«Testing må bli påbudt ved sykehus»

OPPSIKTSVEKKENDE: - Krav om testing av vikarer ved sykehus bør innføres i hele landet. 

leder


I tråd med nasjonale retningslinjer slipper svenske vikarer karantene når de skal jobbe ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Men UNN har innført strengere retningslinjer, blant annet når det gjelder testing. Den eneste svenske sykepleiervikaren som for tiden jobber ved sykehuset i Harstad har derfor vært gjennom sykehusets testregime, forsikrer sykehusledelsen. Og det skulle da blott bare mangle.

Det er oppsiktsvekkende at dette ikke er innført som et krav ved alle landets sykehus.

I en tid med vakthold på grensen og bekymring for at folk skal vise en slappere holdning til smittevernreglene, har svensk helsepersonell kunnet dra på jobb til Norge uten forhåndstesting. Nylig kom det melding om tilfeller ved to av landets sykehus, hvor en sykepleier og en lege har testet positivt etter å ha vært noen dager i jobb.

Selv for et av de hardest rammede landene i Europa, har norske myndigheter ikke funnet det nødvendig med et krav om testing eller karantene for arbeidstakere på helsesektoren. Et råd om hva den enkelte arbeidsgiver «bør» kreve, har vært ansett tilstrekkelig. Unntaksbestemmelsen i et ellers ganske strengt og rigid regelverk gjelder dermed for vikarer ved både sykehus, legevakt og hjemmesykepleie.

Norsk helsevesen har i mange år vært avhengig av forsterkninger utenfra, med Sverige som fremste bistandsyter. Ikke minst i sommertiden er vikarbehovet stort, og etter en koronavår med formidabel innsats fra — og slitasje på — de ansatte kan sikkert ferieavvikling og vaktlister by på noen ekstra utfordringer. At nabolandet har personell å avse i disse tider, kunne være verdt noen refleksjoner i seg selv, kanskje på begge sider av grensen.

Etter gjeldende regler kan en arbeidsgiver gi unntak fra karanteneplikten for «personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse». Da blir det mer enn paradoksalt når en svensk sykepleier testet positivt etter en uke på jobb og 15 kolleger måtte ut i karantene og avdelinger stenges ved Sandnessjøen sykehus.

I den trinnvise gjenåpningen åpnes nå grensene for besøkende fra det øvrige Norden unntatt Sverige — bortsett fra personell som skal betjene syke og sårbare. Nå signaliserer Helsedirektoratets Espen Rostrup Nakstad at også en fersk presisering i regelverket kan være utilstrekkelig, og at et påbud om testing vil bli vurdert.

Dette er noe Sykepleierforbundet har tatt til orde for siden koronautbruddet og krisetiltakene i mars. Det handler om ensartet praksis ved landets sykehus og helseinstanser. Og først og sist handler det om størst mulig trygghet, det være seg for sykehuspasienter eller brukere av hjemmetjenester med innleid, utenlandsk personell.

Minileder

Rydde rommet?

«Hold Norge Rent» har lansert en «Rydde»-app som skal gjøre det enklere å delta i ryddeaksjoner, eksempelvis langs kysten.

Hvor blir det av appen som skal få ungdom til å rydde rommet?