En «hestekur» for klimaet er ikke nok

Klimapolitikk dreier seg om varige omstillinger for folk flest

Folkebladet på lederplass tirsdag 4. januar 2020

EL-FRITAK: Hvor lenge kan finansministeren ta seg råd til å droppe inntekter fra el-biler, skriver Folkebladet på lederplass. 

leder

En rekke steder i landet er det notert januar-rekorder for både varme og nedbør — som en opptakt til Klimakur 2030-utredningen som Miljødirektoratet overleverte på månedens siste dag.

Gjennom den 1.191 sider lange utredningen påviser ekspertise fra ulike fagfelt hvordan Norge i løpet av det tiåret som nettopp er påbegynt, kan halvere sine CO2-utslipp fra virksomhet som ikke inngår EU-systemet med kjøp og salg av klimakvoter.

Hovedkonklusjonen er ikke overraskende: Tiltakene vil kreve politisk vilje, og det haster med å gjennomføre dem. Virkemidler av typen avgifter, myndighetskrav, støtte og informasjon må raskt på plass, fastslo direktør Ellen Hambro i direktoratet.

At veitrafikken blinkes ut til å ta de største kuttene, er i tråd med tidligere klimaforlik. Her er det mest å hente for et land hvor kraftforsyningen for lengst er vannkraftbasert og fossilfri.

Med sterke nok virkemidler vil det sannsynligvis være mulig å selge bare utslippsfrie nye person- og varebiler om fem år. Men utskiftningen av den aldrende norske bilparken tar atskillig lenger tid.

Og hvor lenge kan finansministeren ta seg råd til å droppe avgiftsinntektene fra elbiler, og hvilke andre gulrøtter skal bilkjøperne tilbys?

Utfordringene florerer i utredningen. Å få oss til å spise mindre rødt kjøtt og kaste mindre mat, burde være enklere. Andre tiltak blir teknologisk og økonomisk langt mer krevende. Fagfolkene gir uansett en viktig formaning til politikerne ved å poengtere at det blir dyrere jo lenger man venter.

Men en parallell formaning må være å handle ikke bare hurtig, men riktig. Dertil fastslår klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) at regjeringen ikke vil svekke velferdsstat og levekår gjennom det grønne skiftet.

Målene er ikke nådd i Stortingets to tidligere klimaforlik. Men en forutsetning for å lykkes er — også denne gangen — et tverrpolitisk forlik med rimelig bredde; Å samle for eksempel MDG og Sp er vanskelig å tenke seg. Utredningen gir i alle fall et godt rammeverk for det opplegget regjeringen i neste omgang skal fremme.

Betegnelsen «hestekur» er lansert. En kur er imidlertid tidsbegrenset. Klimapolitikk dreier seg om varige omstillinger for folk flest — og de folkevalgte.

Minileder: Polarvinter

Polare lavtrykk fra iskanten står i kø inn mot Nord-Norges kyst, melder meteorologene.

Det vi før kalte snyvèr.