep.

Spørsmålet som den regjeringsoppnevnte koronakommisjonen har forsøkt å besvare har vært hvordan regjeringen ledet Norge spesielt gjennom den innledende fasen av krisen. Rapporten, som er på godt og vel 450 sider, konkluderer riktignok med at myndighetene samlet sett har håndtert pandemien godt. Man har evnet å omstille seg raskt, og nedstengingen av samfunnet 12. mars i fjor var et helt nødvendig grep.

Totalt sett oppsummerer koronakommisjonen med at strategien til norske myndigheter har ført til færre døde og,så langt man nå kan bedømme, et noe mildere økonomisk tilbakeslag enn øvrige europeiske land. Når rapporten likevel retter knallhard kritikk mot regjeringen, er det fordi den overhodet ikke var forberedt da pandemien slo inn.

I rapporten vises det til at det gjennom flere tiår har vært påpekt, både nasjonalt og internasjonalt, at pandemier er den største mulige trusselen samfunnet står overfor. Likevel er det ikke blitt utarbeidet et sektorovergripende planverk for en slik altomfattende krisesituasjon. Da myndighetene endelig valgte å stenge ned landet, var konsekvensene for det norske samfunnet ikke vurdert.

Dermed ble også tidspresset langt større enn nødvendig på norske helsemyndigheter, som på ulike nivå var preget av faglige uenigheter, manglende samordning og dårlig samarbeid. Noen vil kanskje hevde at regjeringen ikke kunne vite når, hvordan og ikke minst om en pandemi ville bryte ut. Svaret på det er at det kunne regjeringen i det minste påregne.

Advarslene har vært mange, over lang tid. Likevel stilte man med tomme beredskapslagre. Norge møtte pandemiutbruddet med en kritisk mangel på smittevernutstyr, særlig i kommunehelsetjenesten, men også i spesialisthelsetjenesten. Og er det noe tidligere pandemier rundt i verden har vist, så er det hvor kritisk tilgangen på smittevernutstyr er.

Da regjeringen etter hvert klarte å skaffe til veie utstyr, tok helse- og omsorgsdepartementet for lite hensyn til kommunene, mener granskerne. Kommunene fikk åpenbart en mye større oppgave i hendene enn de kunne være forberedt på.

Koronakommisjonen skal nå fortsette sitt granskingsarbeid helt til pandemien er over. Det vil trolig medføre et enda bedre grunnlag for å forbedre krisehåndteringen.

Minileder: Svart

Det fire meter høye veggmaleriet i foajeen i Kunnskapsparken ble malt over med svartmaling uten at kunstneren ble informert. «Skandale, usympatisk, sjokkert» er ord som blir brukt om ødeleggelsen av maleriet til 250.000 kroner.

Ja, her er det all grunn til å svartmale situasjonen.